Høring - EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.10.2017

Vår ref.: 17/3729

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner på høring.

Det følger av utredningsinstruksen punkt 3-3 at forslag til gjennomføring av vedtatt EØS-regelverk skal høres dersom regelverket ikke har vært på høring på forslagsstadiet. Europakommisjonens forslag til regelverk ble ikke sendt på høring. Videre har direktivets virkeområde blitt endret underveis i lovgivningsprosessen i EU. På bakgrunn av dette har departementet besluttet å sende vedtatt direktiv på høring.

Direktivet er EØS-relevant, men ikke innlemmet i EØS-avtalen. Høringen vil derfor sendes med forbehold om at direktivet blir inntatt i EØS-avtalen på et senere tidspunkt.

Høringsnotatet inneholder en redegjørelse for direktivet og departementets vurdering av hvordan direktivet kan gjennomføres. Direktivet gjelder kun for offentlig sektor.

I nasjonal lovgivning har Norge krav om universell utforming av IKT-løsninger for både offentlig og privat sektor (felles regulering). Et spørsmål er om vi skal videreføre tilnærming med felles regulering eller ikke, dvs. like regler for offentlig og privat sektor. Departementet ønsker særlig høringsinstansenes syn på om kravene i direktivet for offentlig sektor, som ikke følger av forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, skal utvides til også å gjelde for privat sektor.

Høringsnotatet fokuserer derfor særlig på de bestemmelsene i direktivet som rekker videre enn kravene i nasjonal lovgivning.

Parallelt med høring vil departementet utrede samfunnsøkonomiske og administrative konsekvenser knyttet til de ulike alternativene for nasjonal regulering.

Ettersom valg av regulering er særlig relevant for næringslivet, er høringsnotatet sendt til Regelrådet for næringslivet, jf. utredningsinstruksen punkt 4-3.

Høringsuttalelse skal gis digitalt på regjeringen.no, under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetslova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at høringssvarene sendes innen 16. oktober 2017.

Eventuelle spørsmål om saken kan rettes til førstekonsulent Anine Ung, e-post anine.ung@kmd.dep.no eller på telefon 22 24 68 67.
Med hilsen

Katarina de Brisis (e.f.)
avdelingsdirektør
Anine Ung
førstekonsulent

 

 

