Høring av forslag om å endre virkeområdet for ligningslovens regler om oppgave- og dokumentasjonsplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender mellom nærstående selskaper og innretninger

Resultat: Forskrift av 15. desember 2009 med hjemmel i ligningsloven § 4-12 nr. 7

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2009