Høring – Utkast til forskrift til lov om foretakspensjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2009

Vår ref.: 08/4666 GK

Høring – Utkast til forskrift til lov om foretakspensjon


Stortinget vedtok desember 2008 endringer i folketrygdeloven, jf. Ot.prp. nr. 4 (2008-2009) om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner). Arbeidsavklaringspenger skal etter nevnte lovendring erstatte attførings-, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Videre ble det vedtatt en endring i foretakspensjonsloven om at uførepensjon fra private tjenestepensjonsordninger (foretakspensjon og innskuddspensjon) kan utbetales 12 måneder etter at uførhet oppsto, selv om den uføre på dette tidspunkt mottar arbeidsavklaringspenger. Det er i lov om foretakspensjon også fastsatt en hjemmel til å fastsette nærmere regler i forskrift om at det skal gjøres fradrag i uførepensjon fra foretakspensjonsordningen ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger.

Finansdepartementet har på denne bakgrunn utarbeidet høringsnotat, utkast til utfyllende bestemmelser om fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger.

Vi ber om merknader innen 16. november 2009.

Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til eventuell papirversjon, sendes pr. e-post til postmottak@fin.dep.no. Høringsinstansene bes burdere om andre, tilknyttede virksomheter e.l. bør gjøres oppmerksomme på saken.

 

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                            Per Øystein Eikrem
                                                                            avdelingsdirektør

Vedlegg

 

 

 

 

 

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop NKL BA
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unio
Universitetet i Agder
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet