Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring forskrift om opptak til høgre utdanning for opptaksåret 2020-2021

Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning 6. januar 2017 nr 13 (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9. Departementet, i samråd med Unit/Samordna opptak (SO), vurderer normalt ein gong i året om det er behov for endringar i denne forskrifta. I tillegg til vurderast forslag om endringar frå universiteta og høgskulane

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.09.2019

Vår ref.: 19/3216

Høyringsbrev - Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning
Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning 6. januar 2017 nr 13 (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9.

Departementet, i samråd med Unit/Samordna opptak (SO), vurderer normalt ein gong i året om det er behov for endringar i denne forskrifta. I tillegg til vurderast forslag om endringar frå universiteta og høgskulane. Det er bestemt at Unit skal overta meir av ansvaret for høyringa. Vedlagde høyringsnotat er derfor utarbeidd av Unit/SO i samråd med departementet. Departementet viser til at forskrifta er fastsett i nynorsk språkform. Vi ber derfor høyringsinstansane nytte nynorsk når dei uttalar seg om forslaga og andre tilbakemeldingar.

Høyringssaka er tilgjengeleg på regjeringen.no. Høyringsfråsegner kan sendast elektronisk ved bruk av den digitale løysinga for høyringsfråsegner på www.regjeringen.no/id2661577

Det skal òg sendast kopi av høyringssvaret til Unit/SO på postmottak@unit.no.

Høyringsfråsegner er offentlege og blir publisert. Høyringsfristen er måndag 16. september 2019.

I tillegg til høyringsnotatet viser Kunnskapsdepartementet til at Stortinget 11. juni 2018 ved handsaming av eit representant­forslag (Dokument 8:196 (2017-2018)), om å gi bibelskuleelevar to tilleggspoeng, vedtok å be regjeringa gå gjennom reglane for rangering av søkjarar til høgre utdanning. Kunnskapsdepartementet har inngått avtale med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) om ein ekstern gjennomgang av reglane for rangering. Etter planen skal NIFU levere ein rapport i januar 2020.

Mottekne endringsforslag som ikkje er tekne med i høyringa
Einskilde forslag er ikkje tekne med i høyringsnotatet, då det ikkje vil vere aktuelt å innføre desse endringane no. Under er det gjort kort greie for nokre av problemstillingane som er reiste, men som departementet har vald å ikkje sende på høyring:

Rogaland fylkeskommune har teke opp utfordringar knytte til regelen om tilleggspoeng for framandspråk (språkpoeng), spesielt knytt til privatisteksamen i vidaregåande opplæring i ulike språkfag.

Departementet minner om at bakgrunnen for innføring av språkpoeng var å motivere elevar til å ta språkfag utover det obligatoriske framandspråket. Kunnskapsdepartementet vil be SO om å undersøke om språkpoeng oppfyller dette formålet, og om det eventuelt er behov for endringar i føresegna om språkpoeng. Kunnskapsdepartementet er einig med SO om at det først må gjerast nærare undersøkingar. Forslaget er difor ikkje med i høyringa, men kan bli vurdert seinare.

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet (UiT) har opplyst at dei vil legge om profesjonsstudiet i psykologi med verknad frå og med opptaket i 2020, slik at det vil bli opptak med grunnlag i vidaregåande opplæring, og ikkje som nå med grunnlag i eit årsstudium i psykologi. I den samanhengen har dei søkt om å få innføre krav om ein nedre poenggrense på 40 poeng som spesielt opptakskrav.  UiT har grunngitt søknaden med erfaring med at studentar med lågt karaktersnitt frå vidaregåande opplæring slit med å gjennomføre studiet. UiT har samstundes søkt om ein spesiell kvote for nordnorske søkjarar.

Kunnskapsdepartementet viser til at UiT kan gjere endringar i studietilbodet, og at studietilbodet no må samanliknast med dei andre profesjonsstudiane i psykologi. Like studietilbod bør ha same opptakskrav, og departementet vil derfor ikkje innføre eit opptakskrav på 40 poeng. Når det gjeld søknad om kvote for nordnorske søkjarar, vil departementet vurdere denne etter dialog med UiT.

Nord universitet har søkt om å få innføre krav om karakteren 4 ellet betre i fellesfaget engelsk, eller bestått programfag i engelsk med eit omfang på minst 140 timar for opptak til årsstudium i engelsk og bachelorstudium i engelsk.

Kunnskapsdepartementet viser til at det er godkjend karakterkrav i engelsk for opptak til engelskspråklege studieprogram. Departementet ønskjer derimot ikkje å godkjenne eit slikt karakterkrav for fagstudium i engelsk.

Universitetet i Agder (UiA) ønskjer at krava til korleis søkjarar kan dokumentere tospråklegheit vert presisert nærare i føresegna. Departementet og SO er samde om at det ikkje er naudsynt å regulere dette i forskrifta. Det er i dag opp til studiestadane å fastsette korleis tospråklegheit skal dokumenterast. UiA står fritt til å vedta dei reglane dei sjølv meiner er naudsynte.

Høyere yrkesfaglig utdanning AS har søkt om unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til bachelorstudium i byggeplassleiing. Dette studiet er enno ikkje akkreditert av NOKUT, og ein slik søknad  kan difor ikkje vurderast på noverande tidspunkt.

 

Med helsing

Anne Line Wold (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                           Katrine Elida Aaland
                                                                                         Seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er signert elektronisk og har derfor ikkje handskrivne signaturar

 • Universitets- og høgskolerådet
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Forum for fagskoler - Abelia
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Kompetanse Norge
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Skrivekunstakademiet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Det teologiske Menighetsfakultet
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Musikkteaterhøyskolen
 • NLA Høgskolen
 • Norges Dansehøyskole
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Utdanningsdirektoratet
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Akershus fylkeskommune
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Finnmark fylkeskommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oppland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Telemark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Norsk studentorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Elevorganisasjonen
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Videregående skoler
 • Fagskoler
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Forskerforbundet
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Norge
 • AOF Østfold
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Beverage Academy AS
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Bårdar Akademiet AS
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
 • Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hald Internasjonale Senter
 • Hordaland helsefagskole
 • Høyskolen Kristiania
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • International Stunt Academy as
 • Karmsund videregående skole
 • Kunst og Design College
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Levanger Fagskole
 • Lofoten maritime fagskole
 • Lofoten reiselivfagskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Menighetsbibelskolen
 • NKI AS
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges yrkesakademi
 • Noroff Fagskole AS
 • Norsk fagskoleråd
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • Pilot Flight Academy AS
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Sørlandets fagskole
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Trondheim fagskole
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Ytre Namdal fagskole
 • Ålesund kunstfagskole
 • Bårdar Akademiet AS
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen Innlandet
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Menighetsbibelskolen
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Ålesund kunstfagskole
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Østfold
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Beverage Academy AS
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
 • Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hordaland helsefagskole
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Karmsund videregående skole
 • Kunst og Design College
 • Levanger Fagskole
 • Lofoten maritime fagskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • NKI AS
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
 • Norges Interiørskole AS
 • Noroff Fagskole AS
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • Pilot Flight Academy AS
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Sørlandets fagskole
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Trondheim fagskole
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Ytre Namdal fagskole

Til toppen