Høring – obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring av informasjon

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag fra Finanstilsynet om særlige regler om offentliggjøring av informasjon knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Forslaget fra Finanstilsynet er begrunnet i hensynet om å sikre en fortsatt stabil tilgang på obligasjoner med fortrinnsrett. Høringsfrist: 12. januar 2018.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.01.2018

Vår ref.: 17/369

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag fra Finanstilsynet om særlige regler om offentliggjøring av informasjon knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Forslaget fra Finanstilsynet er begrunnet i hensynet om å sikre en fortsatt stabil tilgang på obligasjoner med fortrinnsrett.

Obligasjoner med fortrinnsrett har fått en sentral betydning i bankenes finansieringsstruktur, og en viktig status i EUs regelverk som et særskilt sikret gjeldsinstrument. Den europeiske banktilsynsenheten (EBA) publiserte 20. desember 2016 en rapport og anbefalinger om harmonisering av «covered bond»-regelverket i EU[1].

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om det norske regelverket bør styrkes for å bidra til harmonisering i tråd med anbefalingene i EBAs rapport fra desember 2016, herunder særlig regler om offentliggjøring av informasjon.

Finanstilsynet har i brev 1. september 2017 vist til at det norske regelverket i all hovedsak er i samsvar med EBA-anbefalinger fra 2014[2], men at det i EBA-rapporten fra 2016 er vist til at det norske regelverket på enkelte punkter bare delvis oppfyller anbefalingene. Finanstilsynet har i sitt brev til departementet redegjort for disse punktene. I påvente av eventuelle harmoniserte EU/EØS-regler om «covered bonds» anbefaler Finanstilsynet i hovedsak ikke endringer i det norske OMF-regelverket nå.

På bakgrunn av at departementet har bedt Finanstilsynet særlig vurdere å styrke reglene om offentliggjøring av informasjon, foreslår Finanstilsynet at det innføres krav om offentliggjøring av informasjon knyttet til OMF for finansforetak som har eierinteresser i kredittforetak som utsteder OMF, som en del av pilar 3-kravene i kapitalkravsregelverket, jf. vedlagte brev (punkt 6.2.10) og høringsnotat og forskriftsutkast datert 1.september 2017. Finanstilsynet foreslår å forskriftsfeste nye regler om offentliggjøring av informasjon i finansforetaksforskriften kapittel 14 om kapital og soliditetskrav, ny del III om informasjonsplikt og ny § 14-5 om offentliggjøring av eierinteresser i kredittforetak.

Finanstilsynet viser også til at kommende EØS-forpliktelser, jf. CRR art. 129 om eksponeringer i form av covered bonds, stiller visse informasjonskrav til utstedere av covered bonds. Bestemmelsen er foreløpig ikke er tatt inn i norsk rett. Finanstilsynet opplyser at de vil presisere disse informasjonskravene i rundskriv. Det at det i Norge er spesialiserte kredittforetak som er utstedere av OMF, øker transparens og tilgang til informasjon om sikkerhetsmassen sammenlignet med land der utstedelsen gjøres direkte av bankene. I oversendelsesbrevet 1. september 2017 viser Finanstilsynet imidlertid til at det er større behov for tilpassede offentliggjøringskrav for å gjøre informasjon om koblingene mellom eierbankene og kredittforetakene mer tilgjengelig, enn nye krav om offentliggjøring for utstederne (slik EBA i utgangspunktet anbefaler).

Departementet er enig i at det er et reelt behov for å styrke norske regler om offentliggjøring, slik Finanstilsynet foreslår. Større grad av transparens om hvilke forpliktelser eierforetakene har overfor kredittforetakene, og om bankenes gjenværende risiko, kan bidra til mindre usikkerhet om koblinger og risikotaking i foretakene (kreditt-, likviditets- og markedsrisiko). Dette vil være positivt for investorer og bidra til bedre analyser av risikoforhold, jf. også EBAs begrunnelse for anbefaling 8 om offentliggjøring av informasjon.

Gjennomføringen av det som gjenstår av forventede EØS-forpliktelser som svarer til EUs CRD IV/CRR-regelverk vil departementet følge opp som en egen sak i lys av arbeidet med innlemmelse av disse rettsaktene i EØS avtalen.

