Høring – Obligasjoner med fortrinnsrett, utkast til forskriftsendring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.05.2015

Vår ref.: 15/526

Finanstilsynet oversendte 30. januar 2015 et forslag til Finansdepartementet om endring i forskrift 25. mai 2007 nr. 550 om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom (OMF-forskriften).

Finanstilsynet foreslår at det kan gjøres en endring i OMF-forskriften § 10. Forskriftsendringen innebærer at det i tilfeller der bruk av metoden er forsvarlig, åpnes for bruk av statistiske metoder som bygger på generelle prisnivåer i tilfeller der verdivurderingen av fritidseiendommer må oppdateres på grunn av betydelige prisfall i markedet. 

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet av 31. januar 2015 (vedlagt) innen 10. mai 2015. For å avgi høringsuttalelse gå til denne høringssaken på regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

  

Institusjon

  
  

Adresse

  
  

Postnummer

  

Alle departementene

 

 

Aksjonærforeningen   i Norge

Postboks   1963 Vika

0125 OSLO

Banklovkommisjonen

Postboks   1179 Sentrum

0107 OSLO

Eiendomsmeglerforetakenes   Forening

Postboks   1107 Sentrum

0104 OSLO

Finans   Norge

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansforbundet

Postboks   9234 Grønland

0134 OSLO

Finansieringsselskapenes   Forening

Postboks   2330 Solli

0201 OSLO

Finansmarkedsfondet,

Norges   Forskningsråd

Postboks   2700 St.Hanshaugen

0131 OSLO

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107 OSLO

Folketrygdfondet

Postboks   1845 Vika

0123 OSLO

Forbrukerombudet

Postboks   4597 Nydalen

0404 OSLO

Forbrukerrådet

Postboks   4594 Nydalen

0404 OSLO

Handelshøyskolen   BI

 

0442 OSLO

Handelshøyskolen   i Bodø

Mørkvedtråkket   30

8026 BODØ

Huseiernes   Landsforbund

Fred   Olsens gt. 5

0152 OSLO

Høyskolen   i Sogn og Fjordane

Postboks   133

6851   SOGNDAL

Konkurransetilsynet

Postboks   439 Sentrum

5805   BERGEN

Landsorganisasjonen   i Norge

Youngs gt.   11

0181 OSLO

Norges Bank

Postboks   1179 Sentrum
 
 

0107 OSLO

Norges   Bondelag

Schweigaards   gt. 34
 
 

0191 OSLO

Norges   Eiendomsmeglerforbund

Parkveien   55

0256 OSLO

Verdipapirforetakenes   Forbund

Postboks   1501 Vika

0117 OSLO

Norges   Handelshøyskole

Helleveien   30
 
 

5035 BERGEN-SANDVIKEN

Norges   Skogeierforbund

Stortingsgt.   30

0160 OSLO

Norges   Takseringsforbund

Fyrstikkalléen   20

0661 Oslo

Norsk   Kapitalforvalterforening

Postboks   1524 Vika

0117 OSLO

Norsk   Landbrukssamvirke

Postboks   9347 Grønland

0135 OSLO

Norske   Boligbyggelags Landsforbund

Postboks   452 Sentrum

0104 OSLO

Norske   Finansanalytikeres Forening

Postboks   1276 Vika

0111 OSLO

Næringslivets   Hovedorganisasjon

Postboks   5250 Majorstuen

0303 OSLO

Oslo Børs

Postboks   460 Sentrum

0105 OSLO

Pensjonskasseforeningen

Postboks   2417 Solli

0217 OSLO

Sparebankforeningen   i Norge

Postboks 2521   Solli

0202 OSLO

Statens   Pensjonskasse

Postboks   5364 Majorstuen

0304 OSLO

Statistisk   sentralbyrå

Postboks   8131 Dep

0033 OSLO

Universitetet   i Agder

Servicebox   422

4604   KRISTIANSAND

Universitetet   i Bergen

Postboks   7800

5020   BERGEN

Universitetet   i Oslo

Postboks   6706

0130 OSLO

Universitetet   i Tromsø

 

9037   TROMSØ

Verdipapirfondenes   Forening

Postboks   2524 Solli

0202 OSLO

Verdipapirforetakenes   Forbund

Postboks   1501 Vika

0117 Oslo

Verdipapirsentralen

Postboks 4

0051 OSLO

Til toppen