Høring – NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

Finansdepartementet sender med dette NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.08.2019

Vår ref.: 19/285

Finansdepartementet sender med dette NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats på høring.

Utvalget ble oppnevnt 18. januar 2019 og har vært ledet av Vibeke Hammer Madsen. Utvalget avga sin utredning 15. mai 2019. Utredningen ligger her.

Høringsfristen er 29. august 2019.

Det bes om at høringsinstansene vurderer om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke står på høringslisten, oppfordres også til å komme med innspill.

Høringsuttalelse gis ved å gå til høringen på www.regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert.

 

Med hilsen
Nina Bjerkedal  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                    Erik Vassnes
                                                                                    avdelingsdirektør

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Bokhandlerforeningen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske forfatterforening
Den norske forleggerforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Fagpressen
Film & Kino
Finans Norge (FNO)
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Kulturrådet
Landsorganisasjonen i Norge
NCD-alliansen v/ Kreftforeningen (Carina Alm)
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Automobilforbund
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Handelshøyskole
Norges idrettsforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Museumsforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Taxiforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk filminstitutt
Norsk Journalistlag
Norsk redaktørforening
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Transportøkonomisk Institutt
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet