Høring – Endringer i anskaffelsesregelverket som følge av ny WTO-avtale om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen)

Fornynings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette ut på høring forslag til endring i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser og forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene. Endringsforslagene er en konsekvens av endringen av WTO-avtalen om offentlige innkjøp (Government Procurement Agreement – GPA).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2013