Høring - Behovet for fredning av Stonglandshalvøya

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

96/04668

08.04.2003

Høring - Behovet for fredning av Stonglandshalvøya

Stonglandshalvøya ble fredet mot reinbeite ved kongelig resolusjon av 11. november 1910, med hjemmel i lov av 25. juli 1897. Fredningsvedtaket ble begrunnet med at reinbeitingen om vinteren gjorde betydelig skade på oppdyrket mark, gjerder og innhegninger. Det ble også pekt på manglende tilsyn fra reindriftsutøveren.

Som følge av vanskelige vinterbeiteforhold, grunnet store snømengder vinteren 1980/81, ble det søkt om dispensasjon fra fredningen på Stonglandshalvøya. Landbruksdepartementet mente den nye reindriftsloven av 9. juni 1978 ikke hadde hjemmel for dispensasjon, slik tilfellet var med loven av 1933. Regjeringen opphevet derfor vedtaket av 1910 ved kongelig resolusjon av 11. april 1981. Deretter vedtok Landbruksdepartementet ny fredning av Stonglandshalvøya den 13. april 1981 med hjemmel i 1978-loven § 11 annet ledd. I vedtaket heter det at Landbruksdepartementet kan gjøre unntak for fredningen når særlige forhold tilsier det.

Konflikten mellom reindriften og grunneierne på Stonglandshalvøya har vært vedvarende fra 1910 og fram til i dag. Dette har resultert i nærmest årlig korrespondanse mellom Landbruksdepartementet og de ulike aktørene i saken.

Ut over 1980-tallet ble ulike muligheter for konfliktløsning vurdert fra myndighetenes og partenes side uten at de førte fram. På 1990-tallet ble det forsøkt å løse konflikten med et gjerde over Stonglandseidet i kombinasjon med utstrakt vokting. Dette førte allikevel ikke til en løsning av konflikten.

8. mai 2000 ble det inngått en avtale mellom partene gjennom mekling, foretatt etter initiativ fra Fylkesmannen. Det ble avtalt å søke om dispensasjon fra fredningsvedtaket for 5 vintersesonger. Landbruksdepartementet ga 13. november 2000 dispensasjon til reinbeite på Stonglandshalvøya for 150 rein i 5 påfølgende vintersesonger.

15. januar 2001 mottok Landbruksdepartementet en stevning fra Sør-Senja reinbeitedistrikt hvor det ble anført at fredningen av Stonglandshalvøya var ugyldig. Det ble gjennomført hovedforhandlinger i Senja tingrett 29. og 30. mai 2002. Det falt dom i saken 29. juli 2002 og staten ble frifunnet. 26. august 2002 ble saken anket til Hålogaland lagmannsrett og saken er berammet til juni 2003.

Landbruksdepartementet mener god forvaltningsskikk tilsier at det nå bør foretas en fullstendig gjennomgang av saken slik at behovet for fredning kan vurderes på nytt. Vi ønsker derfor tilbakemelding fra berørte parter og myndigheter på erfaringer knyttet til avtalen av 8. mai 2000 samt en vurdering av behovet for videre fredning av Stonglandshalvøya.

Landbruksdepartementet vil med dette be om Deres uttalelse i saken innen 15. juni.

De innkomne uttalelsene vil etter 15. juni bli oversendt til Reindriftsstyret og Fylkeslandbruksstyret i Troms som grunnlag for deres uttalelser.

Med hilsen

Morten Floor e.f.
kst. avdelingsdirektør

Solveig Nowacki
rådgiver