Høring Adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag

Stortinget har i anmodningsvedtak bedt regjeringen sikre at bachelor i praktiske og estetiske fag kvalifiserer for opptak til PPU. Departementet ønsker å høre instansenes syn på hvordan vedtaket kan følges opp på en god måte.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.10.2018

Vår ref.: 18/3923

Høring om adgang til PPU på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag - oppfølging av stortingsvedtak. Frist 5. oktober.

Stortinget har i anmodningsvedtak bedt regjeringen sikre at bachelor i praktiske og estetiske fag kvalifiserer for opptak til PPU. Departementet ønsker å høre instansenes syn på hvordan vedtaket kan følges opp på en god måte.

Bakgrunn
Ved behandling av representantforslag om å innføre den praktiske skolesekken for elever i barne- og ungdomsskolen, 20. mars, Dokument 8:95 S (2017-2018), Innst. 179 S (2017-2018), fattet Stortinget følgende vedtak (553)

Stortinget ber regjeringen sikre at bachelor i praktiske og estetiske fag (180 studiepoeng) kvalifiserer for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

I 2019 innføres krav om mastergrad for opptak til PPU. I forskriften er det i dag unntak for søkere med bachelor i utøvende og skapende kunstfag, og i idrettsfag. Stortinget er opptatt av at masterkravet ikke skal gå ut over rekruttering av lærere i praktiske og estetiske fag, og vil ha unntak for søkere med bachelor i slike fag.

Videre oppfølging
Å følge opp stortingsvedtaket krever forskriftsendring, og vedtaksteksten gir rom for tolkning. Departementet tar sikte på å endre forskriften høsten 2018, slik at institusjonene får tilstrekkelig tid til utlysning for opptak høsten 2019. Vi ser først behov for en høring for å fortolke og avgrense vedtaket på en god måte, og for å få belyst hensyn som vi må legge til grunn når forskriften skal endres.

Vi ønsker høringsinstansenes vurdering av følgende:

Vedtaket forutsetter en bachelorgrad i praktiske og estetiske fag (180 studiepoeng).

  1. Hvordan skal vi i denne sammenhengen forstå "praktiske og estetiske fag"?
  2. Bør en slik bachelorutdanning være enfaglig, dvs. 180 studiepoeng i ett fag, eller bør den åpne for flere fag?
  3. Hvor mange fag kan eventuelt inngå, og i hvilket omfang?
  4. Bør eventuelt alle fagene i bachelorgraden være praktiske og estetiske?
 1. Det er spesielle opptakskrav til norsk lærerutdanning.
  1. Bør det også være spesielle opptakskrav for søkere som tas opp på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag?
  2. I så fall, hvilke?
 2. Andre hensyn som høringsinstansene ønsker å uttale seg om.

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning finnes hos Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771?q=forskrift om rammeplan for ppu

Informasjon om tidligere høringer og forskriftsendring
Våren 2017 og 2018 sendte departementet på høring forslag som gjaldt avgrensning av opptak til PPU på grunnlag av bachelorgrad. Vi takker for alle høringssvar og det kunnskapsgrunnlaget disse gir i vårt arbeid. Regjeringen har vedtatt å åpne for at institusjonene kan ta opp studenter til en treårig modell som integrerer PPU i påbygning til mastergrad i undervisningsfag. Endret forskrift vil finnes på Lovdata.no i løpet av kort tid.
Øvrige forslag som var på høring, er ikke lenger relevante, sett i lys av Stortingets anmodningsvedtak.

Høringsfrist
Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på
http://www.regjeringen.no/id2606517

Alternativt kan høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet; postmottak@kd.dep.no
Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert. Høringsfristen er fredag 5. oktober 2018.

Med hilsen

 

  Toril Johansson (e.f.)
  EkspedisjonssjefEllen Birgitte Levy
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 

Abelia

 

 

 

Akademikerne

 

 

 

Ansgar Teologiske Høgskole

 

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet

 

 

 

Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

 

 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 

 

 

Association of Norwegian Students Abroad

 

 

 

Atlantis Medisinske Høgskole

 

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet

 

 

 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 

 

 

 

Barneombudet

 

 

 

Barrat Due musikkinstitutt

 

 

 

Bergen Arkitekthøgskole

 

 

 

Bjørknes høyskole

 

 

 

Det teologiske Menighetsfakultet

 

 

 

Diakonhjemmet Høgskole

 

 

 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

 

 

 

Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning

 

 

 

Dysleksi Norge

 

 

 

Econa

 

 

 

Elevorganisasjonen

 

 

