Høringer

Høring av forskrift om CO2-kompensasjon for industrien

Formålet med den norske CO2-kompensasjonsordningen er å motvirke karbonlekkasje grunnet økning i elektrisitetspriser som følge av EUs klimakvotesystem.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2013

Vår ref.:

Høring av forskrift om CO2-kompensasjon for industrien

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til forskrift for norsk ordning for CO2-kompensasjon for industrien.

Formålet med den norske CO2-kompensasjonsordningen er å motvirke karbonlekkasje grunnet økning i elektrisitetspriser som følge av EUs klimakvotesystem.

Kompensasjonsordningen skal være regelstyrt og tett knyttet opp til metoden for beregning av tillatt støtte som angitt i ESAs retningslinjer. Ordningen skal gjelde for perioden 1. juli 2013 - 31. desember 2020. Produksjon dekket av langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005 samt industriens egen kraftproduksjon (egenkraft), vil ikke være berettiget til CO2-kompensasjon. Ordningen omfatter bare produksjon som faller inn under bransjer som EU har definert som utsatt for karbonlekkasje. I høringsutkastet er det foreslått at ordningen omfatter produksjon med årlig elektrisitetsforbruk på minst 10 GWh.

CO2-kompensasjonsordningen skal forvaltes av Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif).

Departementet oppfordrer industrien og andre interessenter til å gi innspill til høringen. Slike høringsinnspill vil være viktige i arbeidet med å vurdere best mulig innretning av den norske ordningen.

Høringsuttalelser må være Miljøverndepartementet i hende innen 25. april 2013.

Med hilsen

Vidar Vik (e.f.), avdelingsdirektør

Benedikte Wiig Sørensen, rådgiver

Vedlegg: Utkast til forskrift for norsk ordning for CO2-kompensasjon for industrien.(pdf)

Last ned hele høringsnotatet i pdf.

Høringsnotat vedrørende forskrift om CO2-kompensasjon for industrien

1. Bakgrunn

EU-kommisjonen vedtok 22. mai 2012 retningslinjer som åpner for statsstøtte (CO2-kompensasjon) til utvalgte industrisektorer som er ansett for å være særlig utsatt for karbonlekkasje (2012/C 158/04). EFTAs overvåkningsorgan (ESA) vedtok 20. desember 2012 tilsvarende retningslinjer[1] for EØS EFTA landene (Norge, Island og Liechtenstein), heretter kalt retningslinjene[2]. Retningslinjene angir maksimal støtte landene kan velge å gi sine virksomheter.

Formålet med den norske kompensasjonsordningen er å motvirke  karbonlekkasje, grunnet økning i elektrisistetspriser som følge av EUs klimakvotesystem.

Kompensasjonsordning skal være regelstyrt og tett knyttet opp til metoden for beregning av tillatt støtte som angitt i ESAs retningslinjer. Ordningen skal gjelde for perioden 1. juli 2013 - 31. desember 2020. Produksjon dekket av langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005 samt industriens egen kraftproduksjon (egenkraft), vil  ikke være berettiget til CO2-kompensasjon.

Norge har deltatt aktivt ved utformingen av retningslinjene og har bl.a. lagt vekt på at retningslinjene bør ivareta insentivene til kostnadseffektive utslippsreduksjoner i kvotesystemet. I utformingen av retningslinjene har Kommisjonen avveid de negative virkningene på insentivene til kostnadseffektive utslippsreduksjoner i kvotesystemet, risikoen for karbonlekkasje og interne konkurransevridninger. Retningslinjene definerer karbonlekkasje som økte CO2-utslipp som skyldes at virksomheter flytter produksjon til områder utenfor EU, fordi de ikke kan prise ekstrakostnadene som skyldes kvotesystemet inn i sine produkter uten å tape markedsandel til konkurrenter i land utenfor EUs kvotesystem (EU ETS).  Retningslinjene åpner for statsstøtte som kompenserer for økning i elektrisitetspriser som skyldes at fossile kraftprodusenter i EU ble omfattet av kvoteplikt i 2005 (indirekte utslippskostnader). EU-kommisjonen har i sin vurdering av hvilke sektorer som i denne sammenheng anses utsatt for karbonlekkasje, sett på omfanget av handel med tredjeland, og hvorvidt indirekte kostnader som følge av EU ETS har ført til en vesentlig økning av produksjonskostnader.

Retningslinjene åpner for delvis CO2-kompensasjon i perioden 2013-2020, der støtteintensiteten reduseres over tid.

ESA vil kunne endre retningslinjene for CO2-kompensasjon i perioden frem til 31. desember 2020. Dette kan bli aktuelt dersom man får nye internasjonale klimaavtaler som påvirker klimapolitikken i EØS.

CO2-kompensasjonsordningen skal forvaltes av Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif). Forskriften som etablerer denne ordningen i Norge sendes med dette på høring med høringsfrist 25. april.

 

2. Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter bare produksjon som faller inn under bransjer som EU har definert som karbonlekkasjeutsatt. Produksjon med næringskoder (NACE-koder) tilsvarende dem gitt i Annex II i ESAs retningslinjer er omfattet av kompensasjonsordningen dersom årlig elektrisitetsforbruk til denne produksjonen utgjør minst 10 GWh. Forbruksgrensen på 10 GWh/år er satt for at ordningen skal gjelde virksomheter hvor produksjonen av produkter med relevante NACE-koder er av en viss størrelse. Tilsvarende forbruksgrense  er satt i enkelte andre ordninger rettet mot kraftintensiv industri. Forbruksgrensen vil bl.a. være særlig relevant for bransjene bearbeiding og spinning av tekstilfibre og produksjon av klær av lær.

Retningslinjene angir støtteberettigede sektorer med NACE-kode i henhold til Standard for næringsgruppering SN 2002. I tabellen under er tilsvarende NACE-koder iht. SN 2007 angitt. I de tilfeller det ikke er samsvar mellom inndeling av NACE-koder i SN 2002 og i SN 2007 vil vurdering av om produksjon er støtteberettiget eller ikke ta utgangspunkt i  SN 2002.  

Tabell 1. NACE-koder som angir støtteberettiget produksjon

 

NACE-kode

2002

NACE-

kode 2007

 

 

Beskrivelse

1.

2742

2442

Produksjon av aluminium

2.

1430

0891

Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselmineraler

3.

2413

2013

Produksjon av andre uorganiske kjemikalier

4.

2743

2443

Produksjon av bly, sink og tinn

5.

1810

1411

Produksjon av klær og lær

6.

2710

2410

Produksjon av jern, stål samt ferrolegeringer

7.

2112

1712

Produksjon av papir og papp

8.

2415

2015

Produksjon av gjødsel og nitrogenprodukter

9.

2744

2444

Produksjon av kobber

10.

2414

2014

Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer

11.

1711

1310

Bearbeiding og spinning av fibrer av bomullstype

12.

2470

2060

Produksjon av kunstfibre

13.

1310

0710

Bryting av jernmalm

14.

 

 

24161039 24161035 24161050 24165130 24163010 24164040

 

 

20161039 20161035 20161050 20165130 20163010 20164040

Følgende underkategorier innenfor produksjon av basisplast (2416/2016):

Polyetylen med lav densitet (PEL)

Lineær polyetylen med lav densitet

Polyetylen med høy densitet (PEH)

Polypropylen

Polyvinylklorid (PVC)

Polykarbonat (PC)

15.

 

 

21111400

 

 

17111400

Følgende underkategorier innenfor produksjon av papirmasse (2111/1711):

Mekanisk masse

 

3. Beregning av kompensasjon

Ved beregning av kompensasjon til den enkelte virksomhet legges det i forskriften til grunn  en metode som er basert på metoden for beregning av maksimalstøtte i ESAs retningslinjer, jf. kapittel 3.1 i retningslinjene. Beregningsmetoden i den norske CO2-kompensasjonsordningen suppleres med de norske avgrensningene.

For en del produkter har EU vedtatt energieffektivitetsstandarder som sammen med produksjonstall legges til grunn ved beregning av kompensasjon. For andre produkter benyttes en alternativstandard og tall for elektrisitetsforbruk ved beregning av kompensasjonen.

Årlig støtte en virksomhet kan få utbetalt beregnes som følger:

For produksjon av produkter med energieffektivitetsstandard gitt i forskriftens vedlegg I

Maksimal kompensasjon = støtteintensitet * CO2-utslippsfaktor * EUA forwardpris * energieffektivitetsstandard * referanseproduksjon * norsk avkortningsfaktor[3]

 

For virksomheter uten energieffektivitetsstandard (alternativstandard)

Maksimal kompensasjon = støtteintensitet * CO2-utslippsfaktor * EUA forwardpris *

alternativstandard * referanse-elforbruk * norsk avkortningsfaktor

 

For støtteåret 2013 skal kompensasjonen utgjøre halvparten av det virksomheten er berettiget til etter beregningsmetodene angitt over. Dette fordi ordningen kun gjelder fra og med 1. juli 2013.

 

3.1 Nærmere om de ulike elementene i beregningsformelen

Innholdet i de ulike elementene i beregningsmetoden for maksimal støtte er nærmere definert i retningslinjenes vedlegg I. Under følger en kort gjennomgang av hovedinnholdet i disse, samt innholdet i den norske avkortningsfaktoren.

Støtteintensitet

Retningslinjene fastslår at støtten skal reduseres over tid. Norge vil benytte faktorene i retningslinjene. Støtteintensiteten er satt til 0,85 for 2013, 2014 og 2015, 0,80 for 2016, 2017 og 2018 og 0,75 for 2019 og 2020.           

Norsk CO2-utslippsfaktor

I retningslinjene er det gitt maksimale regionale CO2-utslipssfaktorer. For Norden er den satt til 0,67 tCO2/MWh. Norge vil benytte denne faktoren for hele støtteperioden. 

EUA forwardpris

EUA forwardprisen tilsvarer gjennomsnittet, fra 1. januar til 31. desember i året før støtteåret, av daglige sluttpriser på EUA-forwardkontrakter med leveranse i desember i støtteåret. I likhet med forslaget til tysk CO2-kompensajonsordning vil prisene hentes fra den børsen som har størst volum av EUA forwardkontrakter første kvartal i året før støtteåret. Prisene omgjøres til norske kroner basert på Norges Banks daglige valutakurser.

Energieffektivitetsstandard    

Bransjespesifikke energieffektivitetsstandarder angitt i MWh per tonn produsert er gitt i vedlegg III til retningslinjene. Standardene er inntatt i forskriftens vedlegg I. Standardene er satt på grunnlag av de mest energieffektive produksjonsmetodene for de ulike produktene. For produkter med mulighet for veksling mellom brensel og elektrisitet oppgir forskriftens vedlegg I punkt 1 produktets utslippsstandard (i tonn CO2 per tonn produsert). Denne standarden omgjøres til virksomhetens energieffektivtetsstandard ved hjelp av formelen angitt i forskriftens vedlegg I punkt 2. 

Alternativstandard

For produksjon uten energieffektivitetsstandard benyttes en alternativstandard og referanse-elektrisitetsforbruk. Alternativstandarden er 0,8 (uten benevning).Referanseproduksjon/referanse-elektrisitetsforbruk

Ved beregning av referanseproduksjon og referanse-elektrisitetsforbruk deles virksomhetene inn i to kategorier:

 1. Virksomheter som har vært i drift i alle år i basisperioden 2005-2011.
 2. Nye virksomheter, samt virksomheter som var i drift i mindre enn 6 år  i basisperioden 2005-2011.

For virksomheter som var i drift i alle årene i basisperioden er referanseproduksjonen definert som gjennomsnittlig årlig produksjon (i tonn) i basisperioden. Virksomhetene kan velge å utelate ett av årene i basisperioden i beregningen.  Referanse-elektrisitetsforbruket er definert som gjennomsnittlig årlig elektrisitetsforbruk (i MWh) i basisperioden 2005-2011. Også her kan virksomhetene velge å utelate ett av årene i basisperioden.

For nye virksomheter, samt virksomheter som var i drift i mindre enn 6 år i basisperioden 2005-2011, er referanseproduksjonen definert som den årlige produksjonen (i tonn) i støtteåret inntil virksomheten har vært i drift i fire år. Etter fire års sammenhengende drift, vil referanseproduksjonen, som gjelder for resten av støtteperioden, være basert på gjennomsnittet av produksjonen i de foregående tre årene. Referanse-elektrisitetsforbruket er definert som det årlige elektrisitetsforbruk (i MWh) i støtteåret inntil virksomheten har vært i drift i fire år. Etter fire års sammenhengende drift, vil referanse-elektrisitetsforbruket, som gjelder for resten av støtteperioden, være basert på gjennomsnittet av elektrisitetsforbruket i de tre foregående årene.

For en virksomhet med oppstart i 2011 vil dette bety at støtten i 2013 vil være basert på produksjonen i 2013, støtten i 2014 vil være basert på produksjonen i 2014 mens støtten i årene 2015-2020 vil være basert på gjennomsnittlig produksjon i årene 2012, 2013 og 2014. For en virksomhet som var ute av drift fra juli 2007 til oktober 2008, vil referanseproduksjonen være basert på gjennomsnittet av produksjonen i årene 2009, 2010 og 2011.

Norsk avkortningsfaktor

Produksjon med elektrisitetsforbruk i støtteåret som helt eller delvis kan dekkes av langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005 og egen kraftproduksjon skal ikke tas med i beregningen av kompensasjon. Langsiktige kontrakter videresolgt på markedsvilkår etter 1. januar 2005 gir likevel rett til støtte. Produksjon basert på elektrisitet kjøpt til spotpris i støtteåret skal også være berettiget til kompensasjon. Dette gjelder kjøp av elektrisitet til spotpris, i henhold til klausuler i langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005, som sier at prisen på elektrisitet settes lik spotprisen når spotprisen overstiger en viss terskel. Andre typer prisklausuler i slike kontrakter, vil ikke kunne gi grunnlag for kompensasjon.

