Høring - Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT

EUs direktiv om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner skal gjennomføres i norsk lov. Forslag til gjennomføring av direktivet og tilhørende gjennomføringsrettsakter er sendt på offentlig høring. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med Kulturdepartementet, utarbeidet et høringsnotat som skisserer tre mulige modeller for gjennomføring av de nye reglene i norsk rett; kun offentlig sektor, hele offenltig og hele privat sektor, eller hele offentlig sektor og deler av privat sektor. Forslaget til gjennomføring av EU-reglene tar utgangpunkt i at de skal gjelde for hele offentlig sektor, og deler av privat sektor.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2019

Vår ref.: 19/3321

Høringsbrev - Forslag til gjennomføring av EU-regelverk med nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk rett

1. Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet sender med dette forslag til gjennomføring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk lov, med tilhørende gjennomføringsrettsakter, på offentlig høring. Høringsnotatet omhandler nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner for både offentlige og private virksomheter.

2. Hovedtrekk i lovforslaget

Høringsnotatet inneholder forslag til lov- og forskriftsendringer som er nødvendig for å gjennomføre direktivet og tre tilhørende gjennomføringsrettsakter i norsk lov.

Departementet viser til at direktivet ble sendt på høring 22. august 2017. I etterkant av høringen har Kommisjonen i EU vedtatt tre gjennomføringsrettsakter med hjemmel i direktivet. Gjennomføringsrettsaktene har ikke tidligere vært på høring i Norge, men ble sendt på høring i EU ("public consultation").

Direktivet og gjennomføringsrettsaktene regulerer offentlige virksomheter, og vil gjennomføres fullt ut for offentlig sektor. Samtidig går departementets lovforslag lenger enn direktivet, ettersom departementet foreslår at:

  • de nye kravene også skal gjelde for virksomheter i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte (modell 2b). Dette omtales i høringsnotatet som forslag til modell/valg av modell for gjennomføring.
  • de 12 nye suksesskriteriene som følger av en oppdatering av WCAG-retningslinjene fra versjon 2.0 til 2.1 skal gjelde for alle virksomheter, også private virksomheter med 50 eller færre ansatte. Begrunnelsen er at dette er en oppdatering av allerede gjeldende retningslinjer.

Endelig valg av modell for gjennomføring vil besluttes etter høringen, og vil bl.a. bero på innspill fra høringsinstansene.

3. Hva er de nye kravene, og hvem gjelder de for?

I hovedsak vil eksisterende lovverk for universell utforming av IKT bli videreført for offentlig og privat sektor.

Når det gjelder det som er nytt fra EU-regelverket, sml. med norsk lov, foreslås det at følgende krav skal gjelde for alle offentlige virksomheter og virksomheter i privat sektor som jevnlig sysselsetter flere enn 50 ansatte (modell 2b):

  • krav til universell utforming av forhåndsinnspilt multimediainnhold,
  • krav om en tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon,
  • krav til universell utforming av nye intranett og ekstranett.

Etter dagens Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger skal virksomhetene utforme sine nettløsninger i henhold til WCAG 2.0 retningslinjene. Det er imidlertid vedtatt en ny europeisk standard, som er oppdatert i tråd med den teknologisk utvikling og tilpasset anvendelse på mobilapplikasjoner. Standarden viser til WCAG 2.1 retningslinjene, som inneholder 12 nye suksesskriterier som må følges for at nettsteder og mobilapplikasjoner skal være universelt utformet. De nye retningslinjene vil erstatte de gjeldende (WCAG 2.0). Når forskriften oppdaterer henvisningen til de nye retningslinjene, vil retningslinjene gjelde for alle pliktsubjektene etter gjeldende rett, dvs. hele offentlig og hele privat sektor.

Videre er det foreslått en del presiseringer i gjeldende regelverk som vil gjelde for hele forskriftens virkeområdet. Dette gjelder f.eks. presisering av definisjoner, avgrensning mot sektorregelverk, presisering av unntak og fastsettelse av et skjæringstidspunkt for dokumenter.

4. Når skal de nye kravene gjelde fra – ikrafttredelse og overgangsperiode

Departementet tar sikte på at regelendringene skal tre i kraft 1. juli 2020. Deretter foreslås det en overgangsperiode på 6 måneder til å etterleve kravene. Det vil si at kravene skal følges fra 1. januar 2021. Dette har sammenheng med at datoen 1. januar 2021 også er fristen for å gjøre eksisterende IKT-løsninger universelt utformet etter gjeldende norsk rett.

Mange virksomheter har i dag nettløsninger som ikke anses som ny IKT, og som derfor foreløpig ikke er omfattet av dagens regelverk. Mange virksomheter skal derfor innen 1. januar 2021, anskaffe nye nettløsninger eller oppdatere gjeldende nettløsninger slik at de blir i overenstemmelse med kravene i forskriften. Departementet anser det som viktig og mest hensiktsmessig at de nye kravene fra EU er innført i lov- og forskrift i løpet av 2020. Da kan en kommende oppgradering/utskiftning av teknisk løsning, ta høyde for de nye kravene fra EU, slik at man unngår at det må gjøres endringer/tilpasninger i løsningene i to runder.

