Høring av forskriftsregler om formuesverdsetting av ikke-utleid næringseiendom

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.07.2010

Vår ref.: 09/2939 SL MP/KR

Høring av forskriftsregler om formuesverdsetting av ikke-utleid næringseiendom

 

Ved lov 11. desember 2009 nr. 123 har Stortinget vedtatt en ny verdsettelsesmetode for ikke-utleid næringseiendom med virkning fra og med inntektsåret 2010.

I Prop. 1 L (2009-2010) kapittel 4 ble det varslet at departementet skulle sende på høring forslag til forskriftsregulering av den nye verdsettelsesmetoden mv.

Departementet ber om merknader til vedlagte høringsforslag innen 20. juli 2010. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til adressen ”postmottak@fin.dep.no”.


Med hilsen


Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

                                                                 Marius Pilgaard
                                                                 seniorrådgiver


Vedlegg: Adresseliste og høringsnotat

Høringsinstansene

 

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forum for næringsmeglere Hansteens gate 2 0253 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens g. 5 0152 OSLO
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Eiendomsmeglerforbund Hansteens g. 2 0253 OSLO
Norges Huseierforbund Universitets g. 20 0162 OSLO
Norges Hytteforbund Arbinsg. 1 0253 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norges TakseringsForbund Fyrstikkalleen 20 0661 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Økonomiforbundet Østregate 23 2317 HAMAR

 

Til toppen