I høringsnotatet foreligger en vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser. Departementet viser til at informasjonen det er snakk om, bør være tilgjengelig i eierbankene allerede og rapporteres delvis i regnskapssammenheng. Slik departementet ser det vil være en fordel om denne informasjonen rapporteres minst årlig samtidig med årsregnskapet til foretakene. Bedre informasjon til markedet vil kunne bidra til lavere finansieringskostnader både for kredittforetak og banker, særlig i perioder med usikkerhet i markedet. Bedre og mer tilgjengelig informasjon vil bidra til å sikre en fortsatt stabil tilgang på OMF utstedt av norske foretak. Departementet legger til grunn at forslaget vil ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser.

Departementet ber om merknader til høringsnotatet og forskriftsutkastet. Det bes om merknader innen 12. januar 2018. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no, under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Finansdepartementet per e-post til: postmottak@fin.dep.no.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og hvis aktuelt forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater, virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer mv. som ikke er oppført på adressatlisten.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella Elisa Wassiluk
avdelingsdirektør

 

Akademikerne

Fridtjof Nansens plass    6

0160

OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 1963 Vika

0125

OSLO

Arbeids- og    velferdsdirektoratet

postboks 5 st    olavsplass

0130

OSLO

Arbeidsgiverforeningen    Spekter

Pb. 7052 Majorstuen

0306

OSLO

Bankenes sikringsfond

Postboks 2579, Solli

0202

OSLO

Banklovkommisjonen

Postboks 1179, Sentrum

0107

OSLO

Bedriftsforbundet

Rådhusgata 5 b

0151

OSLO

Brønnøysundregistrene

         

8910

BRØNNØYSUND

Caritas Norge

         

         

         

Changemaker

         

         

         

Coop Norge SA

Postboks 21    Haugenstua

0915

OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034

OSLO

Deloitte  AS

         

         

         

Den norske advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164

OSLO

Den norske aktuarforening

Maridalsveien 91

0461

OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 2914 Solli

0230

OSLO

Direktoratet for økonomistyring

Postboks 7154 St.    Olavs plass

0130

OSLO

Econa

Postboks 1869 Vika

0124

OSLO

Eiendomsmeglerforetakenes forening

Postboks 1107 -    Sentrum

0104

OSLO

Energi Norge

Postboks 7184    Majorstuen

0307

OSLO

EVRY

PB 494 Skøyen

0213

OSLO

Finans Norge

Postboks 2473 Solli

0202

OSLO

Finansforbundet

Postboks 9234    Grønland

0134

OSLO

Finansieringsselskapenes forening

Postboks 2330, Solli

0201

OSLO

Finansmarkedsfondet

Norges Forskningsråd

1327

LYSAKER

Finanstilsynet

Postboks 1187    Sentrum

0107

OSLO

Folketrygdfondet

Postboks 1845 Vika

0123

OSLO

Forbrukerombudet

Sandakerveien 138

0484

OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 4594    Nydalen

0404

OSLO

Forum for Utvikling og Miljø

Storgt. 11

0155

OSLO

Handelshøyskolen BI

         

0442

Oslo

Handelshøyskolen i Bodø

Mørkvedtråkket 30

8026

BODØ

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Bontelabo 2

5003

BERGEN

hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgata 2

0158

OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230

OSLO

Huseiernes landsforbund

Fred Olsensgt 5

0152

OSLO

Høgskolen i Sørøst-Norge

         

         

         

Høyskolen i Sogn og Fjordane

Postboks 133

6851

SOGNDAL

Industri Energi

         

         

         

Initiativ for etisk handel

Postboks 2920 Solli

0230

OSLO

Juridisk rådgivning for kvinner

         

         

         

