Høring av arbeidsgrupperapport om forslag til innføring av elektronisk skattekort

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2012

Vår ref.: 12/224 SL MSR/KR

Høring av arbeidsgrupperapport om forslag til innføring av elektronisk skattekort

 

Innledning
Finansdepartementet sender med dette på høring en arbeidsgrupperapport utarbeidet av Skattedirektoratet med forslag til ny ordning for innføring av elektronisk skattekort. Den forslåtte ordningen skal erstatte dagens ordning med skattekort på papir, og er et ledd i regjeringens satsning på forenklinger i næringslivet og digitalt førstevalg. Forslaget har som formål å effektivisere dagens rutiner for distribusjon av skattekort på en måte som gir forenklinger for arbeidsgiver, skattyter og Skatteetaten.

Ved brev 4. mars 2011 sendte Finansdepartementet på høring et forslag fra Skattedirektoratet om ny ordning for Elektronisk Dialog med Arbeidsgiverne (EDAG). I høringsbrevet redegjorde departementet for at en ording med elektronisk skattekort ikke var en forutsetning for EDAG, med at en slik ordning ville være en forenkling både for arbeidsgivere og inntektsmottakere. Ordningen med elektronisk skattekort er omtalt i EDAG-rapporten kapittel 6.7.

Departementet viser videre til at en enklere variant av elektronisk distribusjon av skattekort til enkelte arbeidsgiver foretas i dag etter ønske fra arbeidsgiverne, jf. redegjørelsen i arbeidsgrupperapporten punkt 4.4. Det vises også til at det i statsbudsjettet for 2012 er bevilget 15 mill. kroner til utviklingen av elektronisk skattekort.

Arbeidsgruppens rapport om elektronisk skattekort ble oversendt Finansdepartementet 2. februar 2012. Rapporten med vedlegg – som utgjør denne sakens høringsdokumenter – er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmesider. Papirversjon er tilgjengelig ved henvendelse til Finansdepartementet ved Skattelovavdelingen.

Nedenfor følger et kort sammendrag av hovedtrekkene i den foreslåtte ordningen med elektronisk skattekort. 

Arbeidsgruppens forslag
Arbeidsgruppen foreslår en ny ordning hvor arbeidsgiver før inntekstårets begynnelse, eller ved nye arbeidsforhold, skal innhente skattekort elektronisk direkte fra Skatteetaten, i stedet for å motta skattekort i papirformat fra sine arbeidstakere. Det foreslås videre at arbeidsgiver skal innhente løpende oppdateringer elektronisk fra Skatteetaten, istedenfor at arbeidstaker skal innlevere nytt skattekort. Ordningen vil medføre vesentlige besparelser for arbeidsgivere, se rapportens kapittel 9.3.

Med den foreslåtte ordningen vil skattyter fritas fra dagens plikt til å fremlegge skattekort for arbeidsgiver. Dagens skattekort gir skattyter viktig informasjon, og arbeidsgruppen foreslår derfor at skattyter etter den nye ordningen skal motta en skattetrekksmelding med informasjon om skattetrekk, beregningsgrunnlag og eventuell annen informasjon, slik at skattyter skal kunne ta stilling til om skattetrekket er riktig fastsatt. Skattyter vil også få informasjon om hvilke arbeidsgivere som har innhentet skattekort for vedkommende.   

Arbeidsgrupperapporten legger opp til at den nye ordningen kan utvikles i løpet av 2012, og at den skal være klar til bruk før hovedutskrivingen for inntektsåret 2013. Det legges opp til at 2013 skal være et overgangsår, hvor arbeidsgivere på frivillig basis kan ta i bruk den nye ordningen og innhente skattekort for sine arbeidstakere direkte fra Skatteetaten. Skattekort i papirformat vil samtidig sendes skattyter som kan levere dette til arbeidsgiver som ikke tar i bruk den nye ordningen. Arbeidsgruppen tar sikte på ikrafttredelse av den nye ordningen fra 1. januar 2014.

