Høring av forslag om å endre virkeområdet for ligningslovens regler om oppgave- og dokumentasjonsplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender mellom nærstående selskaper og innretninger

Resultat: Forskrift av 15. desember 2009 med hjemmel i ligningsloven § 4-12 nr. 7

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2009

Vår ref.: 09/928 SL HLy/RLa

Høring av forslag om å endre virkeområdet for ligningslovens regler om oppgave- og dokumentasjonsplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender mellom nærstående selskaper og innretninger

 

Finansdepartementet sender på høring et forslag om å utvide virkeområdet for reglene om oppgave- og dokumentasjonsplikt etter ligningsloven § 4-12. Forslaget innebærer at selskaper mv. skal ha oppgave- og dokumentasjonsplikt om transaksjoner og mellomværender med staten, en fylkeskommune eller en kommune dersom staten, fylkeskommunen eller kommunen eier eller kontrollerer selskapet mv.

Vi ber høringsinstansene vurdere behovet for å oversende høringsnotatet til underliggende etater, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser settes til 1. august 2009.


Med hilsen


Stig Sollund  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                           Arthur Kristoffersen
                                                           lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Attac Norge Osterhausg. 27 0183 OSLO
Bedriftsforbundet Akersgata 41 0158 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 Brønnøysund
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
KS Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
OLF Oljeindustriens Landsforening  Postboks 8065 4068 STAVANGER
Oljeskattekontoret Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Pensjonskasseforeningene Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Samarbeidende kraftfylker v/Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Øivind Eriksen Skatt Øst, Postboks 84 2301 HAMAR
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Storbedriftenes skatteforum StatoilHydro ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith Drammensveien 264 0264 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ

Til toppen