Alle kommuner og fylkeskommuner

Borgerrettstiftelsen Stopp Diskrimineringen
Abelia
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsretten
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Artsdatabanken
Astma -og allergiforbundet
Aust-Agder Fylke
Autismeforeningen i Norge
Bardet Biedl Syndrom
Barne- og likestillingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barnekreftforeningen
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon
Bedriftsforbundet
BIBSYS
Bioforsk
Bioteknologirådet
Bipolarforeningen
Blærekreftforeningen
Boligmappa.no
Brønnøysundregistrene
CarciNor
Cerebral Parese-foreningen
Civita
CRISTIN
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Debra Norge
Deltasenteret
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Departementenes Servicesenter
Det kriminalitetsforebyggende råd
Det Norske Veritas
Diabetesforbundet
Difi
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for IKT og fornying (Difi)
Direktoratet for mineralforvaltning, med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for utviklingssamarbeid
Direktoratet for økonomistyring
Distriktssenteret
Domstolsadministrasjonen
DSS
Dysleksi Norge
Eidskog kommune
Elektronikkbransjen
Elektronisk forpost Norge
Facebook, facebook.com
Finansdepartementet
Finans Norge
Finanstilsynet
Finmark fylke Fylke
FINN.no
Fiskeridirektoratet
Flytoget
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget og Markedsrådets sekretariat
Forbundet Tenner og Helse
Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Foreningen for Blødere i Norge
Foreningen for El-overfølsomme
Foreningen for Fragilt X- Syndrom
Foreningen for Hjertesyke barn
Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for Søvnsykdommer
Foreningen for VCFS - DiGeorge Syndrom
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvaret/Forsvarsstaben
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsbygg
Forsvarsdepartementet
Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond
Fredskorpset
Friprogsenteret
Funka Nu AB
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Galdu kompetansesenter for urfolks rettigheter
Garanti-instituttet for eksportkreditt
Garantikassen for fiskere
Generaladvokaten
Gjøvik kommune
Grensekommissariatet
Gynkreftforeningen
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Hedemark fylke
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør- Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Hjernesvulstforeningen
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Husleietvistutvalget
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Oslo og Akershus
Hørselshemmedes Landsforbund
IKT-Norge
Iktyoseforeningen i Norge
Include AS
Iniversitetet i Agder
Innovasjon Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Institutt for rettsinformatikk (UIO)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Internasjonalt reindriftssenter
IT- Funk
Jernbaneverket
Justervesenet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kabel Norge
Kirkerådet
Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Klagenemnda for industrielle rettar
Klima og forurensningsdirektoratet
klima- og miljødepartementet
Klinefelterforeningen i Norge
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kompetanse Norge
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren KITH
Konfliktrådene
Konkurransetilsynet
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kripos
Kristiansand kommune
KS
Kulturdepartementet
Kulturrådet
Kunnskapsdepartementet
Kunst i offentlige rom
Kystverket
Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Landets pasient- og brukerombud
Landsforbundet for synshemmede
Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons Sykdom
Landsforeningen for kombinert syns-og hørselshemmede/døvblinde
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Overvektige
Landsforeningen for pårørende innen Psykisk Helse
Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer
Landsforeningen We Shall Overcome
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leverforeningen
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Marfanforeningen
Markedsforbundet
Mattilsynet
Media LT
Mediebedriftenes landsforening
Medietilsynet
Mental Helse
Meteorologisk institutt
Microsoft Norge
Miljødirektoratet
Momentum
Morbus Addisons Forening
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Munn- og halskreftforeningen
Myalgisk Encefalopati Nettverket i Norge
Møre og Romsdal Fylke
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM
Nasjonalbiblioteket NB Stab
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt ID-senter
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NAV