KnowledgeGroup AS

Schweigaardsgate 10

0185

OSLO

Kommunalbanken Norge

Postboks 1210,  Vika

0110

OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 439    Sentrum

5805

BERGEN

Kpmg AS

Postboks 7000,    Majorstuen

0306

OSLO

KS

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgate 11

0181

OSLO

Likestillings- og    diskrimineringsombudet

Postboks 8048 Dep

0031

OSLO

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Postboks 800

6805

FØRDE

Nasdaq OMX Oslo ASA

Postboks 443

0213

OSLO

Nordic Association of Electricity Traders

c/o Nasdaq OMX Oslo    ASA

1326

LYSAKER

Nordic Trustee

Postboks 1470 Vika

0116

OSLO

Norges Bank

Postboks 1179    Sentrum

0107

OSLO

Norges Bondelag

Schweigaards gt. 34

0191

OSLO

Norges eiendomsmeglerforbund

Parkveien 55

0256

OSLO

Norges handelshøyskole

Helleveien 30

5045

BERGEN

Norges Ingeniør- og    Teknologorganisasjon

Postboks 9100    Grønland

0133

OSLO

Norges Interne Revisorers Forening

Postboks 1417 Vika

0115

OSLO

Norges Juristforbund

Kristian Augusts    gate 9

0154

OSLO

Norges Kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika

0115

OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116

OSLO

Norges Røde Kors

Postboks 1 Grønland

0133

OSLO

Norges Skogeierforbund

Postboks 1438 Vika

0115

OSLO

Norges takseringsforbund

Fyrstikkalleen 20

0661

OSLO

Norsk Bergindustri

         

         

          

Norsk Hydro ASA

Postboks 980 Skøyen

0240

OSLO

Norsk Journalistlag

         

         

         

Norsk Kapitalforvalterforening

c/o Advokatfirmaet    BA-HR

0117

OSLO

Norsk landbrukssamvirke

Postboks 9347    Grønland

0135

OSLO

Norsk olje og gass

Postboks 8065

4068

STAVANGER

Norsk Presseforbund

Storgaten 14

0184

OSLO

Norsk Redaktørforening

         

         

         

Norsk Sjøoffiserers Forbund

PB 2000 Vika

0125

OSLO

Norsk Venturekapitalforening

Postboks 1730 Vika

0121

OSLO

Norsk Øko-Forum

Postboks 9070    Grønland

0133

OSLO

Norske boligbyggelags landsforbund AL

Postboks 452,    Sentrum

0104

OSLO

Norske finansanalytikeres forening

Postboks 1276, Vika

0111

OSLO

Norske Forsikringsmegleres Forening

Postboks 1644 Vika

0119

OSLO

Norske Kredittopplysningsbyråers    Forening

Postboks 1419 Vika

0115

OSLO

NOS Clearing ASA

Postboks 246    Sentrum

0103

OSLO

NTL-Skatt

Møllergata 10

0179

OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250    Majorstuen

0303

OSLO

Oslo børs

Postboks 460 Sentrum

0105

OSLO

Oslosenteret

         

         

         

Pensjonskasseforeningen

Postboks 2417 Solli

0201

OSLO

Personskadeforbundet LTN

Hausmanns gate 19

0182

OSLO

Plan Norge

         

         

         

Publish What You Pay Norway

         

         

         

Redd Barna

Postboks 6902 St.    Olavs plass

0130

OSLO

Regelrådet

Kartverksveien 21

3511

HØNEFOSS

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030

OSLO

Regnskap Norge

postboks 99 Sentrum

0101

OSLO

Riksadvokaten

Postboks 8002 Dep

0030

OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032

OSLO

Samtlige departement

Statsministerens    kontor

         

         

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103

OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200    Grønland

0134

OSLO

Skatterevisorenes Forening

Skatt nord - Bodø

8002

BODØ

Småbedriftsforbundet

Postboks 453    Sentrum

6401

MOLDE

Sparebankforeningen i Norge

Postboks 2521, Solli

0202

OSLO

Statens Pensjonskasse

Postboks 5364 Majorstuen

0304

OSLO

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033

OSLO

Statoil Norge AS

Forusbeen 50

4035

STAVANGER

Statsministerens kontor

Postboks 8001 Dep

0030

OSLO

Storebrand

Pb 500

1327

LYSAKER

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Postboks 3 Sentrum

0101

OSLO

Støttekomiteen for Vest-Sahara

         

         

         

The Nordic Association of Marine Insurers

Hansteensgt. 2

0253

OSLO

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Postboks 720 Sentrum

0106

OSLO

Universitetet i Agder

Postboks 422

4604

KRISTIANSAND S

Universitetet i Bergen

Postboks 7800

5020

BERGEN

Universitetet i Oslo

Postboks 1072 Blindern

0316

OSLO

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

         

9037

TROMSØ

Verdipapirfondenes forening

Postboks 2524 Solli

0202

OSLO

Verdipapirforetakenes Forbund

Postboks 1501 Vika

0117

OSLO

Verdipapirsentralen

Postboks 4

0051

Oslo

Virke Inkasso

Boks 2900 Solli

0230

OSLO

Yara International ASA

Postboks 343 Skøyen

0240

OSLO

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Postboks 9232

0134

OSLO

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034

OSLO

Økonomiforbundet

Østregt. 23

2317

HAMAR

Til toppen