For å unngå strategiske tilpasninger når det gjelder de norske avgrensningene skal situasjonen for langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005 og egenkraft slik den var før 15. mai 2012 legges til grunn i beregningene. Det samme gjelder for innholdet i slike kontrakter. 15. mai 2012 var datoen for fremleggelsen av forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2012. Med andre ord, dersom en virksomhet har solgt en langsiktig kraftkontrakt inngått før 2005 etter 14. mai 2012, vil virksomhetens kompensasjon likevel bli avkortet basert på volumene i denne kontrakten.

Dersom kontrakten er slik at virksomheten selv kan velge hvor mye av det årlige kontraktsvolumet den vil benytte, blir kontraktens maksimale volum benyttet ved beregning av avkortningen.

I forskriften defineres egenkraft som kraft fra kraftverk i Norge som er helt eller delvis eid av den ansvarlige for virksomheten eller konsernet denne tilhører. Gjenvunnet kraft regnes ikke som egenprodusert kraft. Egenkraftvolumene baseres på midlere årsproduksjon. NVEs tall for midlere årsproduksjon basert på tilsigsserien 1990 til 2009 skal benyttes.

En virksomhets produksjon kan være helt eller delvis dekket av langsiktige kraftkontrakter fra før 2005 og/eller helt eller delvis dekket av egenkraft. I disse tilfellene beregnes først kompensasjon på vanlig måte etter beregningsformelen basert på retningslinjene som er gjengitt i forskriften. Deretter reduserer man støttebeløpet basert på andelen av egenkraft og/eller andelen av kraft fra langsiktige kontrakter inngått før 2005, ved å multiplisere med en avkortningsfaktor:

Avkortningsfaktor = 1 - (avkortnings-elektrisitet / referanse-elektrisitetsforbruk)

Avkortnings-elektrisitet er definert som summen av egenkraft og elektrisitet fra langsiktige kontrakter inngått før 2005 (i MWh). Referanse-elektrisitetsforbruket beregnes som beskrevet over.

Dersom summen av elektrisitet fra langsiktige kraftkontrakter og egenkraft er større enn referanse-elektrisitetsforbruk til støtteberettiget produksjon, skal avkortningsfaktoren settes lik null.

Der langsiktige kraftkontrakter og egenkraft (avkortningselektrisitet) helt eller delvis kan dekke elektrisitetsforbruket til flere virksomheter, skal referanse-elektrisitetsforbruket  legges til grunn ved beregningen av virksomhetens andel av elektrisitet fra slike kontrakter og egenkraft. Avkortningselektrisitet skal fordeles på alle støtteberettigete virksomheter i et konsern, slik det er definert i Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) § 1-2. Et eksempel på dette er et konsern med to støtteberettigete virksomheter lokalisert på ulike steder. Et slikt selskap kan ha inngått kraftkontrakter på konsernnivå, eller ha overskudd av avkortningselektrisitet hos en av virksomhetene. I slike tilfeller sees alle virksomhetene under ett ved fastsettelse av avkortningen. Avkortningselektrisiteten fordeles pro-rata basert på de ulike virksomhetenes referanse-elektrisitetsforbruk.

En fordeling av avkortningselektrisitet utelukkende på bakgrunn av elektrisitetsforbruk vil kunne anses åpenbart urimelig i tilfeller hvor en kraftkontrakt er knyttet opp til særskilte virksomheter i konsernet, herunder at kraften reellt sett ikke kan videreselges i markedet eller brukes i andre virksomheter i konsernet. I slike tilfeller er det rimelig at denne kraften kun kommer til avkorting for virksomhetene som kan nyttigjøre seg av kraften dekket av kontrakten.

Ved endringer i referanse-elektrisitet til en virksomhet i et konsern grunnet vesentlig kapasitetsøkning eller vesentlig produksjonsreduksjon skal fordelingen av elektrisitetsforbruk, og dermed beregningen av avkortingsel, endres tilsvarende for alle virksomheter i konsernet.

Der langsiktige kraftkontrakter og egenkraft dekker elektrisitetsforbruket til produksjon av ulike produkter, skal referanse-elektrisitetsforbruket for det enkelte produkt legges til grunn ved beregningen av produktets andel av elektrisitet fra slike kontrakter og egenkraft. Dersom virksomheten ikke har data for direkte elektrisitetsforbruk, skal fordelingen baseres på antall referanse-produksjonen for hvert produkt. I tilfeller med vesentlig kapasitetsøkning eller vesentlig produksjonsreduksjon som beskrevet under, beregnes ny avkortningsfaktor, jf. vedlegg II i forskriften.

3.2 Vesentlig kapasitetsøkning

Retningslinjene slår fast at dersom virksomhetens produksjonskapasitet (målt i tonn) utvides vesentlig i støtteperioden kan virksomhetens referanseproduksjon/referanse-elektrisitetsforbruk økes tilsvarende. Vesentlig kapasitetsøkning defineres i retningslinjene som en vesentlig økning i opprinnelig installert kapasitet som oppfyller følgende krav:

 

a)      virksomheten har foretatt en eller flere identifiserbare fysiske endringer knyttet til teknisk konfigurasjon og funksjon ut over kun erstatning av eksisterende produksjonsutstyr, og

b)      fordi det er foretatt en kapitalinvestering (eller en rekke mindre kapitalinvesteringer) kan virksomheten drives med en kapasitet som er minst 10 % høyere enn den opprinnelige installerte kapasiteten.

Virksomhetene må dokumentere ovenfor Klif at vilkårene over er oppfylt, og at dette er kontrollert av en uavhengig tredjepart.

3.3 Vesentlig produksjonsreduksjon

Ved vesentlig reduksjon i en virksomhets produksjon skal støtten reduseres selv om det ikke er gjort fysiske endringer ved virksomheten. Referanseproduksjon skal beregnes både for produksjon av produkter med energieffektivitetsstandard og for produksjon av produkter uten energieffektivitetsstandard. Om en virksomhet har hatt en vesentlig produksjonsreduksjon avgjøres ved å sammenligne antall tonn produsert i støtteåret med referanseproduksjonen.

Dersom virksomhetens produksjon i støtteåret er 50 % til 75 % lavere enn referanseproduksjonen, reduseres kompensasjon til 50 % av støttebeløpet beregnet i henhold til metoden angitt over. Dersom virksomhetens produksjon i støtteåret er 75 % til 90 % lavere enn referanseproduksjonen reduseres kompensasjon til 25 % av støttebeløpet, og dersom virksomhetens produksjon i støtteåret er redusert med 90 % eller mer i forhold til referanseproduksjonen gis det ikke kompensasjon. Virksomheter med 75 % reduksjon (grensetilfellet) får kun 25 % av støttebeløpet, 90 % reduksjon får ikke kompensasjon.