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon
NOFUS, Norsk forening for Urologiske sykdommer og inkontinens
NOKUT
Nord-Trøndelag
Norges bank
Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges Handikapforbund (NHF)
Norges Migreneforbund
Norges Myalgisk Encefalopati Forening
Norges Parkinsonforbund
Norges Statsbaner
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges utenrikspolitiske institutt
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norgesuniversitetet
NORILCO
NorSIS
Norsk akkreditering
Norsk Craniofacial Forening
Norsk designråd
Norsk Dysmeliforening
Norsk Dystoniforening
Norsk eiendomsinformasjon
Norsk Epilepsiforbund
Norsk filminstitutt
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk Forening for Analatresi
Norsk Forening for Cystisk Fibrose
Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom
Norsk Forening for Nevrofibromatose
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Form
Norsk Hemokromatoseforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Industri
Norsk institutt for by - og regionforskning
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk Interesseforening for Kortvokste
Norsk Interesseforening for Stamme og løpsk tale
Norsk kommunikasjonsforening
Norsk kulturminnnefond
Norsk kulturråd
Norsk Leddgiktforbund
Norsk lokalhistorisk institutt
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Norsk Lymfødemforening
Norsk Osteoporoseforbund
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk polarinstitutt
Norsk Porfyriforening
Norsk Regnesentral
Norsk Revmatikerforbund
Norsk rikskringkasting (NRK)
Norsk romsenter
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norsk senter for telemedisin
Norsk Tipping A/S
Norsk Tourette Forening
Norstella
NOVA
NTNU
NUUG (Norwegian Unix User Group)
Nye Pluss - hivpositives landsforening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsråd
Olje - og energidepartementet
Oljedirektoratet
Oppland Fylke
Pasientskadenemnda
Patentstyret
Pensjonstrygden for sjømenn
Personskadeforbundet LTN
Personvernnemnda
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politietaten
Politiets sikkerhetstjeneste
Politiets utlendingsenhet
Porsgrunn kommune
Post- og teletilsynet
Posten Norge
Prostatakreftforeningen (PROFO)
Psoriasis- og eksemforbundet
Påtalemyndigheten
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Riksarkivet
Rikskonsertene
Riksmekleren
Riksrevisjonen
Riksteatret
Rogaland Fylke
Ruter AS
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner( SAFO)
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samordnet opptak
Seniornett
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Senter for seniorpolitikk
SIFO
Sintef
SINTEF Byggforsk
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Spesialenheten for politisaker
Språkrådet
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens havarikommisjon for transport
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens innkrevingssentral
Statens institutt for forbruksforskning
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens legemiddelverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens seniorråd
Statens sivilrettsforvaltning
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Statlig spesialpedagogisk tjeneste
Statsbygg
Statsministerens kontor
Stoffskifteforbundet
Stortinget
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Synshemmede Akademikeres forening
Sysselmannen på Svalbard
Teknologirådet
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tingtun AS
Toll og avgiftsdirektoratet
Tolletaten
Trafikk- og Ulykkesskaddes Landsforbund
Transportøkonomisk institutt
Trygderetten
Turner Syndrom Foreningen i Norge
ULOBA
UNIO
Universell utforming AS
Universell, nasjonal pådriver i høyere utdanning
Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet Stavanger
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemda
Utlendingsnemnda
Utrykningspolitiet
Veterinærinstituttet
Virke
Vitenskapskomiteen for mattrygghet
Voksne med medfødt hjertefeil
Fjern-undervisning
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)
Økokrim
Universell utforming - Bufdir
sentralpost@ostfoldfk.no
postmottak@halden.kommune.no
post@moss.kommune.no
postmottak@sarpsborg.com
postmottak@fredrikstad.kommune.no
postmottak@hvaler.kommune.no
post@aremark.kommune.no
post@marker.kommune.no
postmottak@romskog.kommune.no
postmottak@trogstad.kommune.no
post@spydeberg.kommune.no
postmottak@askim.kommune.no
postmottak@eidsberg.kommune.no
postmottak@skiptvet.kommune.no
postmottak@rakkestad.kommune.no
postmottak@rade.kommune.no
postmottak@rygge.kommune.no
postmottak@valer-of.kommune.no
post@hobol.kommune.no
postmottak@akershus-fk.no
post@vestby.kommune.no
postmottak@ski.kommune.no
post@as.kommune.no
postmottak@frogn.kommune.no
post@nesodden.kommune.no
postmottak@oppegard.kommune.no
post@baerum.kommune.no
post@asker.kommune.no
postmottak@aurskog-holand.kommune.no
postmottak@sorum.kommune.no
postmottak@fet.kommune.no
postmottak@ralingen.kommune.no
postmottak@enebakk.kommune.no
postmottak@lorenskog.kommune.no
skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no
postmottak@nittedal.kommune.no
postmottak@gjerdrum.kommune.no
postmottak@ullensaker.kommune.no
postmottak@nes-ak.kommune.no
post@eidsvoll.kommune.no
postmottak@nannestad.kommune.no
postmottak@hurdal.kommune.no
postmottak@oslo.kommune.no
postmottak@hedmark.org
postmottak@kongsvinger.kommune.no
postmottak@hamar.kommune.no
postmottak@ringsaker.kommune.no
post@loten.kommune.no
post@stange.kommune.no
postmottak@nord-odal.kommune.no
postmottak@sor-odal.kommune.no
postmottak@eidskog.kommune.no
post@grue.kommune.no
post@asnes.kommune.no
postmottak@vaaler-he.kommune.no
postmottak@elverum.kommune.no
postmottak@trysil.kommune.no
postmottak@amot.kommune.no
postmottak@stor-elvdal.kommune.no
postmottak@rendalen.kommune.no
postmottak@engerdal.kommune.no
postmottak@tolga.kommune.no
postmottak@tynset.kommune.no
postmottak@alvdal.kommune.no
postmottak@folldal.kommune.no
postmottak@os.kommune.no
postmottak@oppland.org
postmottak@lillehammer.kommune.no
postmottak@gjovik.kommune.no
postmottak@dovre.kommune.no
postmottak@lesja.kommune.no
post@skjaak.kommune.no
post@lom.kommune.no
postmottak@vaga.kommune.no
post@nord-fron.kommune.no
postmottak@sel.kommune.no
postmottak@sor-fron.kommune.no
post@ringebu.kommune.no
postmottak@oyer.kommune.no
postmottak@gausdal.kommune.no
postmottak@ostre-toten.kommune.no
post@vestre-toten.kommune.no
postmottak@jevnaker.kommune.no
post@lunner.kommune.no
postmottak@gran.kommune.no
epost@sondre-land.kommune.no
postmottak@nordre-land.kommune.no
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
postmottak@etnedal.kommune.no
nak@nord-aurdal.kommune.no
post@vestre-slidre.kommune.no
post@oystre-slidre.kommune.no
post@vang.kommune.no
postmottak@bfk.no
kommunepost@drmk.no
postmottak@kongsberg.kommune.no
postmottak@ringerike.kommune.no
postmottak@hole.kommune.no
postmottak@flaa.kommune.no
postmottak@nes-bu.kommune.no
postmottak@gol.kommune.no
postmottak@hemsedal.kommune.no
postmottak@aal.kommune.no
postmottak@hol.kommune.no
post@sigdal.kommune.no
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no
post@modum.kommune.no
post@ovre-eiker.kommune.no
post@nedre-eiker.kommune.no
postmottak@lier.kommune.no
postmottak@royken.kommune.no
postmottak@hurum.kommune.no
postmottak@flesberg.kommune.no
postmottak@rollag.kommune.no
postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no
firmapost@vfk.no
postmottak@horten.kommune.no
postmottak@holmestrand.kommune.no
postmottak@tonsberg.kommune.no
postmottak@sandefjord.kommune.no
post@larvik.kommune.no
postmottak@svelvik.kommune.no
postmottak@sande-ve.kommune.no
postmottak@hof.kommune.no
postmottak@re.kommune.no
postmottak@andebu.kommune.no
postmottak@stokke.kommune.no
postmottak@notteroy.kommune.no
post@tjome.kommune.no
post@lardal.kommune.no
post@t-fk.no
postmottak@porsgrunn.kommune.no
skien.postmottak@skien.kommune.no
postmottak@notodden.kommune.no
post@siljan.kommune.no
postmottak@bamble.kommune.no
post@kragero.kommune.no
postmottak@drangedal.kommune.no
postmottak@nome.kommune.no
postmottak@bo.kommune.no
postmottak@sauherad.kommune.no
postmottak@tinn.kommune.no
postmottak@hjartdal.kommune.no
post@seljord.kommune.no
post@kviteseid.kommune.no
info@nissedal.kommune.no
postmottak@fyresdal.kommune.no
postmottak@tokke.kommune.no
postmottak@vinje.kommune.no
postmottak@austagderfk.no
post@risor.kommune.no
postmottak@grimstad.kommune.no
postmottak@arendal.kommune.no
postmottak@gjerstad.kommune.no
post@vegarshei.kommune.no
postmottak@tvedestrand.kommune.no
post@froland.kommune.no
postmottak@lillesand.kommune.no
postmottak@birkenes.kommune.no
post@amli.kommune.no
postmottak@iveland.kommune.no
post@e-h.kommune.no
post@bygland.kommune.no
post@valle.kommune.no
postmottak@bykle.kommune.no
postmottak@vaf.no
postmottak@kristiansand.kommune.no
fellespost@mandal.kommune.no
post@farsund.kommune.no
post@flekkefjord.kommune.no
epost@vennesla.kommune.no
postmottak@songdalen.kommune.no
postmottak@sogne.kommune.no
service@marnardal.kommune.no
post@aseral.kommune.no
info@audnedal.kommune.no
postmottak@lindesnes.kommune.no
post@lyngdal.kommune.no
postmottak@haegebostad.kommune.no
post@kvinesdal.kommune.no
