Historisk arkiv

Forbyr flere fremmede planter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Fra 1. januar blir det forbudt å innføre, omsette og sette ut ni plantearter i Norge. Blant disse gullregn og alaskakornell.

- Fremmede arter kan være en stor trussel mot naturmangfoldet i Norge, og problemet er økende. Enkelte arter fortrenger og erstatter lokale planter og dyr, og et forbud er et strengt virkemiddel som skal sikre at vi reduserer tap av natur og samfunnskostnadene kan oppstå ved innføring av fremmede arter, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Artene som forbys fra 1. januar 2021 er:

  • Høstberberis (Berberis thunbergii)
  • Alaskakornell (Swida sericea)
  • Alpegullregn (Laburnum alpinum)
  • Gullregn (Laburnum anagyroides)
  • Dielsmispel (Cotoneaster dielsianus)
  • Sprikemispel (Cotoneaster divaricatus)
  • Blomstermispel (Cotoneaster monopyrenus)
  • Balsampoppel (Populus balsamifera)
  • Grønnpil (Salix x fragilis)

Ved årsskiftet er det fem år siden forskriften om fremmede organismer trådte i kraft. Selv om en rekke planter ble forbudt for fem år siden, ble det besluttet at forbudet mot enkelte arter skulle utsettes. Bakgrunnen for overgangsperioden var at produksjon av busker og trær er tidkrevende, og at planteskolene og bransjen skulle få tid til å omstille seg.

I Norge er det ikke lov til å sette ut dyr eller planter som ikke finnes naturlig uten at man har en spesiell tillatelse eller hjemmel for dette. Det er naturmangfoldloven som skal hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer.

Skjørpil og berlinerpoppel

Ved revisjonen av fremmedartlista har to arter fått endret risikovurdering. Artene berlinerpoppel (Populus ×berolinensis) og skjørpil (Salix euxina) gikk fra "svært høy økologisk risiko" til "lav risiko".

På bakgrunn av den endrede risikovurderingen er departementets vurdering at forbudet mot disse to artene ikke burde tre i kraft før etter en nærmere vurdering.

Høringsuttalelsene støtter i all hovedsak at overgangsperioden for de to artene forlenges. Sorten Salix euxina "Bullata" ("kulepil") er allerede unntatt og blir derfor ikke omfattet av reguleringen av skjørpil.

Miljødirektoratet får i oppdrag å vurdere den videre reguleringen av disse to artene.

Det brukes ressurser på å fjerne forekomster av plantene som er forbudt, blant annet i verneområder. Sommeren 2020 lanserte regjeringen en tiltaksplan for å bekjempe fremmede skadelige organismer. Planen skal styrke innsatsen mot fremmede skadelige organismer, samtidig som det må gjøres tydeligere prioriteringer av hvor innsatsen skal settes inn.