Virksomhetene må rapportere årlig produksjon til Klif og om de har hatt vesentlig produksjonsreduksjon.

 

3.4 Konservativt estimat

Paragraf 13 i forskriften presiserer at i tilfeller der data som har betydning for beregning av kompensasjon er mangelfullt dokumentert i virksomhetens søknad eller rapportering, skal kompensasjonen i disse tilfellene beregnes basert på konservative estimater. Virksomhetene må begrunne hvorfor tallene er konservative, og estimatene skal godkjennes av Klif. Bestemmelsen sikrer at virksomheter som i enkelte tilfeller ikke oppfyller dokumentasjonskravene fullstendig, likevel kan få kompensasjon.

 

3.5 Kumulasjon av offentlig støtte

Dersom virksomheten har mottatt annen offentlig støtte til dekning av kostnader som gir grunnlag for karbonpriskompensasjon, kommer dette beløpet til fradrag ved beregning av årlig kompensasjon, jfr forskriftsforslaget § 14. Bestemmelsen er kun ment å gjelde tilfeller hvor virksomheten også har mottatt offentlig støtte til dekning av økte strømpriser som følge av EUs kvotehandelssystem. Bestemmelsen samsvarer med punkt 47 i ESAs retningslinjer.

 

4. Søknadsprosess og system for vedtak og årlig utbetaling

Utbetalingene vil skje etterskuddsvis, i året etter støtteåret. Søknadsfristen for støtteåret 2013 settes i utgangspunktet til 15. september 2013. Ordningen skal notifiseres til ESA før den kan trå i kraft. Dette kan ta noe tid slik at søknadsfristen muligens må flyttes.  Virksomheter som tidligere ikke har søkt om kompensasjon må sende søknad til Klif innen 1. mars året etter støtteåret det søkes kompensasjon for.

Klif treffer, på bakgrunn av opplysninger i virksomhetens søknad, vedtak om grunnlag for fremtidig kompensasjon. Dette vedtaket vil legge grunnlaget for utbetalingene i hele støtteperioden, og bygger på følgende faktorer i formelen for beregning av kompensasjon: CO2-utslippsfaktor, energieffektivitetsstandard/alternativstandard og referanseproduksjon/referanse-elektrisitetsforbruk. De overnevnte faktorene vil være uforandret fra år til år, med mindre virksomheten har en vesentlig kapasitetsøkning. Klif vil i disse tilfellene treffe nytt vedtak om grunnlag for kompensasjon. I tilfeller med produksjonsreduksjoner vil kompensasjonen reduseres basert på årlige vedtak som supplerer grunnlagsvedtaket.

For de fleste virksomhetene vil årlig kompensasjon beregnes ved å multiplisere grunnlaget for kompensasjon med støtteårets EUA forwardpris og støtteintensitet. Den årlige beregningen og utbetalingen av kompensasjon vil baseres på grunnlagsvedtaket og vil følgelig ikke være et enkeltvedtak.

Der langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005 og/eller egenkraft dekker hele eller deler av elektrisitetsforbruket til støtteberettiget produksjon, skal det som vist i kapittel 3.1 beregnes en avkortningsfaktor. For disse virksomhetene vil det treffes årlige vedtak om kompensasjon. Klif vil videre treffe årlige vedtak om kompensasjon for nye virksomheter og virksomheter som ikke var i drift i minst ett år i basisperioden.

Klifs vedtak om grunnlag for kompensasjon og vedtak om årlig kompensasjon kan påklages til Miljøverndepartementet.

Klif kan etter forskriftens § 16 omgjøre vedtak om kompensasjon dersom det viser seg at opplysninger i søknad om kompensasjon var ukorrekte og dette var av betydning for vedtaket.

Det er lagt opp til følgende tidsløp: 

For 2013:

 • Søknadsfristen settes i utgangspunktet til 15. september for eksisterende virksomheter som ønsker å søke om støtte for 2013 og påfølgende år. Ordningen skal notifiseres til ESA før den kan trå i kraft. Dette kan ta noe tid slik at søknadsfristen muligens må flyttes. 
 • Klif fatter vedtak om grunnlag for fremtidige utbetalinger. Klif vil trenge om lag to måneder til søknadsbehandling.
 • Alle virksomheter må rapportere endelige data for 2013 senest innen 1. mars 2014. Virksomheter kan rapportere tidligere så lenge rapporteringskravene er oppfylt.
 • Nye virksomheter og virksomheter som søker om kapasitetsutvidelse må søke innen 1. mars 2014.
 • Klif vil behandle søknadene og rapporteringen løpende og betaler ut hele støttebeløpet for 2013 tidlig i 2014, senest innen 15. april.
 • Alle virksomheter må rapportere endelige data for støtteåret innen 1. mars påfølgende år. Virksomheter kan rapportere tidligere så lenge rapporteringskravene er oppfylt.
 • Virksomheter som ikke har søkt tidligere og virksomheter som søker om kapasitetsøkning må søke innen 1. mars året etter støtteåret. Dersom eksisterende virksomheter ikke søker om støtte for 2013 kan de likevel søke om støtte senere i støtteperioden. Dette er relevant for virksomheter som har støtteberettiget produksjon, men 100 % avkortning i enkelte år i støtteperioden på grunn av egenkraft og/eller langsiktige kontrakter inngått før 2005.

2014-2020:

 • Alle virksomheter må rapportere endelige data for støtteåret innen 1. mars påfølgende år. Virksomheter kan rapportere tidligere så lenge rapporteringskravene er oppfylt.
 • Virksomheter som ikke har søkt tidligere og virksomheter som søker om kapasitetsøkning må søke innen 1. mars året etter støtteåret. Dersom eksisterende virksomheter ikke søker om støtte for 2013 kan de likevel søke om støtte senere i støtteperioden. Dette er relevant for virksomheter som har støtteberettiget produksjon, men 100 % avkortning i enkelte år i støtteperioden på grunn av egenkraft og/eller langsiktige kontrakter inngått før 2005.

 

5. Dokumentasjon og rapportering

Klif vil utarbeide et søknadsskjema for CO2-kompensasjon. Virksomhetene må i søknaden sende inn minimum følgende opplysninger:

 • Virksomhetenes bransjetilhørighet
 • Virksomhetenes referanseproduksjon
 • Årlig produksjon i basisperioden
 • Virksomhetenes referanse-elektrisitetsforbruk
 • Elektrisitetsforbruk i basisperioden
 • Eventuelle langsiktige kontrakter inngått før 2005 per 14. mai 2012, inkludert kontraktsvolum og utløpsdato.
 • Eierskap i kraftproduksjon per 14. mai 2012
 • Virksomheter med utslippsstandarder gitt i tCO2/tonn i forskriftens vedlegg I, må dokumentere årlige CO2-utslipp i basisperioden.
 • Eventuell annen mottatt statsstøtte

 

Klif kan kreve at ytterligere opplysninger dokumenteres i søknaden. Der Klif finner det nødvendig, må opplysningene verifiseres av en uavhengig tredjepart. Dette vil blant annet gjelde tonn produsert og elektrisitetsforbruket for produksjon med alternativstandard.

