Høring - Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift

for investeringer mv i vindkraftverk, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk og tidevannsanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forskrift 06.04.1999

Til høringsinstansene i henhold til vedlagte liste

Deres ref

Vår ref

Dato

98/3227 SA LRD

28.10.1998

Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring forslag til forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer mv i vindkraftverk, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk og tidevannsanlegg. Forslaget følger vedlagt.

Regjeringen fremsatte forslag om investeringsavgiftsfritak for nærmere angitte investeringer mv i vindkraftanlegg, bioenergianlegg og varmepumper i St prp nr 54 (1997-98) Grønne skatter. Stortinget vedtok 17. juni 1998 på grunnlag av ovennevnte stortingsproposisjon og Innst S nr 247 (1997-98) investeringsavgiftsfritak for nærmere angitte investeringer mv i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk samt tidevannsanlegg. Den vedtatte tekst til ny § 12 i Stortingets plenarvedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer mv for 1999 avsnitt II lyder nå:

"Det skal ikke betales avgift av nærmere angitte investeringer mv i vindkraftanlegg, bioenergianlegg og varmepumper. Det samme gjelder for fjernvarmeanlegg, tidevannsanlegg samt mikro- og minivannkraftverk."

Utkast til avgrensningsforskrifter er utarbeidet i samarbeid med Olje- og energidepartementet og Skattedirektoratet. Forskriftene vil, i samsvar med Stortingets vedtak, tre i kraft 1. januar 1999. På bakgrunn av behandlingen av saken i Stortinget og iverksettelsestidspunktet anser Finansdepartementet at det etter gjeldende regelverk ikke er nødvendig med alminnelig høring. Forslaget sendes likevel på høring til en del berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner særlig med sikte på å få tekniske innspill i forhold til begrepsbruk mv.

Nedenfor vil departementet presisere enkelte sider av forskriftsforslaget. For øvrig vises til vedlagte utkast til forskrifter.

I overensstemmelse med formålet med ovennevnte proposisjon om grønne skatter, vil investeringsavgiftsfritaket ikke omfatte investeringer i anlegg som produserer varme ved bruk av ikke-fornybare energikilder. Installeres et bioenergianlegg eller et varmepumpeanlegg til bruk sammen med et fjernvarmeanlegg, vil produksjonsanlegget omfattes av utkastets § 3 nr 2 og 3. Fritakene skal som hovedregel ikke gjelde anlegg for distribusjon av energi. Dette gjelder ikke for investeringer i fjernvarmeanlegg hvor fritaket er foreslått å gjelde anlegg for transport av fjernvarme. Definisjonen av fjernvarmeanlegg medfører at anlegg hvor varmen distribueres internt i bygninger ikke omfattes av investeringsavgiftsfritaket. Fritaket for fjernvarme er imidlertid foreslått å omfatte anlegg og utstyr for transport av fjernvarme fra fyrromsveggen til varmekundens husvegg i de bygg der varmen skal benyttes. Utformingen av § 3 nr 4 annet ledd innebærer at ikke alle fjernvarmeanlegg vil få fritak for anlegg og utstyr for transport av fjernvarme. Grensen på 1 MW maksimalbelastning er satt for å stimulere til etablering av fjernvarmeanlegg og utvidelser på eksisterende fjernvarmeanlegg for å få anlegg av noen størrelse. Konsesjonspliktig grense for fjernvarmeanlegg etter energiloven er 10 MW.

Dette høringsbrevet utsendes til berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner i henhold til vedlagte liste over adressater. Det bes om at den enkelte adressat vurderer oversendelse til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Det bes om at høringsuttalelser avgis til departementet innen 9. desember 1998.Med hilsen

Tor Lande e.f.
avdelingsdirektør

Trude Nyberget
avdelingsdirektør

Vedlegg

Gjenpart: Olje- og energidepartementet
Skattedirektoratet