Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.04.2015

Vår ref.: 14/5757 SL HSH/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.

Utredningen inneholder skatteutvalgets forslag til endringer i selskapsbeskatningen og skattesystemet for øvrig. Utvalgets utredning er tilgjengelig på denne nettside under dokumenter/høringer.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l. Organisasjoner mv. som ikke framgår av høringslisten kan også komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er av praktiske grunner forskjøvet til 7. april 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                   Henriette S. Hjort
                                                                   lovrådgiver

Vedlegg

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Bedre skatt

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Toll- og avgiftsdirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Innovasjon Norge

Sivilombudsmannen

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA)

Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Samarbeidsrådet for frie yrker v/Den norske Advokatforening

Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund

Stiftelsesforeningen

Verdipapirforetakenes Forbund

Den Norske Fagpresses Forening

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Fraktefartøyenes Rederiforening

Hurtigbåtenes Rederiforbund

IKT-Norge

Maritimt Forum

NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Norges Bilbransjeforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges TakseringsForbund

Norges Taxiforbund

Norsk Bioenergiforening

Norsk Eiendom

Norsk Naturgassforening

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Presseforbund

Småbedriftsforbundet

Småkraftforeninga

Verdipapirfondenes forening

Aksjonærforeningen

Huseiernes Landsforbund

Norges Automobil-Forbund NAF

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norsk Hyttelag

Norsk Pensjonistforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Pendlerforbundet v/Per Ottesen Gudbrandsdalen pendlerforening

Samvirkeutvalget Coop NKL v/Turid Jødahl

De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser

Kommunal Landspensjonskasse

Norske Pensjonskassers Forening

Tax Justice Network – Norge c/o Kirkens Nødhjelp

Det Norske Veritas

Oslo Børs ASA

Oslo Clearing ASA

Verdipapirsentralen (VPS) ASA