Hvert år må Norge innen 30. juni i henhold til retningslinjene rapportere om ordningen til ESA. For å gjøre Klif i stand til å rapportere disse dataene og for å følge opp vedtakene innføres det en rapporteringsplikt for virksomhetene i forskriftens § 17.

 

6. Konsekvensvurdering

EU gjennomførte en omfattende konsekvensvurdering ("Impact Assessment Report")[4] før EUs retningslinjer for CO2-kompensasjon ble vedtatt (senere også vedtatt av ESA). Bransjene som er berettiget til kompensasjon er bransjer som EU har definert som karbonlekkasjeutsatt i denne sammenheng.

Virksomheter som bruker mindre enn 10 GWh per år i støtteåret vil ikke være berettiget til støtte. Denne foreslåtte kapasitetsgrensen på 10 GWh vil bety at omtrent 60 produksjonsenheter vil være berettiget til å søke om CO2-kompensasjon[5]. Med en kvotepris på 60 kroner tilsvarer 10 GWh et årlig støttebeløp på omtrent 290 000 kr.

De statlige bevilgningene vil variere fra år til år avhengig av kvoteprisen, støtteintensiteten, antall virksomheter og aktivitetsnivået til støtteberettigede virksomheter. De fleste virksomhetene vil få støttebeløpet beregnet på basis av historiske produksjonsdata. Disse dataene vil Klif først få tilgang til gjennom søknadsbehandlingen, så beregningene her er gjort med bakgrunn i estimert elektrisitetsforbruk. Etter avkortninger for egenkraft og langsiktige kraftkontrakter, anslås det at samlet støtteberettiget elektrisitetsforbruk vil være omtrent 16 TWh årlig. I beregningene er det anslått en gjennomsnittlig energieffektivitetsstandard for bedriftene på 0,9. Følgende formel er benyttet i utregningen av støttebeløp:

Kompensasjon = støtteintensitet * CO2-utslippsfaktor * EUA forwardpris * 0,9* referanse-elforbruk

Statlige kostnader vil også inkludere administrasjon av ordningen.

Lavprisscenario

Lavprisscenarioet er basert på forwardprisene for perioden 2014-2015[6]. Videre er det antatt at utviklingen i kvoteprisen kan tilnærmes ved å ekstrapolere prisveksten mellom 2014-2015 frem til 2020.

Statens årlige udiskonterte kontantstrøm - lavprisscenario

Støtteberettigede TWh

16

Alternativstandard

0.9

Utslippsfaktor

0.67

År

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Støtte-intensitet

0,85

0,85

0,85

0,80

0,80

0,80

0,75

0,75

 Kvotepris, EUR

 

5,64

5,88

6,16

6,44

6,73

7,03

7,35

 Kvotepris, NOK

59,19

42,16                 

43,96

46,06

48,12

50,29

52,55

54,91

Samlet støttebeløp, millioner kr

243

346

360

355

371

388

380

397

Innstrammingsscenario

 EU kommisjonen sendte den 7. desember 2012 på høring seks mulige strukturelle grep for å bedre balansen i kvotemarkedet. Bakgrunnen for dette er den store ubalansen mellom tilbud og etterspørsel etter kvoter i systemet som følge av økonomisk lavkonjunktur. Kvoteprisen er i dag på under 5 EUR per tonn CO2-ekvivalenter mot en forventet kvotepris ved vedtakelsen av EUs klima og energipakke i 2008 på mellom 20 og 30 EUR per tonn. Slike grep kan føre til økte kvotepriser i perioden fram til 2020.

I scenarioet under er det beregnet støtte med en dobling av kvoteprisen i 2014-2020, relativt til lavprisscenarioet.

Statens årlige udiskonterte kontantstrøm - innstrammingsscenario

Støtteberettigede TWh

16

Alternativstandard

0.9

Utslippsfaktor

0.67

År

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Kvotepris, NOK

59,19

84,32

87,91

92,10

96,24

100,57

105,10

109,83

Samlet støttebeløp, millioner kr

243

692

721

711

743

776

761

795

 De to scenarioene ovenfor illustrer hvordan statens utgifter forbundet med kompensasjonsordningen påvirkes av kvoteprisen. Ved ellers like forhold vil støttebeløpet variere proporsjonalt med kvoteprisen, som betyr at en dobling av kvoteprisen også vil medføre en dobling av støttebeløp.

 

 


[1] Beslutning nr. 522/12/COL

3 Guidelines on certain State aid measures in the context of the greenhouse gas emission allowance trading scheme post-2012( Retningslinjene finnes på http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-III---Aid-in-the-context-of-the-greenhouse-gas-emission-allowance-trading-shceme-post-2012.pdf)

[3]Denne faktoren beregnes bare for virksomheter som har elektrisitetsforbruk dekket av langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005 og egenkraft.

[5]              Beregnet ut i fra bedrifter under støtteberettigede NACE-koder med et elforbruk over 10 GWh i 2011.

[6]              Forward-kvotepriser for 2013-2015 er hentet fra Carbon Market Daily 21. februar 2013.

Samtlige departement

Statsministerens kontor

 

Sametinget

 

Klima- og forurensningsdirektoratet

Toll- og avgiftsdirektoratet

Skattedirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oljedirektoratet

Konkurransetilsynet

Avinor AS

Statistisk Sentralbyrå

Forbrukerrådet

Statens institutt for forbruksforskning

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Enova SF

Statkraft SF

Direktoratet for naturforvaltning

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for forvaltning og informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Datatilsynet

Finanstilsynet

 

Norges forskningsråd

CICERO Senter for klimaforskning

ECON Analyse

Frichsenteret

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Meteorologisk institutt

Transportøkonomisk institutt

Teknologisk Institutt (TI)

Østlandsforskning

Østfoldsforskning

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

KanEnergi

Det Norske Veritas (DNV)

Norsk Energi

Institutt for energiteknikk

Fridtjof Nansen Institute

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Institutt for offentleg rett, Universitetet i Oslo

Universitetet for miljø- og biovitenskap

 

Naturvernforbundet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Norges Miljøvernforbund

Zero Emission Resource Organization

Verdens Naturfond WWF Norge

Fremtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Worldwatch Institute Norden

Forum for utvikling og miljø

Europabevegelsen i Norge

Nei til EU

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norsk Industri

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Avfall Norge

Energi Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Industri Energi

Landsorganisasjonen i Norge

Akademikerne

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

KS Bedrift

Norsk Fjernvarme

Finansnæringens fellesorganiasjon

Oslo Børs ASA

Norges Bank

Norsk Petroleumsinstitutt

 

