Høring av lovforslag om endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i reglene om sentral godkjenning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Proposisjonen inneholder forslag til forskriftshjemler som åpner for at man kan stille krav til sentralt godkjente foretak om skattebetaling med videre, i tillegg til kvalifikasjonskrav. Nye krav til foretakene skal gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten til sentralt godkjente foretak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2015

Vår ref.: 15/1644

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsnotatet med forslag til lovendringer er elektronisk tilgjengelig på regjeringen.no, her: www.regjeringen.no/id2403867

Lovforslaget

Proposisjonen inneholder forslag til forskriftshjemler som åpner for at man kan stille andre krav enn rene kvalifikasjoner til sentralt godkjente foretak. De mest aktuelle er krav til dokumentasjon om skatt, moms, HMS mv. Dette innebærer at sentral godkjenning gir tydeligere indikasjoner på foretakenes seriøsitet. I forslaget til proposisjon drøftes utgangspunktene og rammene for slike regler. Det vises  til valg som må gjøres i det videre arbeidet med utfyllende forskrifter.

Nye krav til foretakene skal gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten til sentralt godkjente foretak. Disse kravene og øket tilsyn med foretakene fra den sentrale godkjenningsordningen skal sammen bidra til sikkerhet for at sentralt godkjente foretak utfører arbeid i tråd med krav i plan- og bygningslovgivningen. På dette grunnlaget åpnes det for at det på sikt kan innføres enkelte lempninger i visse regler for behandling av byggesaker der foretak er sentralt godkjent. En forutsetning er at praksis etter noen tid viser at sentral godkjenning faktisk innebærer en kvalitetssikring i foretakene som er god nok .

Gjennomføring

Forslaget skal etter planen tre i kraft 1. januar 2016, sammen med oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak i byggesaker. Av hensyn til videre arbeid er frist for uttalelse 6. mai 2015

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no/id2403867 . Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen  
                                                                      

Ole Molnes (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Knut F Rasmussen

                                                                                          seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

Massemedier 
Departementene 
Fylkesmennene 
Fylkeskommunene 
Kommunene 
 
Nasjonalbiblioteket 
Kommunal- og regionaldepartementet, Biblioteket
Administrativt forskningsfond (AFF), Norges Handelshøyskole
Advokatforeningen 
Akademikernes Fellesorganisasjon 
Alpinanleggenes Landsforening (ALF) 
AOF Norge 
Arkiktektenes Fagforbund 
Arkitektbedriftene i Norge 
Arkitekthøgskolen i Oslo 
Asplan Viak AS 
Bedriftsforbundet 
Bergen Huseierforening 
Betongelementforeningen 
Bioforsk Jord og Miljø 
Boligbyggelaget USBL 
Boligprodusentenes Forening 
Brannfaglig fellesorganisasjon 
Bygg- og tømmermestrenes forening 
Byggfakta AS 
Byggeindustrien  
Byggemiljø, Byggenæringens miljøsekretariat
Byggenæringens Landsforening (BNL), Essendrops gate 3
Byggvareindustriens Forening  
Chr. Michelsens institutt, Avd. for samfunnsfag og utvikling
Civitas AS  
Cowi AS 
Deltasenteret 
Den norske Advokatforening, Juristenes hus
Den Polytekniske Forening 
Det kgl.selskap for Norges vel 
Det norske hageselskap 
Det norske skogselskap 
Det norske Veritas 
Direktoratet for arbeidstilsynet 
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) 
Direktoratet for naturforvaltning 
Direktoratet for Nødkommunikasjon  
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) 
Econa 
Eiendomsspar AS 
EL & IT-Forbundet 
Energi Norge 
Enova SF 
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) 
FAFO, Forskningsstiftelsen
Fagforbundet 
Fellesforbundet 
Finansnæringens Hovedorganisasjon 
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold 
Folkeuniversitetet Øst 
Forbrukerrådet 
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi 
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG) 
Forsvarets ingeniørhøgskole, Forsvarets kompetansesenter KKIS
Forsvarsbygg 
Fortidsminneforeningen 
Forum for Kommunale Planleggere v/ KS
Forum for plan- og bygningsrett v/Tekna
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
GeoForum 
Glava AS 
Glass og Fasadeforeningen 
Grønn Byggallianse v/Erik Hammer
Handelshøyskolen BI 
Heisleverandørenes Landsforening (HLF) 
Heismontørenes fagforening 
Helsedirektoratet 
Hovedorganisasjonen Virke (HSH) 
Husbanken 
Huseiernes Landsforbund 
Høgskolen i Bergen (HiB) 
Høgskolen i Gjøvik (HIG) 
Høgskolen i Hedmark 
Høgskolen i Narvik 
Høgskolen i Nord-Trøndelag 
Høgskolen i Oslo 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
Høgskolen i Telemark (HiT) 
Høgskolen i Vestfold (HVE) 
Høgskolen i Østfold 
Høgskolen i Ålesund 
Høgskolen Stord/Haugesund 
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF) 
IngeniørNytt 
Innovasjon Norge  
Institutt for samfunnsforskning 
Jernbaneverket 
JM Norge AS v/region Oslo
Justervesenet 
Jøtul AS 
KS 
Konkurransetilsynet 
Kontrollrådet for betongprodukter 
Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasentrepenørenes Forening (KIS)  
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF) 
Kystdirektoratet 
Landbrukets HMS v/ Jan Elgvang
Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
Lavenergiprogrammet 
LUKS 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 
Mattilsynet, Felles postmottak
Mesterbrevnemnda 
Mesterhus Norge 
Miljøstiftelsen Bellona 
Multiconsult AS 
Nasjonalt folkehelseinstitutt 
NKF-byggesak v/Norsk kommunalteknisk forening
Norconsult AS (Pro Teknologi 
Nordlandsforskning 
Norges Astma- og Allergiforbund 
Norges Blindeforbund 
Norges Bonde- og småbrukarlag 
Norges Bondelag 
Norges Brannskole 
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF) 
Norges Byggmesterforbund (NBF) 
Norges Eiendomsmeglerforbund 
Norges forskningsråd  B/A-seksjonen
Norges Handelshøyskole 
Norges Handikapforbund 
Norges Huseierforbund 
Norges Hytteforbund 
Norges Informasjonsteknologiske høgskole(NITH) 
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)  
Norges Jordskiftekandidatforening v/Else Dahl
Norges Juristforbund 
Norges Kvinne- og Familieforbund  
Norges Miljøvernforbund 
Naturvernforbundet 
Norges Skogeierforbund 
Norges Statsbaner (NSB)   
Norges Takseringsforbund 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Vellenes Fellesorganisasjon 
Norgips Norge AS 
Norsk Akkreditering 
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML) 
Norsk Bergindustri 
Norsk Bioenergiforening (NoBio) 
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe 
Norsk Brannvern forening 
Norsk Byggtjeneste AS 
Norsk Dør- og Vinduskontroll 
Norsk Eiendom 
Norsk Elvarmeforening v/ Jan Harsem
Norsk Fjernvarme 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
Norsk forening for farlig avfall NFFA 
Norsk Form DogA
Norsk Heiskontroll 
Norsk Industri 
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) 
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU 
Norsk institutt for luftforskning 
Norsk Institutt for vannforskning  (NIVA) 
Norsk Klimaskjerm 
Norsk Kommunalteknisk forening 
Norsk Landbrukssamvirke 
Norsk Pensjonistforbund 
Norsk Puss- og Mørtelforening 
Norsk Radio Relæ Liga 
Norsk Rådmannsforum 
Norsk solenergiforening 
Norsk Teknologi 
Norsk Treteknisk Institutt 
Norsk Varme 
Norsk VA-verkforening (NORVAR) 
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening  
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) 
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) 
Norske interiørarkitekters og  og møbeldesigneres landsforening (NIL) 
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA) 
Norske Murmestres Landsforening (NML) c/o Arkitektenes Hus
Norske Reindriftssamers Landsforbund 
Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL) 
Norske Samers Riksforbund 
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) 
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL) 
NOVA 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL) 
Oljeindustriens Landsforening (OLF) 
OPAK A/S 
ORAS as 
Oslo Bolig- og Sparelag 
Plastindustriforbundet 
Regjeringsadvokaten 
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) 
Riksantikvaren 
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten 
Rådgivende ingeniørers forening (RIF) 
Sametinget 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring 
SINTEF Byggforsk 
SINTEF Byggforsk 
Sivilingeniørutdanningen i Narvik 
Sivilombudsmannen 
Skanska Norge  
Skattedirektoratet 
Standard Norge 
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 
Direktoratet for byggkvalitet 
Statens forurensningstilsyn (SFT) 
Statens helsetilsyn 
Statens jernbanetilsyn 
Statens kartverk 
Statens landbruksforvaltning (SLF) 
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede  
Statens seniorråd 
Statens strålevern 
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statkraft 
Statsbygg 
Statsskog  
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF) 
Stiftelsen Rogalandsforskning 
Teknisk ukeblad 
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO), Ingeniørforlaget AS
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK) 
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA) 
Teknologisk institutt 
Telenor Norge AS 
TKS Heis AS 
Transportøkonomisk Institutt 
Treforedlingsindustriens Bransjeforening  
Trelastindustriens Landsforening (TL) 
Universitetet for miljø- og biovitenskap 
Universitetet i Agder 
Universitetet i Bergen 
Universitetet i Oslo 
Universitetet i Stavanger 
Universitetet i Tromsø 
Veidekke ASA 
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge 
Velux Norge AS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS 
Østlandsforskning