Høring — forskrifter om kontroll med børsnoterte foretaks finansielle rapportering og om klagenemder for vedtak under kontrollordningen og revisortilsynet

Høringsfrist: 24. februar 2005

Resultat: Forskrift 13. oktober 2005 om kontroll med børsnoterte utstederforetaks finansielle rapportering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.02.2005

Vår ref.: xx

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3375 FM EDK

19.01.2005

Høring – forskrifter om kontroll med børsnoterte foretaks finansielle rapportering og om klagenemnder for vedtak under kontrollordningen og revisortilsynet

Vedlagt følger et høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet med forslag til forskrift om kontroll med børsnoterte foretaks finansielle rapportering og om klagenemnder for vedtak under kontrollordningen og revisortilsynet.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 24. februar 2005. Departementet ber om at høringssvar sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Espen D. Knudsen
underdirektør

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet

Aksjonærforeningen i Norge
Den norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Energibedriftenes landsforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Gruppen av store foretak (Aker Kværner, Hydro, Norske Skog, Orkla, Schibsted og Telenor)
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Justis- og politidepartementet
Kommunal og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Moderniseringsdepartementet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Regnskapsstiftelse
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Politidirektoratet
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet
Transparancy International Norge
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet