Forskrift om endring av forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. mai 2018 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a og delegeringsvedtak 7. mai 1999 nr. 435, samt lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a og delegeringsvedtak 6. desember 1996 nr. 1126.

I

I forskrift 23. desember 2011 om kvoteordningen for melk, gjøres det følgende endringer:  

§ 11 skal lyde: 
Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI. 

II

Endringene trer i kraft med virkning fra 1. juni 2018.

Tilhørende lov