Høring - Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Utredningen «Enklere regler – bedre anskaffelser» inneholder forslag til et nytt og forenklet norsk anskaffelsesregelverk for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs anskaffelsesdirektiv. Utvalgets forslag er et viktig steg i arbeidet med å forenkle og forbedre hele det norske anskaffelsesregelverket.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2014

Departementene

Direktorater og tilsyn

Fylkesmannen

Fylkeskommunene

Kommunene

Regjeringsadvokaten

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Landets regionale helseforetak

Riksrevisjonen

Norges Kommunerevisorforbund

KS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Bedriftsforbundet

Rådgivende Ingeniørers Forening

Maskinentreprenørenes Forbund

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

LO

Akademikerne

YS

Unio