Høring om endringar i opptaksforskrifta

Høyringa omfattar blant anna forslag som departementet har mottatt frå universitet og høgskolar om endringar i spesielle opptakskrav og unntak frå krav om generell studiekompetanse til nokre få studium. Det er vidare forslag om endringar i tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønnet. Det er 2. oktober d.å. sendt ut eit tillegg til denne høyringa med forslag om endringar i § 7-10 Tilleggspoeng for alder som vil føre til at søkjarane får tilleggspoeng i ordinær kvote året etter at dei har fullført vidaregåande opplæring, men ikkje seinare enn det året dei fyller 20 år.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.11.2017