Høring om endringer i fagskoleloven - personvernforordringen

Database for høyere utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av informasjon om universiteter, høyskoler og fagskoler. For å oppfylle formålene med DBH er det nødvendig at databasen inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren på individnivå. Kunnskapsdepartementet mener at det både er nødvendig og hensiktsmessig å lovfeste en tydelig hjemmel i fagskoleloven for både registrering og annen behandling av personopplysninger om studenter, stipendiater og ansatte i fagskolesektoren.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.12.2017

Vår ref.: 17/4471

Høring - endringer i fagskoleloven – rapportering av individdata

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endring av lov om fagskoleutdanning på høring. Database for høyere utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av informasjon om universiteter, høyskoler og fagskoler. Innrapportering og bruk av personopplysningene i sektoren er systematisk, med et klart formål om styring, kontroll og statistikk for departementet og utover dette til bruk i forskning.

For å oppfylle formålene med DBH er det nødvendig at databasen inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren på individnivå. Departementet mener at det både er nødvendig og hensiktsmessig å lovfeste en tydelig hjemmel i fagskoleloven for både registrering og annen behandling av personopplysninger om studenter, stipendiater og ansatte i fagskolesektoren.

Høringsnotatet og personvernkonsekvensutredningen er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2570977. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert. Høringsfristen er mandag 4.desember 2017.

 

Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                            Irene Tveite-Strand
                                                                            seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Bårdar Akademiet AS
Designinstituttet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Einar Granum kunstfagskole
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen Innlandet
Frelsesarmeens offisersskole AS
Hald Internasjonale Senter
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Menighetsbibelskolen
Nordland kunst- og filmfagskole
Ålesund kunstfagskole
Norges grønne fagskole - Vea
Association of Norwegian Students Abroad
Nord studentsamskipnad
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Innlandet
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
AOF Norge
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet
Norsk Lektorlag
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
STAFO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Utdanningsforbundet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
Akademikerne
Kompetanse Norge
Norges forskningsråd
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Statens lånekasse for utdanning
Utdanningsdirektoratet
Lærernes Yrkesforbund
Nettverk for private høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Luftkrigsskolen
Krigsskolen
Sjøkrigsskolen
Politihøgskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Riksrevisjonen
Sametinget
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Akademiet for yngre forskere
Delta
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk presseforbund
Den norske Forleggerforening
Steinerskoleforbundet
Universitetssenteret på Svalbard
CERES
UNINETT AS
Samskipnadsrådet
Forum for fagskoler - Abelia
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Studieforbundet natur og miljø
Studieforbundet næring og samfunn
Norgesuniversitetet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Innovasjon Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå
Norges tekniske vitenskapsakademi
KS
Oslo kommune – Utdanningsetaten
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Folkehelseinstituttet
Sintef Teknologiledelse /STEP
Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Norges Handikapforbund
Unge funksjonshemmede
Dysleksi Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Norges Døveforbund
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Synshemmede Akademikeres Forening
Elevorganisasjonen
Landslaget for matematikk i skolen
Nasjonalt Fagråd for Utøvede musikkutdaning og Musikkvitenskap
Friluftsrådenes Landsforbund
Private Barnehagers Landsforbund
Folkehøgskolerådet
Kristne Friskolers Forbund
Det norske maskinistforbund
Fiskebåtredernes Forbund
Maskinentreprenørenes Forbund – MEF
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Fleksibel utdanning Norge
Norsk Kulturskoleråd
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sjøfartsdirektoratet
Rådet for offentlige fagskoler
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
AOF Haugaland
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
AOF Østfold
Art Complexion makeup skole og kurssenter
Beverage Academy AS
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Centric IT Academy
Chr. Thams fagskole
Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
eCademy AS
Fashion Mode AS
Folkeuniversitetets helsefagskole
Fredrikstad FagAkademi AS
Gauldal fagskole
Hadsel videregående skole og fagskole
Haugesund Skolesenter AS
Hordaland helsefagskole
Høyskolen Kristiania - fagskolestudier
Karmsund videregående skole
Kunst og Design College
Levanger Fagskole
Lofoten maritime fagskole
Lofoten reiselivfagskole
Luftfartsskolen AS
NKI AS
Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
Nordland fagskole i helse-og sosialfag
Norges Interiørskole AS
Noroff Fagskole AS
Norsk Fotofagskole
Norsk Hestesenter
Norsk jernbaneskole
Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
Pilot Flight Academy AS
Stavanger offshore tekniske skole
Steinkjer fagskole
Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Stjørdal fagskole
Sørlandets fagskole
TISIP Fagskole
Tone Lise Akademiet AS
Treider Fagskoler AS
Trondheim fagskole
Tunsberg Medisinske Skole
Ytre Namdal fagskole
Imageakademiet
Institutt for helhetsmedisin
Fagskole Helse og miljø
Fagskolen Aldring og helse
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Kirkenes
Fagskolen i Kristiansand
Fagskolen i Kristiansund
Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
Fagskolen i Vestfold
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Ålesund
Fagskolen Oslo Akershus
Fagskolen Telemark
Fagskolen Tinius Olsen
Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
Fagskulen i Sogn og Fjordane
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS
Database for statistikk om høgre utdanning
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Norsk studentorganisasjon
Universitets- og høgskolerådet

