Høring Storberget-utvalgets rapport "Du er henta"!

Som en del av statsbudsjettet for 2021 ba Stortinget regjeringen om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg for å utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten for lån i Husbanken,jf. Innst. 2 S (2020-2021) og vedtak 156.. Som følge av vedtaket nedsatte Kunnskapsdepartementet i februar 2021 et partssammensatt utvalg bestående av medlemmer fra Fagforbundet, Kommunesektorens organisasjon (KS), Virke, Private barnehagers landsforbund (PBL) og Utdanningsforbundet. Utvalget ble ledet av Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2021

Vår ref.: 21/3840

Høring av Storberget-utvalgets rapport "Du er henta!"

Som en del av statsbudsjettet for 2021 ba Stortinget regjeringen om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg for å utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten for lån i Husbanken,jf. Innst. 2 S (2020-2021) og vedtak 156. Som følge av vedtaket nedsatte Kunnskapsdepartementet i februar 2021 et partssammensatt utvalg bestående av medlemmer fra Fagforbundet, Kommunesektorens organisasjon (KS), Virke,  Private barnehagers landsforbund (PBL) og Utdanningsforbundet. Utvalget ble ledet av Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget. 

Utvalgets mandat var todelt. I første del skulle utvalget beskrive dagens finansieringssystem for private barnehager, herunder muligheten barnehagene har hatt til å ta opp lån i Husbanken. Videre skulle utvalget beskrive fordeler og utfordringer ved dagens finansieringssystem. Utvalget skulle ta utgangspunkt i det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om private barnehager. I andre del fikk utvalget muligheten til å komme med forslag til endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager, herunder gjeninnføre muligheten til å ta opp lån i husbanken.

16.juni 2021 overleverte utvalget sin rapport «Du er henta!» til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Utvalget har lagt til grunn et felles utgangspunkt om hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for finansieringssystemet og er enige om deler av utfordringsbildet for den private barnehagesektoren. Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall som foreslår hver sin modell for hvordan sektoren bør finansieres.

Kunnskapsdepartementet ønsker høringsinstansenes synspunkter og innspill til rapporten, herunder flertallets og mindretallets forslag til fremtidig finansieringsmodell.

Høringsfristen settes til 1. oktober 2021. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på http://www.regjeringen.no/id2864262. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Med hilsen

Matias Nissen-Meyer (e.f.)
avdelingsdirektør                                                              Ole Myrnes 
                                                                                              rådgiver 

 

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidstilsynet
 • Atferdssenteret
 • Barneombudet
 • Brønnøysundregisteret
 • Bufdir
 • Datatilsynet
 • Delta
 • DMMH
 • Dysleksi Norge
 • Espira
 • Fafo
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forskningsrådet
 • FUB
 • FUG
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Humanetisk forbund
 • Husbanken
 • IMDI
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kanvas
 • KEFF
 • Kirkelig pedagogisk senter
 • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
 • Kompetanse Norge
 • Konkurransetilsynet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kristent Pedagogisk Forum
 • KS
 • Kvinnefronten
 • Landsorganisasjonen Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Lesesenteret
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Likestillingssenteret
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Universitetet i Rogaland Læringsmiljøsenteret
 • Læringsverkstedet
 • Matematikksenteret
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
 • NAFO
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplµring
 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
 • Helse og fysisk aktivitet Nasjonalt senter for mat
 • Naturfagsenteret
 • NHO
 • Norges Bygdekvinnelag
 • Norges Døveforbund
 • Norges handikapforbund
 • Norges kvinne- og famileforbund
 • Norges Montessoriforbund
 • Norsk forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
 • Norsk innvandrerforum
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk studentorganisasjon (NSO)
 • Norske Kveners Forbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • Nynorsksenteret
 • PBL
 • Private barnehager
 • REFORM- ressurssenter for menn
 • Regelrådet
 • Riksrevisjonen
 • Røde Kors
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Sametinget
 • Samisk Høgskole
 • Senter for IKT i Utdanningen
 • Senter for samisk i opplæringa
 • Sentralledelsen for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker
 • Sivilombudsmannen
 • Skolelederforbundet
 • Skrivesenteret
 • Språkrådet
 • SSB
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statped
 • Steinerbarnehagene Norge
 • Stiftelsen barnas rettigheter
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Trygge barnehager
 • Tvillingforeldreforeningen
 • Unge funksjonshemmede
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI
 • Velferdsforskningsinstituttet - NOVA
 • Virke
 • YS
 • Private barnehager
 • Departementene
 • Kommunene
 • Statsforvalterne