post@sirdal.kommune.no
firmapost@rogfk.no
post@eigersund.kommune.no
postmottak@sandnes.kommune.no
postmottak@stavanger.kommune.no
postmottak@haugesund.kommune.no
postmottak@sokndal.kommune.no
postmottak@lund.kommune.no
postmottak@bjerkreim.kommune.no
post@ha.kommune.no
postmottak@klepp.kommune.no
post@time.kommune.no
postmottak@gjesdal.kommune.no
epost@sola.kommune.no
post@randaberg.kommune.no
post@forsand.kommune.no
postmottak@strand.kommune.no
postmottak@hjelmeland.kommune.no
postmottak@suldal.kommune.no
post@sauda.kommune.no
post@finnoy.kommune.no
post@rennesoy.kommune.no
post@kvitsoy.kommune.no
post@bokn.kommune.no
post@tysver.kommune.no
post@karmoy.kommune.no
post@utsira.kommune.no
postmottak@vindafjord.kommune.no
hfk@hfk.no
postmottak@bergen.kommune.no
firmapost@etne.kommune.no
postmottak@sveio.kommune.no
postmottak@bomlo.kommune.no
post@stord.kommune.no
fitjar@fitjar.kommune.no
fsk@tysnes.kommune.no
post@kvinnherad.kommune.no
post@jondal.kommune.no
epost@odda.kommune.no
postmottak@ullensvang.herad.no
postmottak@eidfjord.kommune.no
post@ulvik.kommune.no
postmottak@granvin.kommune.no
postmottak@voss.kommune.no
postmottak@kvam.kommune.no
postkasse@fusa.kommune.no
postmottak@samnanger.kommune.no
postmottak@os-ho.kommune.no
postmottak@austevoll.kommune.no
postmottak@sund.kommune.no
postmottak@fjell.kommune.no
postmottak@askoy.kommune.no
post@vaksdal.kommune.no
postmottak@modalen.kommune.no
post@osteroy.kommune.no
postmottak@meland.kommune.no
postmottak@oygarden.kommune.no
postmottak@radoy.kommune.no
postmottak@lindas.kommune.no
post@austrheim.kommune.no
postmottak@fedje.kommune.no
post@masfjorden.kommune.no
postmottak.sentraladm@sfj.no
postmottak@flora.kommune.no
postmottak@gulen.kommune.no
post@solund.kommune.no
postmottak@hyllestad.kommune.no
postmottak@hoyanger.kommune.no
postmottak@vik.kommune.no
postmottak@balestrand.kommune.no
postmottak@leikanger.kommune.no
postmottak@sogndal.kommune.no
post@aurland.kommune.no
post@laerdal.kommune.no
postmottak@ardal.kommune.no
postmottak@luster.kommune.no
postmottak@askvoll.kommune.no
post@fjaler.kommune.no
postmottak@gaular.kommune.no
postmottak@jolster.kommune.no
postmottak@forde.kommune.no
postmottak@naustdal.kommune.no
post@bremanger.kommune.no
post@vagsoy.kommune.no
post@selje.kommune.no
post@eid.kommune.no
post@hornindal.kommune.no
post@gloppen.kommune.no
postmottak@stryn.kommune.no
post@mrfylke.no
postmottak@molde.kommune.no
postmottak@alesund.kommune.no
postmottak@kristiansund.kommune.no
postmottak@vanylven.kommune.no
sande.kommune@sande-mr.kommune.no
postmottak@heroy.kommune.no
postmottak@ulstein.kommune.no
postmottak@hareid.kommune.no
postmottak@volda.kommune.no
postmottak@orsta.kommune.no
post@orskog.kommune.no
post@norddal.kommune.no
post@stranda.kommune.no
postmottak@stordal.kommune.no
postmottak@sykkylven.kommune.no
postmottak@skodje.kommune.no
post@sula.kommune.no
post@giske.kommune.no
postmottak@haram.kommune.no
postmottak@vestnes.kommune.no
post@rauma.kommune.no
postmottak@nesset.kommune.no
postmottak@midsund.kommune.no
post@sandoy.kommune.no
post@aukra.kommune.no
postmottak@frana.kommune.no
postmottak@eide.kommune.no
post@averoy.kommune.no
post@gjemnes.kommune.no
postmottak@tingvoll.kommune.no
post@sunndal.kommune.no
post@surnadal.kommune.no
post@rindal.kommune.no
post@halsa.kommune.no
postmottak@smola.kommune.no
postmottak@aure.kommune.no
postmottak@stfk.no
postmottak@trondheim.kommune.no
postmottak@hemne.kommune.no
postmottak@snillfjord.kommune.no
postmottak@hitra.kommune.no
postmottak@froya.kommune.no
postmottak@orland.kommune.no
postmottak@agdenes.kommune.no
postmottak@rissa.kommune.no
postmottak@bjugn.kommune.no
postmottak@afjord.kommune.no
post@roan.kommune.no
postmottak@osen.kommune.no
post@oppdal.kommune.no
postmottak@rennebu.kommune.no
postmottak@meldal.kommune.no
postmottak@orkdal.kommune.no
postmottak@roros.kommune.no
epost@holtalen.kommune.no
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
postmottak@melhus.kommune.no
postmottak@skaun.kommune.no
postmottak@klabu.kommune.no
postmottak@malvik.kommune.no
postmottak@selbu.kommune.no
postmottak@tydal.kommune.no
postmottak@ntfk.no
postmottak@steinkjer.kommune.no
postmottak@namsos.kommune.no
postmottak@meraker.kommune.no
postmottak@stjordal.kommune.no
postmottak@frosta.kommune.no
post@leksvik.kommune.no
postmottak@levanger.kommune.no
postmottak@verdal.kommune.no
postkasse@verran.kommune.no
postmottak@namdalseid.kommune.no
postmottak@snasa.kommune.no
postmottak@lierne.kommune.no
postmottak@royrvik.kommune.no
postmottak@namsskogan.kommune.no
postmottak@grong.kommune.no
postmottak@hoylandet.kommune.no
