Høring Forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19 på høring. Departementet foreslå at den midlertidige forskriften forlenges til 1. januar 2022. Forlengelsen foreslås å gjelde for studenter med opptak til og med høsten 2020.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.05.2021

Vår ref.: 21/2695

Høring forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19 på høring.

Departementet foreslår at den midlertidige forskriften forlenges til 1. januar 2022. Forlengelsen foreslås å gjelde for studenter med opptak til og med høsten 2020. Se vedlagte høringsnotat.

Høringen er åpen for alle som ønsker å uttale seg til forskriften innen 28. mai 2021. Den korte fristen er begrunnet ut fra forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav a).

Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2847910

 

 

Med hilsen 

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                              Knut Astad
                                                                                             seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Høyskolen Kristiania
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • NSKI Høyskole
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Skrivekunstakademiet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Steinerhøyskolen
 • Unio
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund