Høring av konsekvensutredning for utbygging av Goliat-feltet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.01.2009

Vår ref.: 08/03555-1

Høring av konsekvensutredning for utbygging av Goliat-feltet

På vegne av rettighetshaverne på Goliat-feltet har Eni Norge AS utarbeidet en konsekvensutredning for utbyggingen av feltet. Konsekvensutredningen er basert på utredningsprogrammet som ble fastsatt etter offentlig høring.

Vedlagt følger konsekvensutredningen. De respektive høringsinstansene bes om å oversende sine kommentarer til Olje- og energidepartementet med kopi til operatøren senest innen 16. januar 2009. Departementene bes om å oversende sine egne og underliggende etaters kommentarer samlet.

Konsekvensutredningen vil også bli lagt ut elektronisk på Olje- og energidepartementets hjemmesider: http://www.oed.dep.no

Operatørens adresse er Eni Norge AS, Postboks 101 Forus, 4064 Stavanger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Julie Wedege på telefon 22 24 62 85.

 

Med hilsen

 

 

Egil Meisingset (e.f.)

underdirektør

                                                                                          Julie Wedege

                                                                                          seniorrådgiver

 

Alta kommune
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Avinor AS
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for naturforvaltning
Fellesforbundet
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen
Fiskebåtredernes forbund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeri- og kystdepartementet
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet region Finnmark
Forsvarsdepartementet
Forum for utvikling og miljø
Fremtiden i våre hender
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Troms
Greenpeace Norge
Hammerfest energi
Hammerfest havnevesen
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Havforskningsinstituttet
Industri energi
Kommunal- og regionaldepartementet
Kunnskapsparken i Harstad
Kvalsund kommune
Kystdirektoratet
Kystverket, 5. distrikt
Landbruks- og matdepartementet
Lofoten og Vesterålen Petro
LOG nord
Loppa kommune
Miljøstiftelsen Bellona
Miljøverndepartementet
Måsøy kommune
Natur og ungdom,
NIFES
NIKU avdeling Tromsø
NILU
NIVA
Nordkapp kommune
Nordlands fylkesfiskarlag
Norges fiskarlag
Norges kystfiskarlag
Norges miljøvernforbund
Norges naturvernforbund
Norges rederiforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norske reindriftssamers landsforbund
Norsk industri
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk ornitologisk forening
Norsk polarinstitutt
Oljedirektoratet
Oljeindustriens landsforening
Petro Arctic
Petroleumstilsynet
Probarents AS
Reindriftsforvaltningen i vest-Finmark
Riksantikvaren
SAFE
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Statens forurensingstilsyn
Statens kartverk
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statnett SF
Troms fylkeskommune
Vest-Finmark regionråd
WWF verdens naturfond
ZERO
NHO Finnmark 
LO Finnmark
Øst-Finnmark regionråd
Indre Finnmark Utviklingsselskap
Sør-Varanger kommune
Nesseby kommune
Tana kommune
Vadsø kommune
Vardø kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Lebesby kommune
Porsanger kommune
Kautokeino kommune
Karasjok kommune
Finnmark fylkesfiskarlag
Landsdelsutvslget
Nordland fylkeskommune
Troms fylkesfiskarlag
Lofoten og Vesterålen Petro
Senja Petro, utviklingssenteret
Nordland Fylkeskommune
Kirkenes Næringshage
Hammerfest Næringshage
Hermetikken Næringshage
Origo Nord
Linken Næringshage

Til toppen