Departementet legger til grunn at foreslått ikrafttredelse og overgangsperiode sånn sett vil være kostnadsbesparende for virksomhetene. Se nærmere om harmonisering av fristene i høringsnotatet.

 5. Hva departementet særlig ønsker innspill på

Departementet ønsker innspill på forslaget til ny regulering, særlig knyttet til:

  • Forslag til valg av modell.
  • Forslag til dato for ikrafttredelse og lengden på overgangsperioden før virksomhetene må etterleve kravene.
  • Virksomhetenes syn på kostnader av å etterleve de nye kravene, herunder kostnader ved å oppdatere nettløsninger i henhold til de nye kravene.
  • Hvordan kommunene vurderer utgiftene og utgiftsinndekningen, herunder om universell utforming av nye intranett og ekstranett er mer byrdefullt eller kan gjøres rimeligere enn det som legges til grunn i Vista sin samfunnsøkonomiske analyse, eksempelvis gjennom bruk av nye standardverktøy i markedet gitt den raske teknologiske utviklingen på området.
  • Og videre om kostnadene knyttet til de 12 nye suksesskriteriene, som følger av oppdaterte retningslinjer fra versjon WCAG 2.0 til 2.1, kan begrenses i forhold til det som følger av Vista sin tilleggsanalyse, eksempelvis ved bruk av nyere standardverktøy i markedet.

Innspillene vil danne et viktig grunnlag for det videre lovarbeidet, bl.a. mht valg av modell.

Ettersom direktivet gjelder for offentlig sektor vil de nye kravene i alle tilfeller gjennomføres full ut for offentlig sektor (i høringsnotatet omtalt som modell 1). Derfor ønsker departementet særlig innspill fra høringsinstanser i offentlig sektor knyttet til håndtering av økonomiske og administrative konsekvenser.

Fristen for å komme med høringssvar er 10. september 2019. Det vil arrangeres et eget høringsmøte om implementeringen av direktivet, se pkt. 8 under.

6. Hvem kan uttale seg?

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videreformidler informasjon om høringen og høringsmøte til andre berørte underliggende organer, organisasjoner mv. En liste over høringsinstanser ligger vedlagt.

Ettersom valg av regulering er særlig relevant for næringslivet, er høringsnotatet sendt til Regelrådet for næringslivet, jf. utredningsinstruksen punkt 4-3.

7. Høringsadresse og kontaktinformasjon

Høringsnotatet med forslag til gjennomføring av reglene i norsk rett er tilgjengelig på regjeringen.no.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Kontaktpersoner i forbindelse med høringen er Anine Ung og Martine Åsheim i avdeling for IT- og forvaltningspolitikk. Anine Ung kan nås på e-post: Anine.Ung@kmd.dep.no og på telefon: 22 24 68 67 fra 1. august. Martine Sletten Åsheim kan nås på e-post Martine-Sletten.Asheim@kmd.dep.no og på telefon: 22 24 72 81 fra 1. august.

8. Invitasjon til høringsmøte

I forbindelse med høringen inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et høringsmøte den 26. august. Her kan de som ønsker det komme med innspill og spørsmål til lovforslaget. Se videoopptak fra høringsmøtet.

9. Videre behandling av lovforslaget

Etter høringsrunden vil departementet skrive en lovproposisjon til Stortinget med forslag til gjennomføring av direktivet og tilhørende gjennomføringsrettsakter. Departementet tar sikte på å fremme en lovproposisjonen til Stortinget for behandling i vårsesjonen 2020, med ønsket ikrafttredelsesdato 1. juli 2020.

 

Med hilsen

Katarina de Brisis (e.f.)
avdelingsdirektør
Anine Ung
rådgiver

 

Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Universitet og høyskoler

Abelia
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsretten
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Artsdatabanken
Astma -og allergiforbundet
Autismeforeningen i Norge
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barnekreftforeningen
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon
Bedriftsforbundet
BIBSYS
Bioteknologirådet
Bipolarforeningen
Boligmappa.no
Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen
Brønnøysundregistrene
CarciNor
Cerebral Parese-foreningen
Civita
CRISTIN
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Den norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Den Norske Forleggerforening
Departementenes Servicesenter, DSS
Design og arkitektur Norge (DOGA)
Det Norske Veritas
Diabetesforbundet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for ikt og fornying (Difi)
Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU)
Direktoratet for mineralforvaltning, med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for utviklingssamarbeid
Direktoratet for økonomistyring
Distriktssenteret
Domstolsadministrasjonen
Dysleksi Norge
Elektronikkbransjen
Elektronisk forpost Norge
Facebook, facebook.com
Finans Norge
Finanstilsynet
FINN.no
Fiskeridirektoratet
Flytoget
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget og Markedsrådets sekretariat
Forbundet Tenner og Helse
Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Foreningen for Blødere i Norge
Foreningen for El-overfølsomme
Foreningen for Fragilt X- Syndrom
Foreningen for Hjertesyke barn
Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvaret/Forsvarsstaben
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsbygg
Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond
Fredskorpset
Funka Nu AB
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Galdu kompetansesenter for urfolks rettigheter
Garanti-instituttet for eksportkreditt
Garantikassen for fiskere
Generaladvokaten
Grensekommissariatet
Gynkreftforeningen
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør- Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Hjernesvulstforeningen
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Husleietvistutvalget
Hørselshemmedes Landsforbund
IKT-Norge
Iniversitetet i Agder
Innovasjon Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Institutt for rettsinformatikk (UIO)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
IT- Funk
Jernbaneverket
Justervesenet
Kabel Norge
Kirkerådet
Klagenemnda for industrielle rettar
Klima og forurensningsdirektoratet
Klinefelterforeningen i Norge
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kompetanse Norge
Konfliktrådene
Konkurransetilsynet
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kripos
Kulturrådet
Kunst i offentlige rom
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Landets pasient- og brukerombud
Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for kombinert syns-og hørselshemmede/døvblinde
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for pårørende innen Psykisk Helse
Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer
Landsforeningen We Shall Overcome
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Marfanforeningen
Markedsforbundet
Mattilsynet
Media LT
Mediebedriftenes landsforening
Medietilsynet
Mental Helse
Meteorologisk institutt
Microsoft Norge
Miljødirektoratet
Momentum
Morbus Addisons Forening
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Munn- og halskreftforeningen
Myalgisk Encefalopati Nettverket i Norge - Norges Myalgisk Encefalopati forening
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM
Nasjonalbiblioteket NB Stab
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt ID-senter
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NAV
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon
NOFUS, Norsk forening for Urologiske sykdommer og inkontinens
NOKUT
Norges bank
Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges Handikapforbund (NHF)
Norges Myalgisk Encefalopati Forening
Norges Parkinsonforbund
Norges utenrikspolitiske institutt
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NORILCO
NorSIS
Norsk akkreditering
Norsk Craniofacial Forening
Norsk Dysmeliforening
Norsk Dystoniforening
Norsk eiendomsinformasjon
Norsk filminstitutt
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk Forening for Analatresi
Norsk Forening for Cystisk Fibrose
Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom
Norsk Forening for Nevrofibromatose
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Form
Norsk Hemokromatoseforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Industri
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk institutt for by - og regionforskning (By- og regionsforskningsinstituttet NIBR)
Norsk Interesseforening for Kortvokste
Norsk Interesseforening for Stamme og løpsk tale
Norsk kommunikasjonsforening
Norsk kulturminnnefond
Norsk kulturråd
Norsk lokalhistorisk institutt
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Norsk Lymfødemforening
Norsk Osteoporoseforbund
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk polarinstitutt
Norsk Porfyriforening
Norsk Regnesentral
Norsk Revmatikerforbund
Norsk rikskringkasting (NRK)
Norsk romsenter
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norsk senter for telemedisin
Norsk Tipping A/S
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norstella
NOVA
Norwegian Unix User Group (NUUG)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsråd
Oljedirektoratet
Pasientskadenemnda
Patentstyret
Pensjonstrygden for sjømenn
Personskadeforbundet LTN
Personvernnemnda
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politietaten
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politiets utlendingsenhet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Posten Norge
Prostatakreftforeningen (PROFO)
Psoriasis- og eksemforbundet
Påtalemyndigheten
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Riksarkivet
Riksmekleren
Riksrevisjonen
Riksteatret
Ruter AS
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner( SAFO)
Sametinget
Samordnet opptak
Seniornett
Senter for IKT i utdanningen
Senter for seniorpolitikk
SIFO
Sintef
SINTEF Byggforsk
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Spesialenheten for politisaker
Språkrådet
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens havarikommisjon for transport
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens innkrevingssentral
Statens institutt for forbruksforskning
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens legemiddelverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens seniorråd
Statens sivilrettsforvaltning
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Statlig spesialpedagogisk tjeneste
Statsbygg
Statsministerens kontor
Stoffskifteforbundet
Stortinget
Synshemmede Akademikeres forening
Sysselmannen på Svalbard
Teknologirådet
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Toll og avgiftsdirektoratet
Tolletaten
Transportøkonomisk institutt
Trygderetten
Turner Syndrom Foreningen i Norge
ULOBA
UNIO
Universell utforming AS
Universell, nasjonal pådriver i høyere utdanning
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Utrykningspolitiet
Vegtilsynet
Veterinærinstituttet
Virke
Vitenskapskomiteen for mattrygghet
Voksne med medfødt hjertefeil
Fjern-undervisning
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)
Økokrim
Universell utforming - Bufdir