Høring av forslag om avvikling av klagenemnda for kvoteordningen for melk samt endring av omregningsfaktorer ved lokal foredling av melk

Landbruks- og matdepartementet (LMD) foreslår å avvikle Klagenemnda for kvoteordningen for melk jf. forskrift om kvoteordningen for melk § 11. Landbruksdirektoratet er førsteinstans i kvotesaker, og Landbruks- og matdepartementet vil bli klageinstans som "nærmest over-ordnet", jf. forvaltningsloven § 28 første ledd, dersom ordningen med kvotenemnd bortfaller. Bakgrunnen for forslaget er at antall saker er sterkt redusert de siste årene, blant annet som følge av forenklinger i kvoteforskriften og at sakene ofte overlapper med driftsfellesskaps-vurderinger. Dette er vurderinger som i utgangspunktet hører inn under produksjons¬tilskudds-regelverket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2018

  • Landbruksdirektoratet
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Norsk Gardsost v/Gunnar Waagen
  • Omsetningsrådet
  • Pultost Innlandet SA v/Sigurd Avdem
  • Q-meieriene AS
  • TINE SA