Høring Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Utvidelse av moderasjonsordning i SFO

Kunnskapsdepartementet er opptatt av at alle elever skal ha like muligheter for deltakelse i SFO. Bekjempelse av fattigdom er et satsingsfelt for Regjeringen. I statsbudsjettet for 2021 er det derfor bevilget 25 millioner kroner for å utvide moderasjonsordningen med inntektsregulert foreldrebetaling i SFO for elever fra 1. og 2. trinn til også å gjelde for elever på 3. og 4. trinn. Forskriftsendring om utvidelsen sendes nå på høring. Det er planlagt at forskriften skal gjelde fra 1. august 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.06.2021

Vår ref.: 21/2782

Høringsbrev – forslag til endring i forskrift til opplæringsloven – utvidelse av moderasjonsordning i SFO

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til utvidelse av moderasjonsordningen i SFO til også å omfatte 3. og 4. årstrinn. Det tas sikte på at utvidelsen skal gjelde fra neste skoleår. Det er derfor satt en kort høringsfrist. Høringsfristen er 1. juni 2021.

Vi ber om at høringsinstansene fortrinnsvis bruker den digitale løsningen på regjeringens hjemmesider, se www.regjeringen.no/id2849180

Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

 

 

Med hilsen 

Kristin Ryean (e.f.)
avdelingsdirektør                                                        Stine Elde
                                                                                       seniorrådgiver

 • Kommunene
 • Statsforvalterne
 • Akademikerne
 • Arbeidslivforeningen Spekter
 • Abelia
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Den norske legeforening
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friskolenes Kontaktforum
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Longyearbyen lokalstyre
 • LO
 • Lærernes yrkesforbund
 • Montessori Norge
 • Norsk Lektorlag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Sametinget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Unio
 • Unit
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • YS