Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater

Regjeringen har i Prop. 94 L (2016-2017) lagt fram forslag til lov om statens ansatte. Dersom lovforslaget vedtas i Stortinget, er det nødvendig å gjøre enkelte tilpasninger i universitets- og høyskoleloven. Det sendes derfor på høring forslag om innføring av særregler for vikarer for åremålansatte eller valgte ledere. Det foreslås videre endringer for ansatte i kvalifiseringsstillinger. Det sendes også på høring forslag om å forskriftsfeste regler om tjenestetidsberegning for statsansatte stipendiater i forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2017

Vår ref.: 17/2501

 

 

Høring - endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte  og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater

Regjeringen har i Prop. 94 L (2016-2017) lagt fram forslag til lov om statens ansatte. Dersom lovforslaget vedtas i Stortinget, er det nødvendig å gjøre enkelte tilpasninger i universitets- og høyskoleloven, utover det som allerede er foreslått i Prop. 94 L. Det sendes derfor på høring forslag om å endre universitets- og høyskoleloven § 6-5. Det foreslås innføring av særregler for vikarer for åremålansatte eller valgte ledere. Det foreslås videre å tilpasse perioden det kan ansettes midlertidig i kvalifiseringsstillinger til lov om statens ansatte.

For å samle alle særbestemmelser for stipendiater i en forskrift, sendes det også på høring forslag om å forskriftsfeste regler om tjenestetidsberegning for statsansatte stipendiater i forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2553090

Departementet vil understreke at også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 15. august 2017.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Med hilsen


Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                   Bodil Marie Olsen
                                                                   seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

Akademiet for yngre forskere
Akademikerforbundet
Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Arkitektenes Fagforbund
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Audiografforbundet
Barne- og likestillingsdepartementet
Bibliotekarforbundet
Delta
Den norske forleggerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det norske Diakonforbund
DION (NTNU)
Econa
Fellesorganisasjonen
Finansdepartementet
Forandringsfabrikken
Forskerforbundet
Forsvarets etterretningshøgskole
Forsvarets høgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Krigsskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Kulturdepartementet
Kunsthøgskolen i Oslo
KunststipendiatForum (KHiO)
Landbruks- og matdepartementet
LO Stat
Luftkrigsskolen
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Naturviterne
Nord universitet
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk presseforbund
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Parat
Politihøgskolen
Presteforeningen
Regelrådet
Riksrevisjonen
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Samisk høgskole
Senter for internasjonalisering av utdanning
Sjøkrigsskolen
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
SoDoC (NMBU)
STAFO
Steinerskoleforbundet
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Studieforbundet Solidaritet
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
TODOS (UiT)
UiODoc (UiO)
UiSDC (UiS)
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
YS Stat