Høring om endringer i barnehageloven mv

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager på høring. Forslaget inneholder et krav om norskferdigheter for å bli ansatt som styrer og pedagogisk leder i barnehage. I tillegg foreslås det at barnehagetilbudet til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) tydeliggjøres i barnehageloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2018

Vår ref.: 17/5228

Høring av endringer i barnehageloven mv. (norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder, og barnehagetilbud til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK))

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven mv. på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste at personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må dokumentere norskferdigheter som tilsvarer nivå B2 etter Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage. Videre foreslår departementet at barnehagetilbudet til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) tydeliggjøres i barnehageloven. Forslaget innebærer ikke at det innføres nye rettigheter, men at det presiseres at barn som har behov for ASK skal få benytte ASK i barnehagen og at vedtak om spesialpedagogisk hjelp inkluderer opplæring i bruk av ASK.

Høringsnotatet er tilgjengelig påwww.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2578030.   

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 1. februar 2018.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med hilsen

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør

Elisabeth Rensvik                                          Signe Bechmann Hansen
seniorrådgiver                                                rådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Private barnehager
Høgskoler
Universiteter

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstilsynet
Atferdssenteret
Barneombudet
Brønnøysundregisteret
Bufdir
Datatilsynet
Delta
DMMH
Dysleksi Norge
Espira
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsrådet
FUB
FUG
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handikappede barns foreldreforening
Helsedirektoratet
helsetilsynet
Humanetisk forbund
Husbanken
IMDI
Innvandrernes landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kanvas
KEFF - Kliniske ernæringsfysiologers forening tilskuttet forskerforbundet
Kirkelig pedagogisk senter
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kristent Pedagogisk Forum
KS
Kvinnefronten
Landsorganisasjonen Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
Lesesenteret
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Rogaland
Læringsverkstedet
Matematikksenteret
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
NAFO
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplµring
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Naturfagsenteret
NHO
Norges Bygdekvinnelag
Norges Døveforbund
Norges handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges kvinne- og famileforbund
Norges Montessoriforbund
Norsk forbund for Utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norske Kveners Forbund
Norske Samers Riksforbund
Nynorsksenteret
PBL
PIA (Private barnehager i Asker)
REFORM- ressurssenter for menn
Regelrådet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Samisk Høgskole
Senter for IKT i Utdanningen
Senter for samisk i opplæringa
Sentralledelsen for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Skolelederforbundet
Skrivesenteret
Språkrådet
SSB
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens institutt for forbruksforskning
statped
Steinerbarnehagene Norge
Stiftelsen barnas rettigheter
Sysselmannen på Svalbard
Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)
Trygge barnehager
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet (UDI
Velferdsforskningsinstituttet - NOVA
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning
Virke
YS