NOU 2015: 17

Først og fremst — Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Utvalget presenterer sine vurderinger av hvordan den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus kan forbedres og hva som kan gjøres for å sette befolkningen i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade. I utredningen blir det foreslått en rekke tiltak for å forbedre de prehospitale tjenestene (fastleger, legevakt, hjemmebaserte tjenester, kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud, medisinsk nødmeldetjeneste og  ambulansetjenesten), herunder nasjonale krav til legevakt. Utvalget tar også for seg skoler, idrettslag, arbeidsplasser, de frivillige og andre etaters rolle og foreslår blant annet en nasjonal førstehjelpsstrategi.

Les dokumentet

Vedlegg med underlagsmateriale og utredninger på oppdrag fra utvalget