Høring – endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser

Forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver er nå sendt på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.06.2015

Vår ref.: 15/1514-1

Les høringsbrevet her.

Les høringsnotatene her:

Departementene

Direktorater og tilsyn

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Regjeringsadvokaten

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Landets regionale helseforetak

Riksrevisjonen

Norges Kommunerevisorforbund

KS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Bedriftsforbundet

Rådgivende Ingeniørers Forening

Maskinentreprenørenes Forbund

Arkitektbedriftene i Norge

IKT Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

LO

Akademikerne

YS

Unio

LCC Forum

Bellona

Framtiden i våre hender

Naturvernforbundet

Norges Miljøvernforbund

ZERO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Initiativ for etisk handel

Transparency International Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Frivillighet Norge

Ideelt Nettverk

Universitetene i Norge

Høgskolene i Norge

Inventura