 

Fagforbundet

 

 

 

Fellesorganisasjonen

 

 

 

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

 

 

 

Fleksibel utdanning Norge

 

 

 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 

 

 

Forskerforbundet

 

 

 

Forsvarets høgskole

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

 

Fremmedspråksenteret

 

 

 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud

 

 

 

Fylkesmannen i Finnmark

 

 

 

Fylkesmannen i Hedmark

 

 

 

Fylkesmannen i Hordaland

 

 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 

 

 

Fylkesmannen i Nordland

 

 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 

 

 

Fylkesmannen i Oppland

 

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 

 

 

Fylkesmannen i Rogaland

 

 

 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 

 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 

 

 

Fylkesmannen i Telemark

 

 

 

Fylkesmannen i Troms

 

 

 

Fylkesmannen i Vestfold

 

 

 

Fylkesmannen i Østfold

 

 

 

Handelshøyskolen BI

 

 

 

Haraldsplass diakonale høgskole

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

 

Hovedorganisasjonen Virke

 

 

 

Høgskolen i Innlandet

 

 

 

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk

 

 

 

Høgskolen i Volda

 

 

 

Høgskolen i Østfold

 

 

 

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

 

 

 

Høgskulen på Vestlandet

 

 

 

Høyskolen Diakonova

 

 

 

Høyskolen for Ledelse og Teologi

 

 

 

Høyskolen Kristiania

 

 

 

Institutt for Kristen Oppseding

 

 

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

 

Kompetanse Norge

 

 

 

KS

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

 

Kulturrådet

 

 

 

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

 

 

 

Kunst- og kultursenteret

 

 

 

Kunsthøgskolen i Oslo

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

 

Landsorganisasjonen i Norge

 

 

 

Lesesenteret

 

 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

 

 

Lovisenberg diakonale høgskole

 

 

 

Lærernes Yrkesforbund

 

 

 

Misjonshøgskolen

 

 

 

Musikernes fellesorganisasjon

 

 

 

Musikk i skolen

 

 

 

Musikkteaterhøyskolen

 

 

 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 

 

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 

 

 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

 

 

 

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

 

 

 

Naturfagsenteret

 

 

 

Naturviterne

 

 

 

NLA Høgskolen

 

 

 

Nord universitet

 

 

 

Norges Dansehøyskole

 

 

 

Norges forskningsråd

 

 

 

Norges Handelshøyskole

 

 

 

Norges idrettshøgskole

 

 

 

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

 

 

 

Norges Juristforbund

 

 

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

 

 

Norges musikkhøgskole

 

 

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

 

 

Norgesuniversitetet

 

 

 

Noroff høyskole

 

 

 

Norsk barnebokinstitutt

 

 

 

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

 

 

 

Norsk høgskole for helhetsterapi

 

 

 

velferd og aldring Norsk institutt for forskning om oppvekst

 

 

 

Norsk Lektorlag

 

 

 

Norsk presseforbund

 

 

 

Norsk senter for Menneskerettigheter

 

 

 

Norsk studentorganisasjon

 

 

 

Norsk Sykepleierforbund

 

 

 

Norsk tjenestemannslag

 

 

 

Nynorsksenteret

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

 

Organisasjon for norske fagskolestudenter

 

 

 

Oslo kommune

 

 

 

OsloMet

 

 

 

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

 

 

 

Politihøgskolen

 

 

 

Riksrevisjonen

 

 

 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

 

 

 

Sametinget

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

 

Samfunnsøkonomene

 

 

 

Samisk høgskole

 

 

 

Senter for internasjonalisering av utdanning

 

 

 

Skolelederforbundet

 

 

 

Skolenes landsforbund

 

 

 

Skrivekunstakademiet

 

 

 

Skrivesenteret

 

 

 

Språkrådet

 

 

 

Steinerhøyskolen

 

 

 

Steinerskoleforbundet

 

 

 

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 

 

 

UHR-lærerutdanning

 

 

 

UNINETT AS

 

 

 

Unio

 

 

 

Universell

 

 

 

Universitetet i Agder

 

 

 

Universitetet i Bergen

 

 

 

Universitetet i Nordland

 

 

 

Universitetet i Oslo

 

 

 

Universitetet i Stavanger

 

 

 

Universitetet i Sørøst-Norge

 

 

 

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 

 

 

Universitets- og høgskolerådet

 

 

 

Utdanningsdirektoratet

 

 

 

Utdanningsforbundet

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

 

VID vitenskapelige høgskole

 

 

 

Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology

 

 

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

 

 

 

Til toppen