Alcoa Mosjøen, Mosjøen anode

Alcoa Lista

Elkem ASA Bremanger

Elkem Bjølvefossen

Elkem Salten

Elkem Thamshavn AS

ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn

ERAMET NORWAY AS, Sauda

Wacker Chemicals Norway AS Holla Metall

FESIL ASA Rana Metall

Finnfjord AS

Hydro Aluminium AS Høyanger

Hydro Aluminium AS Karmøy

Hydro Aluminium AS Sunndal

Hydro Aluminium AS Årdal, Årdal Karbon

Hydro Aluminium AS Årdal, Årdal Metallverk

ROCKWOOL AS, Moss

ROCKWOOL AS, Trondheim

Sør-Norge Aluminium

Eramet Norway Kvinesdal AS

Eramet Titan & Iron AS

Vale Manganese Norway

Hafslund ASA

Saint Gobain Ceramic Materials Lillesand

Boliden Odda AS

British Petroleum Norge AS

Conoco Phillips Skandinavia

Gassco AS, Kårstø

Marathon Petroleum Company

Statoil Petroleum ASA

Mo Fjernvarme AS

Naturkraft AS, Kårstø

Skangass AS

SMA Mineral Magnesia AS

Statoil ASA Stureterminalen

Bodø Siljeoljefabrikk AS

Egersund Sildeoljefabrikk AS

FREVAR KF

Karmsund Fiskemel AS

Måløy Sildeoljefabrikk AS, Deknepollen

Norgips as

Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

Skretting AS

Vadsø Sildoljefabrikk as

Vedde AS

Øra Næring AS

Østfold Energi

Weber Leca Rælingen

Agder Energi Varme AS - Kristiansand

Glava AS Produksjon, Askim

Glava AS Produksjon, Stjørdal

Glomma Papp

Hafslund Miljøenergi, avd. Bio-El Fredrikstad

Lyse Neo AS

INEOS Bamble AS

Ineos Norge AS, Rafnes

Ineos Norge AS, Porsgrunn

Noretyl AS, Rafnes

Statoil ASA Mongstad

Esso Norge AS, Slagentangen

Norfra kalk

Statoil ASA, Tjeldbergodden Metanolfabrikk

Yara ASA, Glomfjord

Yara ASA, Porsgrunn

Hellefoss AS

Nordic Paper, Greåker

Peterson Paper & Board AS Ranheim

Rygene-Smith & Thommesen

SCA Hygiene Products

Vafos

Verdalskalk AS

3B-Fibreglas

Celsa Armeringsstål AS

Dynea AS, Lillestrøm fabrikker

GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker

Kronos Titan

SMA Mineral AS

BKK Produksjon AS

Gassnor AS

Statnet - Reservekraft

Statkraft Varme

Wienerberger AS, Bratsberg Teglverk

Borregard Industries Ltd

Huhtamaki

Hunsfos Fabrikker

Huntonitt AS

Hurum Energigjenvinning

Hurum Paper Mill

Larvik Cell

Norske Skog ASA - Follum

Norske Skog ASA - Saugbrugs

Norske Skog ASA - Skogn

Peterson Linerboard AS Moss

Södra Cell - Folla AS

Södra Cell - Tofte AS

BKK Varme AS

Drammen Fjernvarme AS

Eidsiva Bioenergi Hamar

Fortum Fjernvarme AS

Hønefoss Fjernvarme

Norcem AS, Brevik

Norcem AS, Kjøpsvik

Oslo Lufthavn Gardermoen

Tafjord Kraftvarme

Norske Shell AS

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS

Gassco AS, Kollsnes

Talismann Energy Norge AS

Hafslund fjernvarme

Hafslund Miljøenergi AS avd. Borregaard waste to energy

Nordmøre Energigjenvinning KS

BIR Avfallsenergi

Returkraft AS

Forus Energigjenvinning

 
 
 
 

CUPORI OY NORGE                                                                                         

BOLIDEN ODDA AS                                                                                         

UMICORE NORWAY AS                                                                                       

BOLIDEN COMMERCIAL AB                                                                                   

UC RUSAL ALUMINA NORWAY AS                                                                               

SAPA PROFILER AB                                                                                        

Norsk Hydro ASA                                                                                          

VIGELAND METAL REFINERY AS                                                                              

HYDRO ALUMINIUM AS                                                                                      

ALCOA NORWAY ANS                                                                                        

HYDRO ALUMINIUM PROFILER AS                                                                             

VEKSTBEDRIFTEN VILJA AS                                                                                  

SKEIE ALUMINIUM INDUSTRI ANS                                                                            

HYDRO BUILDING SYSTEM AB                                                                                 

ALEXANDERSON ROY                                                                                        

BERG INDUSTRI OG OFFSHORE SERVICE                                                                       

HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS                                                                      

JØRN GEIR TVEDT                                                                                         

ARNE RAGNAR ERIKSEN                                                                                     

SEA & INDUSTRI ALUMINIUM AS                                                                             

BIS PRODUCTION PARTNER HOLDING AS                                                                        

ALUTEK Atle Gilje                                                                                       

PROFILBYGGERN AS                                                                                         

SAPA BUILDING SYSTEM AB                                                                                 

BUL-NOR Nikolay Ivanov Tanchev                                                                          

ALERIS ALUMINUM NORWAY AS                                                                               

HYDRO ALUMINIUM HIGH PURITY GMBH                                                                        

HYDRO INVEST PORSGRUNN AS                                                                               

MARAMAX                                                                                                 

KALDPRESSE METALL AS                                                                                     

FESIL AS                                                                                                

JEBSENS METALS INC                                                                                       

ELKEM MANAGEMENT INC                                                                                    

HAFSIL AS                                                                                               

KA MANGAN MANAGEMENT AS                                                                                 

ELKEM AS                                                                                                

ENTER KOMPETANSE AS                                                                                     

Jernbygg AS                                                                                             

TIZIR TITANIUM & IRON AS                                                                                 

BORRE MEKANISKE v/ Kjell Kristoffersen DØDSBO                                                           

Sotra Jern og Metall v/ Helge Knapskog.                                                                  

CORUS PACKAGING PLUS NORWAY AS                                                                          

F BJØRNESET MULTI SERVICE                                                                               

TEPAS INDUSTRIER AS                                                                                     

KA MANGAN KS                                                                                            

JOHANSEN TECHNOMEK                                                                                      

VEMCO ANDRE VERMEDAL                                                                                    

RUUKKI PROFILER AS                                                                                      

FA S K Aarseth                                                                                          

JARL W SØRBØE                                                                                            

JAN OVE SKJØLSET                                                                                        

NORSK STÅL TYNNPLATER AS                                                                                 

FESIL SALES AS                                                                                          

ELKEM HOLDING INC                                                                                       

ELKEM LIMITED                                                                                           

ELKEM METALS COMPANY LIMITED PARTNERSHIP                                                                

FERRO INVEST I INC                                                                                       

FERRO INVEST II INC.                                                                                    

