Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til en rekke endringer i lov 10. juni 1977 nr. 100 om motorferdsel i utmark og vassdrag og i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.03.2020

Vår ref.: 19/3230

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til en rekke endringer i lov 10. juni 1977 nr. 100 om motorferdsel i utmark og vassdrag og i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

Departementet foreslår å endre bestemmelsen om prøveordningen med catskiing slik at lettere beltekjøretøyer (som snøscooter og ATV med belter) også kan anvendes. Departementet foreslår også å gi kommunene myndighet til å tillate ferdsel med båt med elmotor på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. Videre inneholder forslaget endringer i myndigheten til å gi tillatelser og dispensasjoner til motorferdsel, utvidelse av oppsynsmyndighetens adgang til å kontrollere og ilegge overtredelsesgebyr, innføring av plikt for kommunene til å rapportere inn vedtak om snøscooterløyper til en nasjonal database, samt enkelte andre mindre endringer.

Høringsfrist er 4. mars 2020.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar.

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 19/3230, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges for underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Julie Gjørtz Howden
rådgiver

Den Norske Turistforening

Framtiden i våre hender

Friluftsrådenes Landsforbund

Greenpeace

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunesektorens organisasjon

Landbruksdirektoratet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

Norges Bondelag

Norges Fjellstyresamband

Norges Hytteforbund

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Motorsportfobund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norsk almenningsforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk forening mot støy

Norsk friluftsliv

Norsk Hyttelag

Norsk Organisasjon for Terrengsykling

Norske Reindriftssamers Landsforbund

NORSKOG

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sabima

Sametinget

Snøscooterimportørenes forening

Snøscooterklubbenes fellesråd

Statens naturoppsyn

Statskog SF

Utmarkskommunenes sammenslutning

Villreinrådet i Norge

WWF-Norge

ØKOKRIM