Høring – nye bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser

Som ledd i Nærings- og fiskeridepartementets arbeid med revisjon av regelverket om offentlige anskaffelser, sendes ytterligere to forskriftsbestemmelser på høring: - Den ene gjelder krav til begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden for bransjer med særlige utfordringer med arbeidslivskriminalitet. Bestemmelsen er foreslått inntatt i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene. - Den andre gjelder regulering av bygge- og anleggskontrakter med tilknyttede tjenestekontrakter som oppdragsgivere selv ikke inngår, men subsidierer med mer enn 50 %. Bestemmelsen er foreslått inntatt i ny forskrift om offentlige anskaffelser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.01.2016

Departementene

Direktorater og tilsyn

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Regjeringsadvokaten

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Landets regionale helseforetak

Riksrevisjonen

Norges Kommunerevisorforbund

KS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Bedriftsforbundet

Rådgivende Ingeniørers Forening

Maskinentreprenørenes Forbund

Arkitektbedriftene i Norge

IKT Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

LO

Akademikerne

YS

Unio

Initiativ for etisk handel

Transparency International Norge

Universitetene i Norge

Høgskolene i Norge

Norges idrettsforbund