Høring av forslag til gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for utenlandsk oppdragsgiver

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.08.2011

Vår ref.: 10/3130 SL BN/KR

Høring av forslag til gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for utenlandsk oppdragsgiver

 

Finansdepartementet sender på høring et forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for oppdragsgiver hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet.

Departementet legger fram forslag om endringer i merverdiavgiftsloven som innebærer at det gis fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for oppdragsgiver hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet. Endringen vil innebære at dagens ordning med refusjon av merverdiavgift opphører for denne type tjenester. Det er snakk om gjeninnføring av et fritak som gjaldt i merverdiavgiftsloven 1969, i kraft av tidligere forskrift nr. 53. Forskriften ble opphevet i forbindelse med den tekniske revisjonen av merverdiavgiftsloven uten at fritaket ble videreført. Det vises til Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) kapittel 10 Mindre materielle endringer.

Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser settes til 9. august 2011. Det bes om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Elisabeth Berge  e.f.
avdelingsdirektør
                                                             Biljana Nedimovic
                                                             førstekonsulent

Vedlegg 

Høringsinstansene


Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Abelia Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Amcar Holding AS Postboks 6006 7434 TRONDHEIM
Autobransjens Leverandørforening Hovfaret 17 b Skøyen 0275 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Bensinforhandlernes Bransjeforening Postboks 5488 Majorstuen 0305 OSLO
Bilimportørenes Landsforening Postboks 71 Økern 0508 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 BRØNNØYSUND
Bureau Veritas Norsk Avdeling Serviceboks 24 0051 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den Norske Aktuarforening Maridalsveien 91 0461 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO
Det Norske Veritas Veritasveien 1 1363 HØVIK
Det norske maskinistforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 Oslo
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Fellesforbundet Lilletorget 1 0184 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor Postboks 2330 Solli 0201 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
GE Money Bank Postboks 8060 4068 STAVANGER
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Kongelig Norsk Automobilklubb Postboks 2425 Solli 0201 OSLO
Kongelig Norsk Automobilklubb Postboks 2425 Solli 0201 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Lindorff AS Postboks 283 Skøyen 0213 OSLO
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd v/generalsekretær Malene Kenzel Avdeling for Offentlig Ret Juridisk Institut Aarhus Universitet Bartholins Allé Bygning 1350 8000 Århus DANMARK
Norges Automobil-Forbund NAF Postboks 6682 Etterstad 0609 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norges Bilbransjeforbund Postboks 2804 Solli 0204 OSLO
Norges Caravanbransjeforbund Postboks 9086  3006 DRAMMEN
Norges Eiendomsmeglerforbund Parkveien 55 0256 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) Henrik Ibsens gate 20 0255 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges Lastebileier-Forbund Postboks 7134 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Norges Taxiforbund Postboks 6754 Rodeløkka 0503 OSLO
Norsk Flygerforbund Oksenøystien 2 1366 LYSAKER
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Norske Finansanalytikeres Forening Postboks 1276 Vika 0111 OSLO
Norske Inkassobyråers Forening Postboks 311 3201 SANDEFJORD
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Sentralskattekontoret for storbedrifter Postboks 1705 Varaskjold 1501 SARPSBORG
Sentralskattekontoret for utenlandssaker Postboks 8031 Postterminalen 4068 STAVANGER
Servicebedriftenes Landsforening Postboks 5473 Majorstuen 0305 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Senter for statlig økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Skatt Vest Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA
v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Transportbedriftenes Landsforening Postboks 5477 Majorstuen 0305 OSLO
Transportsentralen A/L Postboks 7 Alnabru 0614 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO
Økonomiforbundet Østregate 23 2317 HAMAR
 

Til toppen