Høring av endringer i tobakksskadeloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i tobakksskadeloven med forskrifter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.09.2021

Vår ref.: 21/3065

Forslagene er i stor grad et ledd i oppfølgingen av regjeringens tobakksstrategi. Formålet bak forslagene er særlig å redusere tobakks- og nikotinprodukters tiltrekning på og tilgjengelighet for barn og unge og å beskytte befolkningen, og særlig barn, mot passiv røyking.

I høringsnotatet ber departementet om høringsinstansenes syn på bl.a. følgende forslag:

  • Forbud mot e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere med smak (unntatt tobakkssmak) samt separate beholdere med smakstilsetning ment for e-sigaretter.
  • Hevet aldersgrense til 25 år for e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere for å gjøre dem mindre tilgjengelige for barn og unge.
  • Regulering av e-sigaretters pakninger slik at de ikke kan påføres glitter, tegneseriefigurer og andre elementer som særlig tiltrekker barn og unge. Det foreslås også en presisering av forbudet mot såkalt «brand stretching».
  • Forbud mot røyking på holdeplasser, utendørs idrettsområder, lekeplasser og i private biler med barn til stede.
  • Røykeforbud i innendørs fellesområder som er tilknyttet flere boenheter, og en tydeliggjøring av boenhetenes mulighet til å vedta røykeforbud på utendørs fellesområder.
  • Minstestørrelse for snus.
  • Unntak fra oppstillingsforbudet og aldersgrensen for askebeger.
  • Videreføring av dagens forbud mot vannpipetobakk og ev. forbud mot urtebaserte røykeprodukter.

Departementet redegjør i høringsnotatet for problemstillinger knyttet til utviklingen med stadig nye typer spesialforretninger for tobakksvarer og e-sigaretter. Det foreslås ingen konkrete tiltak, men det bes særlig om høringsinstansenes innspill på hvilke tiltak som bør utredes og iverksettes for å motvirke utviklingen.

Høringsinstansene kan sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 22. september 2021.

Med hilsen


Elin Anglevik (e.f.)
kst. ekspedisjonssjef

                                                                                 Hege Christina Bredesen
                                                                                 avdelingsdirektør

Departementene

Sametinget

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

Statsforvalterne

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Helsedirektoratet

Jernbanedirektoratet

Konkurransetilsynet

Kreftregisteret

Miljødirektoratet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Skatteetaten

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Tolletaten

Actis

Airport Retail Norway AS

Apotekforeningen

Asker og Bærum Boligbyggelag

Augusto International

BANE NOR

Boligmentoren

British American Tobacco Norway AS

Conrad Langgaard AS

Dagligvareleverandørenes Forening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Det Norske Cigarselskap

E-Sigarettbedriftenes Bransjeorganisasjon

Flytoget

Forskningsstiftelsen FAFO

Habanos Nordic AB

Havanna Magasinet AS

House of Oliver Twist A/S

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Husleietvistutvalget

Imperial Tobacco Norway AS

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Juvente

Kollektivtrafikkforeningen

KS

Kreftforeningen

Landets politidistrikt

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsgruppen av helsesøstre NSF

Landslaget Mot Tobakksskadene

LO

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Leieboerforeningen

McBaren Tobacco Co. AS

M Sørensen AS

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NHO Mat og Drikke

Nordic Cigars AS 

Nordisk Snus AS

Norges Astma- og allergiforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)

Norsk Dampselskap

Norsk Sykepleierforbund

Norsk tannpleierforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Philip Morris Norway AS

Røykfritt Miljø Norge

Sigarcom AS

Sol Cigar CO AS

Swedish Match Norge AS

Tobakkindustriens felleskontor

Travel Retail Norway AS

Velferdsforskningsinstituttet NOVA