Departementet vil særlig be om høringsinstansenes syn på følgende punkter:

Skattyters personvern
Den foreslåtte ordningen legger opp til at arbeidsgiver skal kunne innhente skattekort fra Skatteetaten ved å oppgi personnummer eller d-nummer. For å forebygge misbruk av ordningen hvor arbeidsgivere mottar skattekortopplysninger om personer som ikke er ansatt hos vedkommende, skal skattyter gis informasjon over hvilke arbeidsgivere som har innhentet skattekort på vedkommende, se rapportens punkt 6.10. På denne måten skal skattyter kunne kontrollere at bare reelle arbeidsgivere mottar skattekort.

Opphevelse av del 1 og del 2 på skattekortet
Dagens skattekort på papir er inndelt i tre deler hvor del 1 som oftest er et tabellkort mens del 2 alltid er et prosentkort. Når skattyter skal levere del 1 til hovedarbeidsgiver og del 2 til eventuelle biarbeidsgivere fungerer dette som kontroll for at arbeidsgivere foretar riktige tekk. Med den foreslåtte ordningen vil arbeidsgiver motta hele skattekortet når det innhentes, både tabellkort og prosentkort. Arbeidsgruppen har vurdert hvorvidt skattyter skal pålegges en plikt til å gi sine arbeidsgivere opplysninger om det skal foretas trekk etter tabell eller prosent. Gruppen kom imidlertid til at dette er lite hensiktsmessig ettersom en slik plikt ikke vil kunne sanksjoneres. Arbeidsgruppen forslår derfor i stedet at det innføres en regel om at skattyter bør informere sine arbeidsgivere om de er hoved- eller biarbeidsgiver. Det forutsettes at arbeidsgivere er kjent med hvilken del de skal trekke etter alt ettersom de er hoved- eller biarbeidsgivere.

Iverksettelse av ordningen
Etter forslaget skal inntektsåret 2013 være et overgangsår hvor arbeidsgivere frivillig skal kunne benytte seg av løsningen og at den innføres fullt ut fra 1. januar 2014.

Utkastet til lovbestemmelser i arbeidsgrupperapporten innholder ikke bestemmelser for en frivillig innføring fra 2013, men departementet vil utforme nødvendige lovhjemler for dette i forbindelse med at lovsaken fremmes for Stortinget.

Avsluttende bemerkninger 
Frist for å avgi høringsuttalelse er 13. april 2012. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å legge frem høringsbrevet for berørte underinstanser, virksomheter, mv.


Med hilsen


Kjell Saghaug e.f
lovrådgiver

                                                           Maja Salhus Røed
                                                           førstekonsulent

Høringsinstansene  

 