HK SVETS SERVICE OY                                                                                      

CELSA NORDIC REINFORCING AS                                                                             

ERAMET NORWAY AS                                                                                        

ERAMET TITAN AS                                                                                          

TURØY MEK. VERKSTED                                                                                     

WACO NOR AS                                                                                             

AJ STÅL TECK Gro Anita Eiesland                                                                         

SICON Terje Singh Sidhu                                                                                  

ARVE GANGSTAD                                                                                           

CAPPELEN INDUSTRY & TRADE AS                                                                             

ENERGOMONTAJ S.A                                                                                        

EISENBAU HEILBRONN GMBH                                                                                 

SSI SCHÄFER GMBH                                                                                         

SMIJERNSERVICE AS                                                                                       

SIA RESERV                                                                                              

ASKIM SVEIS OG MONTASJE Ketil Pedersen                                                                  

CLEAN SILICON AS                                                                                         

NORDIC METAL AS                                                                                         

THYSSEN STÅL A/S                                                                                         

SANDEFJORD STÅL AS                                                                                      

 

Brødr. Sunde A/S                                                                                        

JOTUN POWDER COATINGS N AS                                                                              

JOTUN A/S                                                                                               

CYTEC NORGE KS                                                                                           

REICHHOLD AS                                                                                            

KASU A/S                                                                                                 

S & A SANDBEKK ACRYLPRODUKTER                                                                           

HANSEN PLAST Frode Hansen                                                                               

REICHHOLD NORWAY AS                                                                                     

DYNEA AS                                                                                                

INEOS NORGE AS                                                                                          

ANI-TEX Anita Stykket                                                                                   

INEOS HOLDINGS NORGE AS                                                                                  

UMICORE FINANCE NORWAY AS                                                                               

SUNDNES PLAST AS                                                                                         

FOLLA PLAST                                                                                             

 

YARA SUOMI OY                                                                                           

ANDØYTORV AS                                                                                             

TORGEIR SOMMERNES                                                                                       

MARY AUSTEVOLL                                                                                          

HENRIK BASBERG                                                                                          

KNUT KR PRESTRUD                                                                                         

BØ JORDPRODUKTER Ole Sigmund Sønstebø                                                                   

IMPERIAL KJEMI Arne Pedersen                                                                             

HYDRO AGRI RUSSLAND AS                                                                                  

NORSK NATURGJØDSEL AS                                                                                   

FLEX KONGSVINGER AS                                                                                     

YARA NORGE AS                                                                                           

FLEX BREIM AS                                                                                           

FERTILIZER HOLDINGS AS                                                                                  

YARA INTERNATIONAL ASA                                                                                   

YARA AS                                                                                                 

NORSK VEKSTJORD AS                                                                                       

FLEX AGRI AS                                                                                            

HAVNVIK NATURGJØDSEL AS                                                                                 

YARA BALDERTON LTD                                                                                       

CONTERRA TECHNOLOGY AS                                                                                  

VAXTAR AS                                                                                               

RÖLUNDA PRODUKTER AB                                                                                    

GRO OG GRØNT AS                                                                                          

YARA NEDERLAND B.V.                                                                                     

MO-GROW Torstein Bjarne Mo                                                                               

AGRINOS AS                                                                                              

SJÅSTAD ANLEGGSERVICE                                                                                   

GRØNN GJØDSEL AS                                                                                         

MILJØ PARTNER AS                                                                                        

YARA GMBH & CO KG                                                                                       

LEINSMYRA JORDSENTER AS                                                                                 

YARA UK LIMITED                                                                                          

AGROFERTIL AS                                                                                           

 

NORETYL ANS                                                                                             

BORREGAARD AS                                                                                           

BORREGAARD HOLDING AS                                                                                    

OLEON SCANDINAVIA AS                                                                                    

STRAND UNIKORN AS                                                                                       

NUTRACELL AS                                                                                            

BIM NORWAY AS                                                                                            

BIOTEC PHARMACON ASA                                                                                    

STATOIL METANOL ANS                                                                                      

RENERGI DL AS                                                                                           

CON TRA AS                                                                                              

FMC BIOPOLYMER AS                                                                                        

COGNIS SCANDINAVIA AS                                                                                   

NORETYL AS                                                                                              

MBP BIO PRODUCTION AS                                                                                   

ADDCON NORDIC AS                                                                                         

UNIOL AS                                                                                                

ARIZONA CHEMICAL AB                                                                                     

BIO OIL AS                                                                                              

ARCTICZYMES AS                                                                                           

OPPDAL TREPRODUKTER ANS                                                                                 

BIOTEC BETAGLUCANS AS                                                                                   

SCANBIO K2 AS                                                                                           

GAZEL AS                                                                                                 

BORREGAARD ASA                                                                                          

NORWEGIAN AMBASSADOR AS                                                                                  

 

REC SILICON AS                                                                                          

SUPERCUT AS                                                                                             

SOLAR INVEST AS                                                                                          

BOLIDEN ODDA AS                                                                                         

ELKEM AS                                                                                                

HUSTADMARMOR AS                                                                                         

SAINT GOBAIN CERAMIC MATERIALS AS                                                                        

AS VADHEIM ELEKTROCHEMISKE FABRIKER                                                                     

SOLBERG INDUSTRI AS                                                                                      

FESIL VENTURE AS                                                                                        

Nor-Kvarts A/S                                                                                          

KEMIRA CHEMICALS AS                                                                                     

KREFTING AS                                                                                             

OMYA HOLDING NORGE AS                                                                                   

EKA CHEMICALS AS                                                                                        

NAKO AS                                                                                                  

BUCKMAN LABORATORIES AB Norsk avdeling av utenlandsk foretak                                            

RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA                                                                         

NORWEGIAN SILICON REFINERY AS                                                                           

METALLKRAFT AS                                                                                          

RHI NORMAG AS                                                                                            

OLEON NV                                                                                                

ELKEM CHARTERING HOLDING AS                                                                             

SILANSIL AS                                                                                             

WAARDALS AS                                                                                              

REC WAFER NORWAY AS                                                                                     

ELKEM SOLAR AS                                                                                           

ISOSILICON AS                                                                                           

NORSUN AS                                                                                               

SOLBERG INDUSTRI HOLDING AS                                                                             

SI PRO AS                                                                                               

HMS Logan                                                                                               

WASHINGTON MILLS AS                                                                                     

FESIL SUNERGY AS                                                                                         

EKRO RESIRK AS                                                                                          

INEOS INTERMEDIATE HOLDINGS NORGE AS                                                                     

CERAMIC POWDER TECHNOLOGY AS                                                                            

SØLVVANN.NO Arild Huseth                                                                                

METALLKRAFT INTERNATIONAL II AS                                                                         

JI NANO TITAN AS                                                                                        

SI PRO HOLDING AS                                                                                       

WACKER CHEMICALS NORWAY AS                                                                              

EVONIK SOLAR NORGE AS                                                                                    

NORWEGIAN CRYSTALS AS                                                                                   

 

