Høring – nye bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser

Som ledd i Nærings- og fiskeridepartementets arbeid med revisjon av regelverket om offentlige anskaffelser, sendes ytterligere to forskriftsbestemmelser på høring: - Den ene gjelder krav til begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden for bransjer med særlige utfordringer med arbeidslivskriminalitet. Bestemmelsen er foreslått inntatt i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene. - Den andre gjelder regulering av bygge- og anleggskontrakter med tilknyttede tjenestekontrakter som oppdragsgivere selv ikke inngår, men subsidierer med mer enn 50 %. Bestemmelsen er foreslått inntatt i ny forskrift om offentlige anskaffelser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.01.2016