Arbeidsdepartementet   Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet  Postboks 8018 Dep.  0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet  Postboks 8004 Dep.  0030 OSLO
Forsvarsdepartementet  Postboks 8126 Dep.  0030 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet  Postboks 8011 Dep.  0030 OSLO
Justis- og politidepartementet  Postboks 8005 Dep.  0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet  Postboks 8112 Dep.  0032 OSLO
Kulturdepartementet  Postboks 8030 Dep.  0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet  Postboks 8119 Dep.  0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet  Postboks 8007 Dep.  0030 OSLO
Miljøverndepartementet  Postboks 8013 Dep.  0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet  Postboks 8014 Dep.  0030 OSLO
Olje og energidepartementet  Postboks 8148 Dep.  0033 OSLO
Samferdselsdepartementet  Postboks 8010 Dep  0030 OSLO
Utenriksdepartementet  Postboks 8114 Dep.  0032 OSLO
ADATO AS  Postboks 5 Kjelsås  0411 OSLO
ADG AS  Postboks 2205 Postterminalen  3103 TØNSBERG
Adonis AS  Pyramiden 1  5457 HØYLANDSBYGD
Agrodata  Kopstadveien 3  3180 NYKIRKE
Akademikerne  Fritjof Nansens plass 6  0160 OSLO
Alfa Omega AS  Koppholen 19  4313 SANDNES
Axdata Norge AS  Søndre Kullerød 4 a  3241 SANDEFJORD
as DAL PersonalStøtteSystem  Strandveien 66  1545 HVITSTEN
Bedriftsforbundet  Akersg. 41  0158 OSLO
Brønnøysundregistrene    8910 BRØNNØYSUND
BAS Consult AS  Postboks 449  6803 FØRDE
Blugarden AS  Postboks 476 Sentrum  0105 OSLO
Datatilsynet  Postboks 8177 Dep. 0034 OSLO
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser  Postboks 2417 Solli  0201 OSLO
Den norske advokatforening  Kr. Augustgate 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening  Postboks 2914 Solli 0230 OSLO
Cantor AS  Rådhusgata 17  0158 OSLO
Daldata  Elvegata 3  2500 TYNSET
dB Kompetanse  AS Postboks 59  1330 FORNEBU
DI Systemer AS  Lade Allé 65 c  7440 TRONDHEIM
Easy Regn AS  Kongsgård alle 61  4632 KRISTIANSAND
EG Norge AS  Klæbuveien 125  7031 TRONDHEIM
Finansnæringenes Fellesorganisasjon - FNO  Postboks 2473 Solli  0202 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund  Postboks 67  6001 ÅLESUND
Hogia Lønn AS  Postboks 375 Økern  0581 OSLO
HSH Boks  2900 Solli  0230 OSLO
Huldt & Lillevik - Aditro AS  Postboks 4370, Nydalen  0402 OSLO
Jæren Regnskap Taxi AS  Jærveien 530   4358 KLEPPE
Kommunenes sentralforbund (KS)  Postboks 1378, Vika  0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge (LO)  Youngsg. 11  0181 OSLO
Lexi as  Postboks 1113  1705 SARPSBORG
Lindbak DATA  Nordslettvegen 1  7038 TRONDHEIM
Lodo Regnskap  Treschows gate 8  0477 OSLO
Logit Gruppen  Postboks 553  1411 KOLBOTN
Maestro Soft AS  Karenlyst Allé 8 B  0278 OSLO
Mamut ASA  Boks 5205 Majorstua  0302 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening  Postboks 99 Sentrum  0101 OSLO
Norges Bondelag  Postboks 9354 Grønland  0135 OSLO
Norges Fiskarlag  Pirsenteret  7005 TRONDHEIM
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)  Henrik Ibsens gate 20  0255 OSLO
Norges kommunerevisorforbund  Postboks 1417 Vika  0115 OSLO
Norges Rederiforbund  Postboks 1452 Vika  0116 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag  Øvre Vollg. 9  0158 OSLO
Norske Pensjonskassers Forening  Postboks 2417 Solli  0201 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)   Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Onsoft Computer Systems AS  Postboks 90 Bønes  5849 BERGEN
SAP Norge AS  Postboks 42  1324 LYSAKER
Senter for statlig økonomistyring  Postboks 7154 St. Olavs pl.  0130 OSLO
Skattebetalerforeningen  Postboks 213 Sentrum  0103 OSLO
Småbedriftsforbundet  Stensberggaten 25  0170 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 MO I RANA
Statens Lånekasse  Postboks 36 Kalbakken  0901 OSLO
Statens Pensjonskasse   Postboks 5364 Majorstuen 0304 OSLO
Tripletex AS  Kronprinsens gt. 17  0251 OSLO
Unio  Stortingsgata 3  159 OSLO
UNIT4 AGRESSO  Gjerdrums vei 4  0484 OSLO
Uni Micro as Øvre Helland 5729 MODALEN  
Visma  Postboks 733 Skøyen  0214 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland  0134 OSLO
Økonomiforbundet  Østregate 23  2317 HAMAR
XLEDGER AS  Postboks 6662 Etterstad  0609 OSLO

Til toppen