postmottak@overhalla.kommune.no
postmottak@fosnes.kommune.no
postmottak@flatanger.kommune.no
vikna@vikna.kommune.no
postmottak@naroy.kommune.no
post@leka.kommune.no
postmottak@inderoy.kommune.no
post@nfk.no
postmottak@bodo.kommune.no
postmottak@narvik.kommune.no
postmottak@bindal.kommune.no
post@somna.kommune.no
postmottak@bronnoy.kommune.no
postkasse@vega.kommune.no
post@vevelstad.kommune.no
post@heroy-no.kommune.no
post@alstahaug.kommune.no
postmottak@leirfjord.kommune.no
post@vefsn.kommune.no
post@grane.kommune.no
post@hattfjelldal-kommune.no
post@donna.kommune.no
postmottak@nesna.kommune.no
postmottak@hemnes.kommune.no
postmottak@rana.kommune.no
postmottak@luroy.kommune.no
post@trana.kommune.no
postmottak@rodoy.kommune.no
postmottak@meloy.kommune.no
postmottak@gildeskal.kommune.no
post@beiarn.kommune.no
postmottak@saltdal.kommune.no
postmottak@fauske.kommune.no
post@sorfold.kommune.no
postmottak@steigen.kommune.no
postmottak@hamaroy.kommune.no
postmottak@tysfjord.kommune.no
postmottak@lodingen.kommune.no
post@tjeldsund.kommune.no
postmottak@evenes.kommune.no
post@ballangen.kommune.no
postkasse@rost.kommune.no
postmottak@varoy.kommune.no
postmottak@flakstad.kommune.no
postmottak@vestvagoy.kommune.no
postmottak@vagan.kommune.no
postmottak@hadsel.kommune.no
post@boe.kommune.no
postmottak@oksnes.kommune.no
postmottak@sortland.kommune.no
postmottak@andoy.kommune.no
postmottak@moskenes.kommune.no
postmottak@tromsfylke.no
postmottak@tromso.kommune.no
postmottak@harstad.kommune.no
postmottak@kvafjord.kommune.no
post@skanland.kommune.no
postmottak@ibestad.kommune.no
postmottak@gratangen.kommune.no
post@lavangen.kommune.no
postmottak@bardu.kommune.no
postmottak@salangen.kommune.no
postmottak@malselv.kommune.no
postmottak@sorreisa.kommune.no
postmottak@dyroy.kommune.no
postmottak@tranoy.kommune.no
postmottak@torsken.kommune.no
postmottak@berg.kommune.no
postmottak@lenvik.kommune.no
postmottak@balsfjord.kommune.no
postmottak@karlsoy.kommune.no
post@lyngen.kommune.no
post@storfjord.kommune.no
post@kafjord.kommune.no
post@skjervoy.kommune.no
postmottak@nordreisa.kommune.no
postmottak@kvanangen.kommune.no
postmottak@ffk.no
postmottak@vardo.kommune.no
postmottak@vadso.kommune.no
postmottak@hammerfest.kommune.no
e-post@kautokeino.kommune.no
postmottak@alta.kommune.no
postmottak@loppa.kommune.no
post@hasvik.kommune.no
servicekontoret@kvalsund.kommune.no
postmottak@masoy.kommune.no
postmottak@nordkapp.kommune.no
postmottak@porsanger.kommune.no
postmottak@karasjok.kommune.no
postmottak@lebesby.kommune.no
postmottak@gamvik.kommune.no
postmottak@berlevag.kommune.no
postmottak@tana.kommune.no
postmottak@nesseby.kommune.no
postmottak@batsfjord.kommune.no
postmottak@sor-varanger.kommune.no
berit@stopdisk.no
post@abelia.no
post@adhdnorge.no
afasi@afasi.no
post@akademikerne.no
postmottak@asd.dep.no
afi@afi-wri.no
kontor@arbeidsretten.no
post@arbeidstilsynet.no
riksarkivet@arkivverket.no
postmottak@artsdatabanken.no
naaf@naaf.no
trude.kjelle@austagderfk.no
post@autismeforeningen.no
r-oedega@online.no
postmottak@bld.dep.no
postmottak@bufetat.no
sekretariatet@barnekreftforeningen.no
post@barneombudet.no
bsk@sivilrett.no
post@bedriftsforbundet.no
firmapost@bibsys.no
post@bioforsk.no
post@bioteknologiradet.no
post@bipolarforeningen.no
rj.roetterud@gmail.com
kundeservice@boligmappa.no
firmapost@brreg.no
post@carcinor.no
post@cp.no
civita@civita.no
postmottak@cristin.no
postkasse@datatilsynet.no
post@etikkom.no
judithkristin.asche@gmail.com
kontakt@universell.no
post@bufdir.no
post@advokatforeningen.no
post@dataforeningen.no
postmottak@dss.dep.no
krad@jd.dep.no
DNV.Corporate@dnv.com
post@diabetes.no
postmottak@difi.no
post@dibk.no
postmottak@difi.no
mail@dirmin.no
post@dinkom.no
postmottak@dsb.no
postmottak@norad.no
postmottak@dfo.no
post@kdu.no
postmottak@domstol.no
postmottak@dss.dep.no
post@dys.no
wenche.lindberg@eidskog.kommune.no
adm@elektronikkbransjen.no
styret@efn.no
ric@fb.com
arkiv.postmottak@fin.dep.no
firmapost@finansnorge.no
post@finanstilsynet.no
bjornar.simonsen@ffk.no
yvonne@finn.no
postmottak@fiskeridir.no
flytoget@flytoget.no
folketrygdfondet@ftf.no
post @forbrukerombudet.no
post@forbrukerradet.no
post@forbrukertvistutvalget.no
post@tenneroghelse.no
fordelingsutvalget@bufdir.no
post@fubhg.no
post@fug.no
fbin@fbin.no
post@felo.no
post@frax.no
ffhb@ffhb.no
post@kroniskesmerter.no
ffm@ffm.no
sovnforeningen@gmail.com
annetoveh@gmail.com
fndb@fndb.no
post@forskerforbundet
fafo@fafo.no
forsvaret@mil.no
Firmapost@ffi.no
servicesenter@forsvarsbygg.no
postmottak@fd.dep.no
ovf@ovf.no
fredskorpset@fredskorpset.no
post@friprog.no
info@funkanu.se
info@ffo.no


sentralenheten@fylkesnemnda.no
galdu@galdu.org
postmottak@giek.no
garanti@garantikassen.no
post@generaladvokaten.no
Kjersti.Fremstad@nhf.no
grensekom@politiet.no
kontakt@gynkreftforeningen.no
info@bi.no
post@imr.no
ingvill.helset@oppland.org
postmottak@helse-midt.no
postmottak@helse-nord.no
postmottak@hod.dep.no
postmottak@helse-sorost.no
helse@helse-vest.no
postmottak@helsedir.no
post@hjernesvulst.no
info@virke.no
post@husbanken.no
oslo@htu.no,bergen@htu.no,trondheim@htu.no
postmottak@hig.no
postmottak@hioa.no
hlf@hlf.no
mail@ikt-norge.no
gunn.nordlie@gmail.com
post@include.no
post@uia.no
post@innovasjonnorge.no
post@infomedia.uib.no
info-ifp@jus.uio.no
post@imdi.no
office@reindeercentre.org
man@forskningsradet.no
postmottak@jbv.no
postmottak@justervesenet.no
postmottak@jd.dep.no
post@kabelnorge.no
post.kirkeradet@kirken.no
klagenemnda@klagenemnda.no
post@kfir.no
postmottak@klif.no
postmottak@kld.dep.no
kontakt@klinefelter.no
post@gjenopptakelse.no
ks@ks.no
postmottak@kompetansenorge.no
firmapost@kith.no
post@konfliktraadet.no
post@konkurransetilsynet.no
post@voldsoffererstatning.no
postmottak-8005@kriminalomsorg.no
kripos@politiet.no
Jorann.Tornkvist@kristiansand.kommune.no
ks@ks.no
postmottak@kud.dep.no
post@kulturrad.no
postmottak@kd.dep.no
post@koro.no
post@kystverket.no
postmottak@lmd.dep.no
postmottak@landbruksdirektoratet.no
akershus@pasientogbrukerombudet.no
lfs@synshemmet.com
landsstyret@landsforbundet-lupe.no
post@alopecia.no
post@lhl.no
ane_mygland@yahoo.no
kontor@lshdb.no
post@lnt.no
overvektige@hotmail.com
lpp@lpp.no
post@lmfnorge.no
post@wso.no
lo@lo.no
marie.skaalnes@getmail.no
post@diskrimineringsnemnda.no
post@ldo.no
postmottak@lokalstyre.no
postmottak@lottstift.no
postmottak@caa.no
info@marfan.no
post@markedsforbundet.no
postmottak@mattilsynet.no
info@medialt.no
post@mediebedriftene.no
post@medietilsynet.no
post@mentalhelse.no
post@met.no
norge@microsoft.com
post@miljodir.no
info@momentum.nu
posttil@addison.no
epost@ms.no
post@munnoghalskreft.no
kontor@menin.no
heidi-iren.wedlog.olsen@mrfylke.no
post@nsm.stat.no
nb@nb.no
folkehelseinstituttet@fhi.no
postmottak@nidsenter.no
postmottak@nifes.no
post@kunnskapssenteret.no
post@nav.no
firmapost@nho.no
post@nofus.no
postmottak@nokut.no
anne-caroline.haugan@ntfk.no
central.bank@norges-bank.no
info@blindeforbundet.no
adm@blindeforbundet.no
post@doveforbundet.no
adm@fibromyalgi.no
post@forskningsradet.no
ngu@ngu.no
nhf@nhf.no
migrene@migrene.no
post@me-foreningen.no
post@parkinson.no / thyra.kirknes@parkinson.no
dagfridh@nsb.no
postmottak@adm.ntnu.no
info@nupi.no
nve@nve.no
post@norgesuniversitetet.no
post@norilco.no
post@norsis.no
akkreditert@akkreditert.no
post@craniofacial.no
firmapost@norskdesign.no.
info@dysmeli.no
kontakt@dystoni.no
firmapost@eiendomsinfo.no
henrik@epilepsi.no
post@nfi.no
nfs.post@svaksynte.org
post@nfunorge.org
post@analatresi.no
post@nfcf.no
post@eds-foreningen.no
post@nffnf.no
leder@nfoi.no
arne-hag@online.no
post@nfts.no
norskform@norskform.no
info@hemokromatose.no
knut.vedal@online.no
post@norskindustri.no
nibr@nibr.no
postmottak@nilf.no
post@skogoglandskap.no
nik@kortvokste.no
post@stamming.no
post@kommunikasjon.no
post@kulturminnefondet.no
post@kulturrad.no
leddgiktforbundet@yahoo.no
nli@lokalhistorie.no
post@nlb.no
nlf@lymfoedem.no
nof@nof-norge.no
npepost@npe.no
post@npolar.no
porfyri@kebas.no
nr@nr.no
post@revmatiker.no
info@nrk.no
spacecentre@spacecentre.no
nsd@nsd.uib.no
post@norsis.no
info@telemed.no
kundeservice@norsk-tipping.no
post@touretteforeningen.no
terje.olsen@norstella.no
nova@nova.no
postmottak@adm.ntnu.no
styret@nuug.no
kfangen21@gmail.com
postmottak@nfd.dep.no
firmapost@nho.no
nso@nso.no
nsr@nsr-org.no
postmottak@oed.dep.no
postboks@npd.no
ingvill.helset@oppland.org
post@pasientskadenemnda.no
mail@patentstyret.no
post@pts.no
post@personskadeforbundet.no
post@pvn.no
postboks@ptil.no
politidirektoratet@politiet.no
politidirektoratet@politiet.no
post.pst@politiet.no
politiets.utlendingsenhet@politiet.no
marit.kjelling@porsgrunn.kommune.no
firmapost@npt.no
elisabeth.gjolme@posten.no
post@prostatakreft.no
post@pefnorge.no
postmottak@riksadvokaten.no
post@regelradet.no
postmottak@regjeringsadvokaten.no
postmottak@riksadvokaten.no
postmottak@ra.no
riksarkivet@arkivverket.no
post@rikskonsertene.no
post@riksmekleren.no
postmottak@riksrevisjonen.no
post@riksteatret.no
Linda.Nilsen.Ask@rogfk.no
post@ruter.no
ryggforeningen@ryggforeningen.no
post@ryggmargsbrokk.org
tove.gundersen@psykiskhelse.no
admin@nettros.no
post@safo.no
samediggi@samediggi.no
postmottak@sd.dep.no
postmottak@samordnaopptak.no
kontor@seniornett.no
post@iktsenteret.no
siu@siu.no
ssp@seniorpolitikk.no