Følg saken Endringer for fagskolene

 • Oppstart av ny maritim utdanning

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet får tilby en ny maritim bachelorutdanning, spesialtilpasset søkere med toårig maritim fagskole.

 • Kunngjøring av utviklingsmidler til fagskoleutdanning 2018

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet  har sendt fagskolene brev der det blir kunngjort muligheten for å søke om utviklingsmidler til fagskoleutdanning i 2018.

 • Høring om endringer i fagskoleloven - personvernforordringen

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Database for høyere utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av informasjon om universiteter, høyskoler og fagskoler. For å oppfylle formålene med DBH er det nødvendig at databasen inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren på individnivå. Kunnskapsdepartementet mener at det både er nødvendig og hensiktsmessig å lovfeste en tydelig hjemmel i fagskoleloven for både registrering og annen behandling av personopplysninger om studenter, stipendiater og ansatte i fagskolesektoren.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 04.12.2017

 • 48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fikk gjennomslag for alle sine satsinger på kvalitet i fagskoleutdanningen da Stortinget behandlet fagskolemeldingen i dag. Nå skal det bli slutt på forskjellsbehandlingen mellom høyere yrkesfagutdanning og høyere akademisk utdanning.

 • Kunngjøring utviklingsmidler fagskoleutdanning 2017

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fikk Stortingets støtte for å bevilge utviklingsmidler til fagskoleutdanning i 2017, og nå lyser departementet ut 35 millioner kroner til dette formålet. Fagskolene har frist til 12. mai for å søke.

 • Meld. St. 9 (2016–2017) - Fagfolk for fremtiden

  Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet. Tiltakene som foreslås i meldingen vil langt på vei bidra til å oppfylle denne visjonen. Regjeringen vil prioritere å gi et løft til fagskolesektoren hva gjelder kvalitet, fagmiljø, studentvelferd, finansiering og styring. I tillegg vil regjeringen priorotere å utvikle kunnskapsgrunnlaget om fagskolene fordi det i dag er for lite kunnskap om de enkeltfaktorene som påvirker kvaliteten i utdanningene. Det vil være behov for å fortsette å rette oppmerksomheten mot fagskolesektoren også i fremtiden. Med denne meldingen vil regjeringen legge til rette for god utdanningskvalitet, mer solide fagskoler og tettere samarbeid mellom fagskolene og arbeidslivet og samtidig berede grunnen for ytterligere løft for fagskolesektoren i tiden fremover.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å endre forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). Endringen er i § 1-9 (ny bokstav d) hvor det forslås hjemlet at NOKUTs faglige vurdering i forbindelse med vedtak om tildeling av penger til kvalitetsfremmede tiltak ved institusjonene ikke kan påklages.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 27.09.2016

 • Høring - forslag til nye reguleringer for private høyskoler og fagskoler

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskole¬utdanning. Forslagene omfatter private høyskoler og fagskoler. Forslagene retter seg i hovedsak mot krav til bruk av statlig og offentlig tilskudd og egenbetaling, med tilhørende regulering av rapportering, regnskap, kontroll og tilsyn. Departementet mener dagens reguleringer av tilskudd og egenbetaling er for overordnet, og at det på enkelte områder er uklart.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 09.09.2016

 • Høring av rapport- Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Departementet oppnevnte i september 2013 en ekspertgruppe for å utrede deler av regelverket for private høyskoler og fagskoler. Ekspertgruppens rapport "Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste" ble sendt på høring 25. februar 2015.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 01.06.2015

 • Høring - NOU 2014: 14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Fagskoleutvalget leverte sin innstilling, NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, til kunnskapsministeren 15. desember 2014. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. 

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 25.03.2015

 • Nødvendig med nytenkning om fagskoler

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget. I dag overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til kunnskapsministeren.