Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

Kunnskapsdepartementet sender med dette ut to forslag til retningslinjer: 1) forslag til forskrift om retningslinjer for masterutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid for sykepleiere og 2) forslag til forskrift om tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.09.2021

Vår ref.: 21/3483

Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

Kunnskapsdepartementet sender med dette ut to forslag til retningslinjer:
1) forslag til forskrift om retningslinjer for masterutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid for sykepleiere og
2) forslag til forskrift om tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid på høring.

Bakgrunn
Begge utdanningene skal innrettes mot behovene både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Begge utdanningene også skal bygge på grunnutdanningene i fase 1 av RETHOS. RETHOS-prosjektet er en del av oppfølgingen av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis.

Nasjonal helse- og sykehusplan og Kompetanseløft 2025 viser til at det er et udekket kompetansebehov innen psykisk helse- og rusarbeid. Det er for eksempel høy oversykelighet og overdødelighet av somatiske sykdommer hos personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Pasienter som trenger behandling for både kropp og sinn må få det – samtidig. Tjenestene til brukere/pasientene må derfor være helhetlige ved at psykiske helsetjenester, rusbehandling og somatikk henger godt sammen.

I Nasjonal handlingsplan for kliniske studier (2021-2025) står det blant annet at det kan vurderes læringsutbytter om kliniske studier i utvikling av disse to utdanningene. Formålet er å understøtte og bygge kompetanse hos helsepersonell på pasientnær klinisk behandlingsforskning og understøtte utviklingen der kliniske studier er tett integrert med og del av behandlingstilbudet. Deltakelse i kliniske studier bidrar til kvalitet, pasientsikkerhet og kompetanse- og kunnskapsutvikling hos helsepersonell.

Om masterutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid for sykepleiere 
Sykepleiere som jobber med psykisk helse- og rusarbeid i kommunene, samt i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er viktige for å bidra til helhetlige tjenester gjennom høy sykepleiefaglig klinisk kompetanse. Med utgangspunkt i hvor brukere/pasienter bor, yter kommuner et stort spekter av tjenester til personer som har sammensatte og langvarige utfordringer. Det har betydning for kompetansebehovet i hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Sykepleiere kan med sin faglige kompetanse bidra til økt mestring og selvstendighet i hverdagslivet. For å ivareta dette kompetansebehovet skal det etableres en ny masterutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid rettet mot sykepleiere.

Om tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
Dagens rammeplanstyrte tverrfaglige videreutdanning i psykisk helse har høy kvalitet når det gjelder brukermedvirkning og tverrfaglig forståelse, men har behov for en oppdatering for å være i tråd med brukernes og tjenestenes kompetansebehov, og skal derfor også inkludere rus- og avhengighetsarbeid. Utdanningen skal være rettet mot flere profesjonsgrupper og vil også i fremtiden være et godt bidrag til tverrfaglighet i tjenestene. Denne utdanningen utgjør 60 studiepoeng.

Studiet skal vektlegge ulike forståelsesrammer fra både psykisk helsefeltet og fra rusfeltet. Utdanningen skal også vektlegge de subjektive opplevelser og erfaringsbaserte kunnskaper som mennesker med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer og deres familie og nettverk har. Rusarbeid og psykisk helsearbeid er begge komplekse og avanserte felt som omfatter ulike perspektiv, virksomheter og arbeidsmåter. Programgruppen ønsker gjerne innspill på om denne kompleksiteten er tilstrekkelig ivaretatt og det er derfor et eget høringsspørsmål om dette.

Om forskriftene
Forskriftene skal sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. De skal videre kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet.

Forskriften skal være på et overordnet nivå og skal bestå av følgende innhold:

 • Virkeområde og formål for forskriften
 • Formålet med utdanningen
 • Læringsutbyttebeskrivelser
 • Beskrivelse av studiets oppbygning og ev. praksis
 • Beskrivelse av iverksettelse av forskriften

Læringsutbyttene for begge utdanningene er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) nivå 7.

Høringen
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i de to retningslinjene er i tråd med brukerne og tjenestenes behov for kompetanse.

I og med at det er retningslinjer for to utdanninger som er på høring, er det vedlagt et skjema med høringsspørsmål for hver utdanning. Vi ber høringsinstansene bruke disse i sine høringssvar slik at det tydelig fremgår hvilken utdanning man gir innspill til. Flere av spørsmålene er likelydende, men noen er spesielle  for den aktuelle utdanningen.  

Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av forskriftene som følge av innspill i løpet av høringsrunden.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2859846 

Høringsfristen er 20. september 2021.

Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.Med hilsen

Audun Digerud (e.f.)
avdelingsdirektør                                              Ane-Berit Storvik Hurlen
                                                                             seniorrådgiver

      

 • Kommunene

 • ADHD Norge
 • Akademikerne
 • AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)
 • Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR)
 • Akershus universitetssykehus HF
 • A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling)
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
 • Amathea (rådgiving for uplanlagte gravide)
 • ANANKE - Norsk OCD forening
 • Angstringen
 • Anonyme Alkoholikere
 • Antirasistisk senter
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atferdssenteret
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
 • Aust-agder Barne- og ungdomsråd (AABUR)
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA)
 • Bipolarforeningen Norge
 • Blå Kors Borgestadklinikken
 • Blå Kors Norge
 • Blålys (landsforeningen for seksuelt misbrukte)
 • Bufetat Midt-Norge
 • Bufetat Nord
 • Bufetat Sør
 • Bufetat Vest
 • Bufetat Øst
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Delta
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Domstoladministrasjonen
 • Dysleksi Norge
 • Fagforbundet
 • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Folkehelseinstituttet
 • Forandringsfabrikken
 • Forbundet mot Rusgift
 • Foreningen for Fangers Pårørende
 • Forsvarsdepartementet
 • Forum for barnekonvensjon
 • Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Innlandet
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Møre og Romsdal
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Nordland
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken, Drammen
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken, Moss
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken, Oslo
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Vestfold og Telemark
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Vestland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Akershus
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Aust-Agder
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Buskerud
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Finnmark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Hedmark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Hordaland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Møre og Romsdal
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Nordland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Oppland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Rogaland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Sogn og Fjordane
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Telemark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Troms
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Trøndelag
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Vest-Agder
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Vestfold
 • Fylkesråd for funksjonshemmede Oslo
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • HBRSU - Landsforeningen for transkjønnete
 • Helgelandssykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Helseutvalget
 • Hordaland fylkeskommune
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Innlandet fylkeskommune
 • Innovasjon Norge
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kirkens bymisjon
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • Kompetansenettverk for kvalitet i Barnevern
 • Kompetansesenter - Rus
 • Kompetansesenter rus - Midt-Norge
 • KoRus Nord
 • KoRus Oslo
 • KoRus Sør
 • KoRus Vest Bergen
 • KoRus Vest Stavanger
 • KoRus Øst
 • KREM (Kreativt og mangfoldig arbeidsliv)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Krisesentersekretariatet
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord?
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Landsforeningen We shall overcome, støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner
 • Landsgruppen av helsesøstre
 • Landsorganisasjonen for Romanifolket
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • LFB - Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • MARBORG (brukerorganisasjon på rusfeltet)
 • Mental Helse
 • Mental helse ungdom
 • MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • NA (Anonyme Narkomane)
 • NAKMI
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt forbund for folk i LAR
 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
 • Nord universitet
 • Nordland Barne- og ungdomsråd (NOBUR)
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordlandssykehuset HF
 • Norges barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norges forskningsråd
 • Norges Handikapforbund
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk Barnevernsamband
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
 • Norsk pasientforening
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Psykoanalytisk Forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tannpleierforening
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norsk utviklingssenter for barn og unge
 • Norske Samers Riksforbund
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
 • Oslo kommune - Barne- og famiieetaten
 • Oslo universitetssykehus HF
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Parat Helse
 • Pasient- og brukarombodet i Hordaland
 • Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
 • Pasient- og brukarombodet i Rogaland
 • Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Pasient- og brukerombudet i Agder
 • Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Pasient- og brukerombudet i Finnmark
 • Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
 • Pasient- og brukerombudet i Nordland
 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
 • Pasient- og brukerombudet i Telemark
 • Pasient- og brukerombudet i Troms
 • Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
 • Pasient- og brukerombudet i Vestfold
 • Pasient- og brukerombudet i Østfold
 • Politidirektoratet
 • PRESS - Redd Barna Ungdom
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
 • ProLAR (Nasjonalt forbund for folk i LAR)
 • Pårørendealliansen
 • Recovery Norge
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress - Midt
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress - Sør
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress- Vest
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress -Øst
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – midt
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – vest
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (øst og sør)
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene
 • Retretten (interesseorganisasjon for rusmisbrukere)
 • RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Rådgivning om spiseforstyrrelse
 • Samarbeidsforum mot fattigdom
 • Sametinget
 • Samisk helsenettverk
 • Samisk høgskole
 • Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger
 • Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)
 • Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Sex og politikk
 • SINTEF Helse
 • Sivilombudsmannen
 • Skeiv ungdom
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • St. Olavs Hospital HF
 • Statens helsetilsyn
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statsforvalteren Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i oslo
 • Stiftelsen Kirkens familievern
 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset
 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Stine Sofies Stiftelse
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Sørlandet sykehus HF
 • Taternes Landsforening
 • Telemark fylkeskommune
 • Telemark ungdomsråd
 • Troms barne- og ungdomsråd
 • Troms fylkeskommune
 • Trøndelag Barne- og ungdomsråd
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Ungdom mot narkotika
 • Ungdom og Fritid
 • Ungdommens fylkesting - Buskerud fylkeskommune
 • Ungdommens Fylkesting - Hedmark fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Oppland fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Rogaland fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting (UFT) - Vest-Agder fylkeskommune
 • Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i Finnmark fylke
 • Unge funksjonshemmede
 • Uni research Helse
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Velferdsalliansen
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Verdighetsenteret
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold barne- og ungdomsråd
 • Vestfold fylkeskommune
 • Vestland ungdomsutvalg
 • Vestre Viken HF
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Viken fylkeskommune
 • Voksne for barn
 • Wayback (stiftelse for straffedømte)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Østfold Barne- og Ungdomsråd