Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater

Regjeringen har i Prop. 94 L (2016-2017) lagt fram forslag til lov om statens ansatte. Dersom lovforslaget vedtas i Stortinget, er det nødvendig å gjøre enkelte tilpasninger i universitets- og høyskoleloven. Det sendes derfor på høring forslag om innføring av særregler for vikarer for åremålansatte eller valgte ledere. Det foreslås videre endringer for ansatte i kvalifiseringsstillinger. Det sendes også på høring forslag om å forskriftsfeste regler om tjenestetidsberegning for statsansatte stipendiater i forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2017