Høring – Endringer i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet

Forsvarsdepartementet sender på høring forslag til revidert forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2021

Vår ref.: 2021/789

Departementet vurderer at det er behov for å gjøre enkelte endringer i dagens forskrift. De foreslåtte endringene er ment å forenkle forvaltningen av ordningen, gjøre forskriften mer tilgjengelig for tilskuddsmottakere og ytterligere kodifisere dagens praksis. Hovedsakelig forslår departementet nødvendige justeringer og presiseringer i de enkelte bestemmelser for å forenkle forvaltningen.

Den største materielle endringen er at departementet foreslår å avvikle tilskuddsordningen til kommunikasjonsprosjekter. Etterspørselen etter denne typen støtte har vært synkende over tid og ordningen har de siste årene ikke mottatt noen søknader.

Det foreslås at endringene trer i kraft fra og med 1. januar 2022. Endringene i forskriften vil dermed først få betydning for søknader om tilskudd etter kapittel 2 og 3 for tilskuddsåret 2023. For søknader om tilskudd etter kapittel 4 vil forskriften få betydning for tilskuddsåret 2022.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. november 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no (på denne siden).

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Victoria Lossius Allum

avdelingsdirektør

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Klima- og miljødepartementet

Olje- og energidepartementet

Direktoratet for økonomistyring

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS

Veteran møter veteran

Det frivillige Skyttervesen

Norske reserveoffiserers forbund

Folk og Forsvar

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur

Den norske Atlanterhavskomite

YATA Norge c/o DNAK

Norsk Totalforsvarsforum

Norges lotteforbund

Norges forsvarsforening

Frivilligheten Norge

Norges Røde Kors

UTSYN

Sjømilitære Samfund

Oslo Militære Samfund

Tromsø Militære Samfunn

Kristiansand Militære Samfunn