Høring Forslag om endring i krav for opptak til samiskspråklig utdanning

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om opptak til høgre utdanning 6. januar 2017 nr 13 (opptaksforskrifta) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9. Departementet foreslår et tillegg i opptakforskriften § 2-2 femte ledd, der det presiseres at kravet om norskkunnskaper ikke gjelder for utdanningsprogram der samisk er undervisningsspråk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.11.2020

Vår ref.: 20/5240

Høring – forslag om endring i krav for opptak til samiskspråklig utdanning

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om opptak til høgre utdanning 6. januar 2017 nr 13 (opptaksforskrifta) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, jf.§§ 3-6, 3-7 og 4-9

Fristen for årets høring var 30. september 2020. Samisk Høgskole (SA/SH) har i brev 24. september d.å. bedt om en endring i § 2-2 femte ledd. Begrunnelsen er at de har søkere fra land utenom Norden som har utdanning tilsvarende norsk utdanning som gir generell studiekompetanse. De mangler norsk, men har tilstrekkelige kunnskaper i samisk språk. De søker opptak til samiskspråklig utdanning.

Samisk høgskole (SA/SH) foreslår å endre opptaksforskriften, slik at det framgår av denne at søkere med utenlandsk videregående opplæring, som har samiskkunnskaper tilsvarende §2-2 annet ledd punkt 5, kvalifiserer til opptak på samiskspråklige utdanningsprogram.

Sametinget henvendte seg 22. juni d.å. om samme sak. Sametinget viste bl.a. til Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold 1-5, som sier at samisk og norsk er likeverdige språk. Etter Sametingets oppfatning er det derfor urimelig at utenlandske studenter først må dokumentere kunnskaper i norsk før de kan avlegge eksamen i samisk språk.

Kunnskapsdepartementet viser til at det i gjeldende forskrift § 2-2 femte ledd går frem at kravet om norskkunnskaper ikke gjelder for opptak til fremmedspråklige utdanningsprogram og beklager at samisk språk ikke er nevnt i bestemmelsen. Det foreslås derfor følgende endring med sikte på iverksettelse for opptak til studieåret 2021- 2022 (endring i kursiv):

(5) Krava til norskkunnskapar gjeld ikkje for søkjarar som skal takast opp til framandspråklege utdanningsprogram, utdanningsprogram der samisk er undervisningsspråk, og for studentar som deltek i internasjonale utvekslingsprogram."

Fristen for denne høringen er 2- to uker fra brevdato. Det vil si innen 5. november 2020.   

Høringen er sendt til et begrenset antall høringsinstanser, men er åpen for alle. Den er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringssvar kan sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen på www.regjeringen.no/id2773022Med hilsen

 

Anne Line Wold (e.f.)
avdelingsdirektør                                                   Bendik Sjølander
                                                                                  rådgiver

 • Samisk høgskole
 • Sametinget
 • Nordland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Nord universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Elevorganisasjonen
 • Norsk studentorganisasjon

  Kopi
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Unit
 • Nokut