sifo@sifo.no
info@sintef.no
byggforsk@sintef.no
postmottak@sivilombudsmannen.no
post@sdir.no
skattedirektoratet@skatteetaten.no
post@spesialenheten.no
post@sprakradet.no
info@standard.no
postmottak@stami.no
post@sak.no
post@aibn.no
postmottak@shpn.no
postmottak@helsetilsynet.no
firmapost@sismo.no
sifo@sifo.no
sirus@sirus.no
post@sjt.no
post@kartverket.no
postmottak@slf.dep.no
post@legemiddelverket.no
postmottak@lanekassen.no
postmottak@spk.no
postmottak@statens.seniorraad.no
post@sivilrett.no
nrpa@nrpa.no
firmapost@vegvesen.no,post@vegtilsynet.no
ssb@ssb.no
statped.hovedkontor@statped.no
postmottak@statsbygg.no
postmottak@smk.dep.no
post@stoffskifte.no
info@stortinget.no
info@stortinget.no
post@saf-org.no
firmapost@sysselmannen.no
post@teknologiradet.no
post@tilsynet.no
mikael.snaprud@tingtun.no
tad@toll.no
post@toll.no
tulf@tulf.no
toi@toi.no
trygderetten@trygderetten.no
anneljoh@bbnett.no
post@uloba.no
post@unio.no
post@universellutforming.org
kontakt@universell.no
postmottak@umb.no
post@uia.no
post@uib.no
post@uib.no
postmottak@uio.no
post@uis.no
postmottak@uit.no
post@uis.no
post@utdanningsdirektoratet.no
post@utdanningsforbundet.no
post@mfa.no
udi@udi.no
postmottak@une.no
postmottak@une.no
post.up@politiet.no
postmottak@vetinst.no
info@virke.no
vkm@vkm.no
post@vmh.no
postmottak@vox.no
post@ys.no
post.okokrim@politiet.no
universell-utforming@bufdir.no