Forsiden

Høring – NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Et offentlig utvalg, ledet av tidligere fylkesmann Ann-Kristin Olsen, leverte NOU 2015: 17 Først og fremst til helse- og omsorgsministeren 4. desember 2015. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utredningen på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.04.2016

Vår ref.: 13/4124

I oktober 2013 ble det nedsatt et offentlig utvalg med mandat å beskrive et helhetlig system som skal ivareta befolkningens behov for trygghet ved akutt sykdom og skade. En del av mandatet har vært å komme med forslag til nasjonale krav til legevakt.

Våren 2014 ga Helse- og omsorgsdepartementet utvalget i oppdrag å levere en delrapport som bidrag i departementets arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan og stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Delrapporten ble sendt på høring.

Høringen

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene i NOU 2015:17. Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på denne nettsiden.

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg.

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller liknende. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert. Høringsfristen er 21. mars 2016.

Med vennlig hilsen

Cathrine Meland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Siv Lunde
seniorrådgiver

                                           

                                                                                          

Først og fremst - Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Afasiforbundet
A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjoner for åpenhet om rus- og avhengighetsproblematikk)
Akademikerne
Apotekforeningen
Blå Kors Norge
Datatilsynet
De allmennmedisinske forskningsenheter (Sør, Vest, Midt og Nord)
DELTA
Den norske jordmorforeningen
Departementene
De fylkeskommunale eldrerådene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Det Norske Diakonforbund
Diakonhjemmet Sykehus
Direktoratet for Nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Den Norske legeforening
Den Norske Tannlegeforening
Diabetesforbundet
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen FO
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet mot rusgift
Foreningen for Norges døvblinde
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum - FORF
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Helsedirektoratet
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)
Hjernerådet
Hørselshemmedes Landsforbund
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kreftforeningen
Mental helse
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap - KoKom
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshennede/døvblinde
Landsforeningen for slagrammede
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landets distriktpsykiatriske sentra
Landets fylkesmenn
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets politidistrikt
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglige utdanninger)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforbundet mot Stoffmisbruk (LMS)
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Luftambulansetjenesten ANS
Lufttransport AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt senter for distriksmedisin (NSDM)
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse
Nasjonalt kunskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonal IKT HF
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
NOKUT
Norsk forening for psykisk helsearbeid
Norsk folkehjelp
Norsk legevaktforum
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Luftambulanse A/S
Norsk brannvernforening
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges brannskole
Norges astma- og allergiforbund
Norsk forening for slagrammede
Norsk Pasientforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Oslo Krisesenter
PARAT Helse
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Personskadeforbundet
Pensjonistforbundet
Redningsselskapet
Røde kors
Rådet for psykisk helse
SAFO
Sametinget
Sintef Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Sysselmannen på Svalbard
UNIO
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
VIRKE
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)