Forsiden

Høring: Forskrift om Brukerplan

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring en forskrift om Brukerplan. Dette er et dataregister med opplysninger om kommunale tjenester til personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helse¬problemer. Brukerplan vil ha opplysninger fra kommunale helse- og omsorgs¬tjenester, NAV og barne¬vernet. Brukerplan er et viktig verktøy for å sikre gode tjenester for denne gruppen. Registeret produserer kunnskap om omfanget av rus- og psykisk helseproblemer, og forventet etter¬spørsel etter tjenester. Dataene gir styringsgrunnlag for kommuner, helseforetak og staten. Brukerplan ble etablert i 2006. Forskriften vil gi klarere rettslige rammer for behandlingen av personopplysninger i registeret og legge bedre til rette for utviklingen av tjenestene også i fremtiden. De registrerte vil kunne motsette seg at opplysninger om dem overføres og lagres i Brukerplan. Opplysningene skal ikke knyttes til navn og fødselsnummer.

Status: På høring

Høringsfrist: 28.02.2023

Vår ref.: 22/3956

Høring: Forskrift om Brukerplan

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en forskrift som regulerer behandling av helseopplysninger og andre personopplysninger i Brukerplan.

Høringsfristen er 28. februar 2023.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider (regjeringen.no). Alle kan avgi høringssvar. Svarene er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Om Brukerplan

Brukerplan er et register med opplysninger om personer som har rusmiddelproblemer eller psykiske helseproblemer og som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, tjenester fra kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen eller tjenester fra barnevernet.

Registeret ble etablert i 2006. Registeret er et viktig verktøy for å sikre gode kommunale tjenester for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer. Brukerplan produserer kunnskap om omfanget av rus- og psykisk helserelatert problematikk, og forventet etterspørsel etter tjenester på dette området. Dataene gir styringsgrunnlag for den kommunale ruspolitikken, helseforetakenes evaluering og planlegging av tjenestetilbudet, inkludert prioritering av pasient-/brukergrupper og tjenestetyper. Dataene gir også bidrag til utformingen av den nasjonale politikken for psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Forslaget til forskrift

Departementet foreslår å forskriftsfeste at Brukerplan skal gi sentrale og kommunale myndigheter grunnlag for planlegging, styring, finansiering, evaluering og kvalitetsforbedring av kommunale tjenester knyttet til rusmiddelproblemer eller psykiske helseproblemer. Opplysninger som allerede er innsamlet til disse formålene skal også kunne brukes til forskning, helseanalyser og beredskap.

I dag hentes opplysningene i registeret fra kommunale helse- og omsorgstjenester. Departementet foreslår at opplysninger også skal kunne hentes fra kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen og fra barnevernstjenesten, slik det tidligere ble gjort. Dette vil gi kommuner, helseforetak, statsforvaltere og andre offentlige myndigheter et bedre styringsgrunnlag for utforming av den kommunale og statlige ruspolitikken, for prioritering av brukergrupper og for kvalitetsforbedring av tjenestene knyttet til helsearbeid og rusarbeid.

Opplysningene skal overføres til og registreres i Brukerplan uten at dataansvarlig for Brukerplan har tilgang til navn, fødselsnummer eller andre personidentifiserende kjennetegn. De registrerte skal ha rett til å motsette seg overføring til og registrering i Brukerplan.

Opplysningene skal ikke lagres lenger enn nødvendig og slettes seinest innen ti år.

Forskriften skal etter forslaget fastsettes med hjemmel i helseregisterloven §§ 8 og 9 bokstav b og forvaltningsloven § 13 g. Forskriften vil gi et samlet rettslig grunnlag for behandling av opplysningene i kommunene og i Brukerplan. Forskriften skal også gi unntak fra taushetsplikten for å kunne overføre opplysningene fra tjenestene og kommunene.

Med hilsen

Elisabeth Salvesen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

 

Elisabeth Vigerust

spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Barne- og familiedepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og digitaliseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bærum kommunem helse- og sosiale tjenester ved Einar Kindberg (rådgiver stab)
Bufetat region Midt-Norge
Bufetat region nord
Bufetat region sør
Bufetat region vest
Bufetat region øst
Barneombudet
Datatilsynet
VID vitenskapelige høgskole
Domstoladministrasjonen
Direktoratet for e-helse
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Folkehelseinstituttet
Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Helsedirektoratet
Regionale helseforetak
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kompetanse Norge
Korus (sju regionale sentre)
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nord universitet
Norges forskningsråd (NFR)
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Normal Norge
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
OsloMet - storbyuniversitetet
Pasient- og brukerombudene
Politidirektoratet
ProLAR
Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)
De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)
Regjeringsadvokaten
RIO
Samisk høgskole
Sekretariatet for konfliktrådene
Senter for rusmiddelforskning (SERAF)
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Statens barnehus Bergen
Statens barnehus Bodø
Statens barnehus Hamar
Statens barnehus Kristiansand
Statens barnehus Moss
Statens barnehus Oslo
Statens barnehus Sandefjord
Statens barnehus Stavanger
Statens barnehus Trondheim
Statens barnehus Tromsø
Statens barnehus Ålesund
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Statsforvalterne
Sysselmesterpå Svalbard
Trygderetten
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Velferdsetaten Oslo kommune ved Kari Anne Fauchald (fagansvarlig rus)
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet
VID vitenskapelige høgskole

Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen

Alle landets kommuner
Alle landets fylkeskommuner
Longyearbyen lokalstyre

Abelia
Akademikerne
A-Larm
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barn av rusmisbrukere - BAR
Batteriet Oslo
Den Norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Frelsesarmeen
Forum for barnekonvensjonen
Hovedorganisasjonen Virke
Ideelt barnevernsforum
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon
Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)
KS
Kristne friskolers forbund
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lærernes Yrkesforbund
MARBORG
Mental Helse
Mental Helse Ungdom
MiRA ressurssenter fsakenjor kvinner med minoritetsbakgrunn
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norges Røde Kors Ungdom
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Innvandrerforum
Norsk lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering
Press – Redd Barna Ungdom
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Redd Barna
Rådet for psykisk helse
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
SOS-barnebyer
Steinerskoleforbundet
Stendi
Stiftelsen Fontene
Stiftelsen Kirkens Familievern
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Rettferd for taperne
Taternes landsforening
NORCE
UNICEF Norge
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Velferdsalliansen
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)