Høring – NOU 2017: 15 – Revisorloven

Finansdepartementet sender med dette NOU 2017: 15 Revisorloven på høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.12.2017

Vår ref.: 17/3532 FMA PF

Finansdepartementet sender på høring Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets delutredning 1, NOU 2017: 15 Revisorloven – Forslag til ny lov om revisjon og revisorer.  

Utredningen ble overlevert Finansdepartementet 29. juni 2017. Revisor- og regnskapsførerlovutvalget kommer i sin utredning med forslag til ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven), samt en vurdering av forholdet mellom revisor- og regnskapsførerprofesjonen.   

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet pr. e-post til lia@fin.dep.no, for å få et fysisk eksemplar av utredningen oversendt. 

Høringsfristen er 04.12.2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på våre nettsider.   

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere behovet for, og eventuelt sørge for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende etater.  

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening   
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Øko-forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Verdipapirsentralen
Økokrim
Økonomiforbundet