NORSKE SKOG SHARED SERVICES AS                                                                           

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA                                                                               

PETERSON AS                                                                                             

Nornews A/S                                                                                             

SANDBERG PAPIR Odd Sandberg                                                                             

NORSKE TREINDUSTRIER AS                                                                                  

LYSAKER INVEST AS                                                                                       

ALEXANDRA HUSDALS ORIGAMI                                                                                

NORWEGIAN PAPER KONVERTERING AS                                                                         

SANDBERG PAPIR AS                                                                                       

WOOD AND LOGISTICS AS                                                                                   

NORDIC PAPER AS                                                                                         

NORDIC PAPER SEFFLE AB                                                                                  

HELLEVAD AS                                                                                             

HURUM PAPIR AS                                                                                           

SANDBERG HOLDING AS                                                                                     

UNION GEITHUS AS                                                                                        

FOLLUM EIENDOM AS                                                                                       

Peterson Packaging AS

 

STATSKOG VAFOS AS                                                                                       

SONGE TRÆSLIPERI AS                                                                                     

ROAR PAULSRUD AS                                                                                        

GRØNVOLD GJENVINNING DA                                                                                 

AGRONOVA AS                                                                                              

LARVIK CELL HOLDING AS                                                                                  

SIKERHETSMAKULERING Lasse Henriksen                                                                      

 

SÆTERSKINN TURID HORPEDAL                                                                               

ANNE FENGER DESIGN                                                                                      

BEHROOZ KAFAEI ZENDEHDEL                                                                                

OSTERØY SKINNBU DA                                                                                      

HELLANDSJØ SKINNSØM A/S                                                                                  

SKINN-SØM Abdeslem Mahmouh                                                                              

NYE TUSENKUNSTNEREN Petter A Granås                                                                      

FRANK BOCHMANNS SKINNPRODUKTER                                                                          

GUN VIK SYSTUE                                                                                          

MERIKS_TRADING_Merle_Eriksen                                                                            

SKINN MESTEREN Zineb El Abid                                                                            

BYKLEHEI SKREDDERI V/L BREIVEGEN                                                                        

ZIC ZAC ORIGINALKREASJON V/BØRNER                                                                       

RUKAN ANNE-KRISTINE MODEL ANKEN                                                                          

POLARSKINN V/SVANHILD A EVJENTH                                                                         

ANDERSENS RAGNHILD EFTF G HELLUM                                                                         

BREMANGER SKINN OG BEIN ANS                                                                             

ET ALAP PRODUKT Ingjerd Stigen                                                                          

FINNSKOG SKINN AS                                                                                        

INTERSØM CHARRAS                                                                                        

SKINNBITEN v/ Tove Kvingedal                                                                            

ARVID LUNN                                                                                              

SKOGSTAD SKINN OG IMPORT                                                                                 

LISS HARJO PEDERSEN                                                                                     

ROLL SKINNPRODUKTER                                                                                      

STORØ PELS                                                                                              

SKINN KREATIV Meijer                                                                                    

MARIT INGER ANNA EIRA GAUP                                                                              

LOTTAS HOBBY OG FRITID Lotta Ann-Helene Hansson                                                         

LÆR & SKINN Horyza                                                                                      

TORE SVANEMSLI                                                                                          

HELENA SYSTUE Haxim Turnisahan                                                                          

SARA INGA  UTSI                                                                                         

 

HILLESVÅG ULLVAREFABRIKK AS                                                                              

LOFOTEN ULLVAREFABRIKK Bjørn Nythun                                                                     

NELLY WALDER EVENSEN                                                                                     

SANDNESGARN AS                                                                                          

NJÅL BERGE KLYPPING OG ULLHANTERING                                                                     

DALE GARN AS                                                                                            

RAUMA ULLVAREFABRIKK AS                                                                                 

AS SJØLINGSTAD ULDVAREFABRIK                                                                             

SVERRES GARNMONTERING Sverre Eriksen                                                                    

ULLHUSET PÅ GRAFF May J Hvistendahl                                                                      

VESTVÅGØY ULLKARDERI Turid Kristensen                                                                   

EIVIND LANGSBAKKEN                                                                                      

BERGER AS 

Akis DA                                                                                             

MJØSLIN DA                                                                                              

ANN-MARIT`S HOBBY STUE Andersen A                                                                       

SVEABUNTEN Berit Olafsen                                                                                

ÅSEN VEV Else-Mari Torkildsen                                                                            

WINDER AS                                                                                               

IRIS GARNMONTERING Iris Finnøy                                                                           

RAUMA HOLDING AS                                                                                        

PROUDLABEL DISTRIBUTION LIMITED                                                                         

MICROCARBON Frank Øyvind Johanson                                                                       

HOELFELDT LUND - KUNSTVEVGARN                                                                           

ULLROMMET Ingeborg Lura                                                                                  

GARNVIRKSOMHETEN AS                                                                                     

TELESPINN AS                                                                                             

MARINA KVENDSET FISKE                                                                                   

LISLAND MOHAIR Lena Lilleland                                                                           

NINA FLAGLIEN                                                                                            

KÅFJORDDALEN ULLKARDERI Jan Ole Løvli                                                                   

SELBU SPINNERI AS                                                                                       

 

KJELLMAR GUSDAL                                                                                         

NYTEK GRUVER ANS                                                                                         

NORWEGIAN EDELSPLITT AS                                                                                 

SIBELCO NORDIC AS                                                                                        

MINERAL AS                                                                                              

NORBAR HOLDING AS                                                                                       

ENERGY MINERALS AS                                                                                      

CELMAR AS                                                                                               

BRAUT AS                                                                                                

KNARDAL AS                                                                                              

EURO SILICA AS                                                                                           

INGUNN ØSTLIE                                                                                           

UNNI TERESE GUSDAL KRAGSET                                                                               

ANNE-LISE GUSDAL BERGLI                                                                                 

NORMIN MINE AS                                                                                          

STEINSVIK OLIVINE AS                                                                                    

NORBAR MINERALS AS                                                                                      

ESPEN ANDERSSON                                                                                         

MINERALIA ANS                                                                                           

KODAL PHOSPHATE AS                                                                                       

 

SYDVARANGER GRUVE AS                                                                                    

A/S Sulfidmalm                                                                                           

RANA GRUBER AS                                                                                          

JOMA INTERNATIONAL AS                                                                                   

ØGREY/SIGERSVOLD INVEST AS                                                                              

ESOS MINERALER ELISABETH GJELDSTEN SKÅRE                                                                

MOLY METALS SCANDINAVIA AS                                                                              

HÖGANÄS SWEDEN AB                                                                                       

NORTHERN IRON                                                                                            

HESSJØGRUVA AS                                                                                          

MATEOS & CO Galo Jose Mateos Villegas                                                                    

 

XTRATA NIKKELVERK AS