Prop. 20 L (2020–2021)

Endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.)

I proposisjonen foreslås det at kommunen får adgang til å åpne for bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer. Ved vurderingen skal kommunen legge vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, og særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Kommunene kan ikke åpne for motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv. Forslaget bygger på Stortingets vedtak nr. 815, 2017-2018. Statens naturoppsyn kan i dag kreve at fører av snøscooter viser fram dokumenter som føreren er pålagt å ha med under kjøringen. Statens naturoppsyn kan også gi fører av snøscooter gebyr hvis føreren bryter motorferdselloven eller naturoppsynsloven. Det foreslås i proposisjonen at Statens naturoppsyn skal få adgang til dette også når det gjelder førere av andre typer motorkjøretøy eller fartøy. Det foreslås også  enkelte mindre endringer i motorferdsellovens regler om myndighet og delegering.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget