Høringsnotat: Nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner for offentlige og private virksomheter

Hensikten med lovforslaget er å gjennomføre Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (Web Accessibility Directive).

Les dokumentet

Høringsnotatet omhandler også gjennomføring av tre gjennomføringsbeslutninger vedtatt i henhold til direktivets bestemmelser høsten og vinteren 2018. Gjennomføringsbeslutningene har ikke tidligere vært på høring i Norge.

Høringsnotatet inneholder forslag til lov- og forskriftsendringer som er nødvendig for å gjennomføre direktivet og de tre tilhørende gjennomføringsrettsaktene i norsk lov.

Se også videoopptak fra høringsmøte hos Difi 26. august.