Høring av NOU 2022: 6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet

Olje- og energidepartementet sender med dette Strømnettutvalgets utredning NOU 2022: 6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet» på høring. Utvalget avga sin utredning til Olje- og energidepartementet 14. juni 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2022

Vår ref.: 22/960

Utredningen fra Strømnettutvalget inneholder forslag til tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Videre vurderer utvalget prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen. Utvalget foreslår mulige forbedringer ved systemet for tilknytningsplikt. Utvalget foreslår enkelte lov- og forskriftsendringer.  

Utredningen er publisert på regjeringens hjemmesider NOU 2022: 6 – regjeringen.no

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets vurderinger og tilrådninger. Andre som ikke er ført på adresselisten kan også avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen på regjeringens hjemmeside: Høring – NOU 2022: 6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet»

Fristen for å kunne gi en høringsuttalelse er fredag 30. september 2022.

Med hilsen

Lars Christian Søther (e.f)

avdelingsdirektør                                                Gro Caroline Sjølie

                                                                                seniorrådgiver

Departementene

Statsforvalterne

Fylkeskommunene

Kommunene

Sametinget

Abelia

Agder Energi

Arva

Avinor AS

Avinor, Forus Næringspark, Stavangerregionen havn

Bane NOR SF

Bellona

Bergen Næringsråd

BKK Nett

Borregaard

CINELDI

Dalane Energi

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den Norske Turistforening

Det norske skogselskap

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Distriktsenergi

Distriktssenteret

EL & IT-Forbundet

Energi Norge

Energiparken ccb energy

Enova SF

Equinor

Eviny

Felles innspill til Strømnettutvalget fra 12 av Norges største nettselskap

Finanstilsynet

Finnmarkseiendommen

Fiskeridirektoratet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Friluftsrådenes landsforbund

Greenpeace

Handelshøyskolen BI

Hardanger Industri

Haugaland Næringspark

Heimdal Power

Huseiernes Landsforbund

IKT Norge

Industri El

Industri-Energi

Innovasjon Norge

Invest in Bergen

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Jernbanedirektoratet

Kartverket

Klimavenner for kjernekraft

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

KS

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Landsammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lede

Leif Gunnar Liland

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Multiconsult

Møreforskning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Natur og Ungdom

Naturressurskommunene

Naturvernforbundet

Nelfo

Nodes 

Nord Hordaland Næringslag

Nord Pool

Nord Universitet

Nordlandsforskning

Norflex

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)

Norsk Fjernvarme

Norsk Friluftsliv

Norsk Hydrogenforum

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk Olje & Gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk solenergiforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Norwea

Næringsforeningene i Trøndelag og Nordmøre

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Odfjell Oceanwind

Ola Mørkved Rinnan

Oljedirektoratet

OsloMet - By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Region Kristiansand

Regjeringsadvokaten

Reindriftsforvaltningen

Riksantikvaren

RME

Sabima

Salfjord

Samfunnsbedriftene

SINTEF Energi

Sivilombudsmannen

Sjømatklyngen Senja

Smartgridsenteret

Småkraftforeninga

S-Nett

Solenergiklyngen

Standard Norge

Statens jernbanetilsyn

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statsbygg

Statsskog SF

Storbyforeningene

Svorka

Tekna

Teknisk gruppe i Etne

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

Vestlandsforskning

Vest-Telemarkrådet

Virke

WWF-Norge

Zero

Østlandsforskning

Aabø Powerconsulting