Høring – endring i forskrift om fremmede organismer

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer. For enkelte fremmede plantearter er det fastsatt en overgangsperiode, slik at et forbud mot innførsel, utsetting og omsetning av artene først trer i kraft 1. januar 2021. Departementet foreslår at denne overgangsperioden forlenges for planteartene berlinerpoppel (Populus berolinensis) og skjørpil (Salix euxina), slik at forbudet trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.12.2020

Vår ref.: 20/3369

Forslag om endring i forskrift om fremmede organismer – forlengelse av overgangsperioden for berlinerpoppel og skjørpil

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer.

Forskrift om fremmede organismer gir regler om innførsel, utsetting og omsetning av fremmede organismer. Vedlegg 1 til forskriften lister opp arter det er forbudt å innføre til Norge, sette ut og omsette. For enkelte fremmede plantearter som er listet opp i vedlegg 1 er det fastsatt en overgangsperiode, slik at forbudet først trer i kraft 1. januar 2021. Klima- og miljødepartementet foreslår at denne overgangsperioden forlenges for planteartene berlinerpoppel (Populus berolinensis) og skjørpil (Salix euxina), slik at forbudet mot innførsel, utsetting og omsetning av disse artene trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

Vedlagt følger et høringsnotat som redegjør nærmere for forslaget. Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 20/3369, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Høringsfristen er innen utgangen av 2. desember 2020.

Listen over høringsinstanser følger av adresselisten under. Den kan også finnes på høringssiden på regjeringen.no, se lenken over. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør
Maline Salicath Gordner
førstekonsulent

Artsdatabanken
Fagus
Fylkesmennene
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Naturvernforbundet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norsk Gartnerforbund
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Nærings- og fiskeridepartementet
Sabima
Tolldirektoratet
Utenriksdepartementet
Vitenskapskomiteen for mat og miljø
WWF Verdens naturfond
ØKOKRIM