Høring - forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.08.2021

Vår ref.: 21/812

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten.

Forslaget innebærer at det innføres en modell med sekvensiell skattlegging for vannkraftverk, der selskapsskatten fradragsføres i grunnlaget for grunnrenteskatten. Grunnrenteskattesatsen må da teknisk oppjusteres fra 37 pst. til 47,4 pst. for å videreføre samme effektive marginalskatt som i dag på 59 pst. Modellen skal håndtere samvirkningen mellom grunnrenteskatt og selskapsskatt. Endringen foreslås å få virkning straks, med virkning fra og med inntektsåret 2021.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 4. august 2021. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen
Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                            Åse Kveine Strand
                                                                            rådgiver

Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Distriktsenergi
Energi Norge
Finans Norge (FNO)
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA
Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner
Miljøstiftelsen Bellona
Norges Bondelag
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Industri
Norsk Øko-Forum (NØF)
Nowea
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Olje- og energidepartementet
Regelrådet
Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordande fylkeskommune
Samvirkesenteret v/May Woldsnes
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Storbedriftenes skatteforum v/Einar Rognes Telenor ASA
WWF-Norge
Verdens Naturfond
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)