Høring om endringar i opptaksforskrifta

Høyringa omfattar blant anna forslag som departementet har mottatt frå universitet og høgskolar om endringar i spesielle opptakskrav og unntak frå krav om generell studiekompetanse til nokre få studium. Det er vidare forslag om endringar i tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønnet. Det er 2. oktober d.å. sendt ut eit tillegg til denne høyringa med forslag om endringar i § 7-10 Tilleggspoeng for alder som vil føre til at søkjarane får tilleggspoeng i ordinær kvote året etter at dei har fullført vidaregåande opplæring, men ikkje seinare enn det året dei fyller 20 år.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.11.2017

Vår ref.: 17/3897

Høyring Forslag om endringar i opptaksforskrifta

Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning 6. januar 2017 nr 13 (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9.

Departementet vurderer normalt ein gong i året om det er behov for endringar i denne forskrifta. I tillegg til forslag om endringar frå universiteta og høgskolane, har departementet bede CERES/Samordna opptak (SO) om å foreslå tekniske endringar i kapittel 4. Desse forslaga vil ikkje bli høyrde. Departementet ber høyringsinstansane nytte nynorsk når dei uttalar seg om forslaga under.

Høyringssaka er tilgjengeleg på regjeringen.no. Høyringsfråsegner kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løysinga for høyringsfråsegner på www.regjeringen.no/2565889 Alternativt kan høyringsfråsegner sendes Kunnskapsdepartementet: postmottak@kd.dep.no Høyringsfråsegner er offentlege og blir publisert. Høyringsfristen er tysdag 14. november 2017.

Med helsing

Toril  Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

  

Inger  Johanne Christiansen
seniorrådgjevar

Dokumentet er signert elektronisk og har derfor ikkje handskrive signaturar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentene i saken i PDF-format:

Høyring Forslag om endringar i opptaksforskrifta.pdf
Vedlegg til høyring.pdfAkademikerne
Akershus fylkeskommune
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Atlantis Medisinske Høgskole
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- og likestillingsdepartementet
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bjørknes høyskole
Buskerud fylkeskommune
CERES
Delta
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske veterinærforening
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Faglig råd for helse- og oppvekstfag
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Forsvarsdepartementet
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Handelshøyskolen BI
Hedmark fylkeskommune
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Kristiania
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
Kulturdepartementet
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg diakonale høgskole
Musikkteaterhøyskolen
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NLA Høgskolen
Nord universitet
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Dansehøyskole
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
NSF-student
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Samferdselsdepartementet
Samisk høgskole
Skrivekunstakademiet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statens helsetilsyn
Steinerhøyskolen
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
VID vitenskapelige høgskole
Videregående skoler
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune

Kopi
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Forskerforbundet
Forum for fagskoler - Abelia
Kompetanse Norge
Lærernes Yrkesforbund
Nettverk for private høyskoler
Norsk Lektorlag
Rådet for offentlige fagskoler
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Statens lånekasse for utdanning
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet

Til toppen