Høring - forskrifter til verdipapirsentralloven

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter til verdipapirsentralloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.09.2021

Vår ref.: 20/4283

Ny verdipapirsentrallov trådte i kraft 1. januar 2020. Verdipapirsentralloven gjennomfører verdipapirsentralforordningen (Central Securities Depository Regulation, CSDR) i norsk rett og inneholder i tillegg nasjonale krav som supplerer reglene i CSDR. Verdipapirsentralloven erstattet verdipapirregisterloven av 2002.

Finansdepartementet ba i brev 23. juni 2020 Finanstilsynet om å utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til forskriftsbestemmelser til verdipapirsentralloven. Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat 28. april 2021 (vedlagt) forskrifter til verdipapirsentralloven. Finanstilsynet foreslår å samle de forskjellige forskriftsbestemmelsene i én forskrift med kortnavnet verdipapirsentralforskriften. I tillegg foreslås å endre virkeområdet til IKT-forskriften og risikostyringsforskriften, slik at verdipapirsentraler ikke lenger skal være omfattet av disse forskriftene.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag innen 7. september 2021.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør