Høring av forskrift om overgangsregler om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter

Resultat: Forskrift om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter. Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2012 med hjemmel i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven avsnitt V

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2012

Vår ref.: 10/1769 SL HEG/rla

Høring av forskrift om overgangsregler om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter

 

Skatteloven § 6-83 om særfradrag for usedvanlig store kostnader ved sykdom er vedtatt opphevet fra og med inntektsåret 2012, jf. lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven. De frigjorte midlene skal brukes til å styrke eksisterende støtteordninger.

Av hensyn til de skattytere som har tilpasset seg særfradraget over flere år, er det gitt følgende overgangsregel:
”Skattyter som har fått særfradrag for store sykdomsutgifter etter skatteloven § 6-83 for inntektsårene 2010 og 2011, gis særfradrag for store sykdomsutgifter på tilsvarende vilkår for inntekstårene 2012, 2013 og 2014. Departementet kan i forskrift gi regler om begrensning av fradragsretten etter første punktum.”

Finansdepartementet sender med dette på høring et utkast til forskrift om overgangsregler om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter.

Særfradraget skal fases ut ved en kombinasjon av følgende tre tiltak, jf. Prop. 1 LS (2011-2012) Skatter, avgifter og toll 2012:
• Ordningen stenges for nye bruker fra og med inntektsåret 2012. Særfradrag for 2012 til 2014 gis derfor bare til skattytere som har fått særfradrag for inntektsårene 2010 og 2011, jf. forskriften § 1.

• Utgifter til tannbehandling, boligtilpasning og transport tas ut av særfradragsordningen fra 2012. Forskriften § 2 regulerer hvilke utgiftstyper som faller inn under disse formålene. Med ”kjøretøy” i bokstav c menes blant annet bil, moped, motorsykkel, ATV og snøskuter, men ikke rullestol, jf. vegtrafikkloven med forskrifter. Drift av kjøretøy omfatter blant annet utgifter til dekkskift og bilvask. Merbruk av kjøretøy omfatter merutgifter til bensin/diesel, andel årsavgift, forhøyet forsikringspremie, service og reparasjoner som følger av at skattyter må bruke kjøretøyet mer enn det som hadde vært nødvendig uten sykdommen eller svakheten.

Utgifter til anskaffelser som ikke kan påregnes å ha noen markedsverdi ved omsetning, anses som en sykdomsutgift i ervervsåret. Skattyter kan da kreve fradrag for hele utgiften i ervervsåret. Etter langvarig ligningspraksis kan skattyter likevel velge å fordele utgiften over et passende antall år ut fra forventet brukstid. Dette er praktisk ved ombygging og tilpasning av bolig. Ettersom det i slike tilfeller er snakk om utgifter som i sin helhet er pådratt av skattyter (oppofret) før 2012, og godkjent av skattekontoret som sykdomsutgift, mener departementet det er rimelig å åpne for fradrag ut utfasingsperioden, dvs. til og med 2014, selv om boligtilpasning som utgiftsformål tas ut av særfradragsordningen fra og med 2012. Forutsetningen er at fordeling av fradraget over flere år er påbegynt før inntektsåret 2012, jf. forskriften § 2 annet ledd.

Etter ligningspraksis anses utgifter til anskaffelser som kan påregnes å ha en markedsverdi utover ervervsåret, ikke som en sykdomsutgift dette året. Hvis gjenstanden verdiforringes, fordeles utgiften med like store beløp over et passende antall år ut fra forventet brukstid. Synspunktet er da at utgiften først pådras i takt med verdiforringelsen. I slike tilfeller gis fradraget for inntektsåret 2011 som for tidligere år. Kan skattyter sannsynliggjøre at verdien ved utgangen av inntektsåret 2011 er lavere enn gjenstående beløp etter en slik lineær fradragsføring, kan vedkommende imidlertid kreve fradrag for dette merbeløpet.

• Fradragets størrelse trappes ned gradvis ved at det gis fradrag for 67 prosent av fradragsberettiget beløp for 2013 og med 33 prosent av fradragsberettiget beløp for 2014, jf. forskriften § 3. Særfradragsordningen vil være helt utfaset fra og med inntektsåret 2015.

Departementet ber om høringsuttalelser innen 1. mars 2012, og at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.
Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber om at den enkelte

høringsinstans vurderer behovet for å forelegge saken for underliggende organer, organisasjoner mv.

Med hilsen


Jon Tingvold e.f.
avdelingsdirektør

                                                                 Hege E. Gahr
                                                                 lovrådgiver

Vedlegg: Forskrift om overgangsregler om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter

Høringsinstansene  


Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon (AVYO) Postboks 9214 Grønland 0134 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO
Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavspl. 0130 OSLO
Hiv Norge Christian Krohgs gate 34 0186 OSLO
Iktyoseforeningen i Norge c/o Gunn E. Nordlie Røaknekken 10 0754 OSLO
Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum 0101 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Postboks 4375 Nydalen 0402 OSLO
Landsforeningen for trafikkskadde Postboks 4258 Nydalen 0401 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge  Youngsg. 11 0181 OSLO
Ligningsutvalget Tverrgaten 10 5017 BERGEN
Likestillings- og diskrimineringsombudet Postboks 8048 Dep 0031 OSLO
LOP – Landslaget for offentlige pensjonister Postboks 2083 Vika 0125 OSLO
Mental Helse Postboks 298 Sentrum 3701 SKIEN
Norges Astma- og Allergiforbund Postboks 2603 St.Hanshaugen 0131 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Døveforbund Grensen 9 0159 OSLO
Norges Diabetesforbund Postboks 6442  0605OSLO
Norges Handikapforbund Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO
Norsk Epilepsiforbund Karl Johans gate 7 0154 OSLO
Norsk Forbund for Utviklingshemmede(NFU) Postboks 8954 Youngstorget 0028 OSLO
Norsk Leddgiktforbund Postboks 101 Meny 1476 RASTA
Norsk Pensjonistforbund Lilletorget 1 0184 OSLO
Norsk Revmatikerforbund Postboks 2653 Solli 0203 OSLO
Norsk Tjenestemannslag NTL Møllerg. 10 0179 OSLO
NTL Nav, Arbeids- og Velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs Plass 0130 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Praksiseierforeningen c/o Sandviken Tannlegesenter Sandviksveien 110 5035 BERGEN
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Postboks 8113 Dep 0032 OSLO
TMD-foreningen Ryenbergveien 73 B 0677 OSLO
Unge funksjonshemmede Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgaten 2 0158 OSLO

Til toppen