Høring om endringer i fagskoleloven - personvernforordringen

Database for høyere utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av informasjon om universiteter, høyskoler og fagskoler. For å oppfylle formålene med DBH er det nødvendig at databasen inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren på individnivå. Kunnskapsdepartementet mener at det både er nødvendig og hensiktsmessig å lovfeste en tydelig hjemmel i fagskoleloven for både registrering og annen behandling av personopplysninger om studenter, stipendiater og ansatte i fagskolesektoren.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.12.2017

Vår ref.: 17/4471

Høring - endringer i fagskoleloven – rapportering av individdata

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endring av lov om fagskoleutdanning på høring. Database for høyere utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av informasjon om universiteter, høyskoler og fagskoler. Innrapportering og bruk av personopplysningene i sektoren er systematisk, med et klart formål om styring, kontroll og statistikk for departementet og utover dette til bruk i forskning.

For å oppfylle formålene med DBH er det nødvendig at databasen inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren på individnivå. Departementet mener at det både er nødvendig og hensiktsmessig å lovfeste en tydelig hjemmel i fagskoleloven for både registrering og annen behandling av personopplysninger om studenter, stipendiater og ansatte i fagskolesektoren.

Høringsnotatet og personvernkonsekvensutredningen er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2570977. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert. Høringsfristen er mandag 4.desember 2017.

 

Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                            Irene Tveite-Strand
                                                                            seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Bårdar Akademiet AS
Designinstituttet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Einar Granum kunstfagskole
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen Innlandet
Frelsesarmeens offisersskole AS
Hald Internasjonale Senter
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Menighetsbibelskolen
Nordland kunst- og filmfagskole
Ålesund kunstfagskole
Norges grønne fagskole - Vea
Association of Norwegian Students Abroad
Nord studentsamskipnad
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Innlandet
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
AOF Norge
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet
Norsk Lektorlag
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
STAFO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Utdanningsforbundet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
Akademikerne
Kompetanse Norge
Norges forskningsråd
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Statens lånekasse for utdanning
Utdanningsdirektoratet
Lærernes Yrkesforbund
Nettverk for private høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Luftkrigsskolen
Krigsskolen
Sjøkrigsskolen
Politihøgskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Riksrevisjonen
Sametinget
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Akademiet for yngre forskere
Delta
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk presseforbund
Den norske Forleggerforening
Steinerskoleforbundet
Universitetssenteret på Svalbard
CERES
UNINETT AS
Samskipnadsrådet
Forum for fagskoler - Abelia
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Studieforbundet natur og miljø
Studieforbundet næring og samfunn
Norgesuniversitetet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Innovasjon Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå
Norges tekniske vitenskapsakademi
KS
Oslo kommune – Utdanningsetaten
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Folkehelseinstituttet
Sintef Teknologiledelse /STEP
Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Norges Handikapforbund
Unge funksjonshemmede
Dysleksi Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Norges Døveforbund
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Synshemmede Akademikeres Forening
Elevorganisasjonen
Landslaget for matematikk i skolen
Nasjonalt Fagråd for Utøvede musikkutdaning og Musikkvitenskap
Friluftsrådenes Landsforbund
Private Barnehagers Landsforbund
Folkehøgskolerådet
Kristne Friskolers Forbund
Det norske maskinistforbund
Fiskebåtredernes Forbund
Maskinentreprenørenes Forbund – MEF
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Fleksibel utdanning Norge
Norsk Kulturskoleråd
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sjøfartsdirektoratet
Rådet for offentlige fagskoler
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
AOF Haugaland
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
AOF Østfold
Art Complexion makeup skole og kurssenter
Beverage Academy AS
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Centric IT Academy
Chr. Thams fagskole
Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
eCademy AS
Fashion Mode AS
Folkeuniversitetets helsefagskole
Fredrikstad FagAkademi AS
Gauldal fagskole
Hadsel videregående skole og fagskole
Haugesund Skolesenter AS
Hordaland helsefagskole
Høyskolen Kristiania - fagskolestudier
Karmsund videregående skole
Kunst og Design College
Levanger Fagskole
Lofoten maritime fagskole
Lofoten reiselivfagskole
Luftfartsskolen AS
NKI AS
Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
Nordland fagskole i helse-og sosialfag
Norges Interiørskole AS
Noroff Fagskole AS
Norsk Fotofagskole
Norsk Hestesenter
Norsk jernbaneskole
Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
Pilot Flight Academy AS
Stavanger offshore tekniske skole
Steinkjer fagskole
Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Stjørdal fagskole
Sørlandets fagskole
TISIP Fagskole
Tone Lise Akademiet AS
Treider Fagskoler AS
Trondheim fagskole
Tunsberg Medisinske Skole
Ytre Namdal fagskole
Imageakademiet
Institutt for helhetsmedisin
Fagskole Helse og miljø
Fagskolen Aldring og helse
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Kirkenes
Fagskolen i Kristiansand
Fagskolen i Kristiansund
Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
Fagskolen i Vestfold
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Ålesund
Fagskolen Oslo Akershus
Fagskolen Telemark
Fagskolen Tinius Olsen
Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
Fagskulen i Sogn og Fjordane
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS
Database for statistikk om høgre utdanning
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Norsk studentorganisasjon
Universitets- og høgskolerådet