Høring - Forslag til endring i genteknologiloven § 12 - åpenhetsforordningen

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven) § 12.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.01.2021

Vår ref.: 20/2737

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven) § 12.

EU har vedtatt en ny forordning, Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1381 av 20. juni 2019 (åpenhetsforordningen). Åpenhetsforordningen har til formål å øke åpenhet og styrke hensynet til bærekraft når det gjelder EUs risikovurdering av ulike elementer i næringsmiddelkjeden, samt genmodifiserte organismer (GMO). Forordningen er vedtatt i EU og trådte i kraft 26. september 2019. Den får anvendelse fra 27. mars 2021. Forordningen er EØS-relevant.  Den krever endringer i norsk regelverk, både genteknologiloven § 12 og flere forskrifter under matloven.

Forordningen skal gjennomføres i forskrift til matloven. Den innebærer endringer i flere rettsakter, bl.a.  direktiv 2001/18/EF (utsettingsdirektivet). Endringene i utsettingsdirektivet må gjennomføres ved endringer i bestemmelser i genteknologiloven § 12 som gjennomfører direktivets bestemmelser om offentlighet. Mattilsynet har sendt på høring et forslag til gjennomføring av forordningen i forskrifter under matloven.  Denne høringen gjelder endringen i genteknologiloven.

Vedlagt følger et høringsnotat som redegjør nærmere for forslagene. Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 20/2737, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Høringsfristen er innen utgangen av 13. januar 2021. Det er satt en forholdsvis knapp høringsfrist av hensyn til frister for gjennomføring av EU-regelverk.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør
Solveig Paulsen
seniorrådgiver

Akershus universitetssykehus HF

Bioforsk Plantehelse

Bionor Pharma ASA

Bioteknologirådet

Bioteknologisenteret i Oslo (BiO)

Debio

Den Nasjonale Forskningsetiske komité for

naturvitenskap og teknologi

Den norske legeforening

Denofa AS

Finansdepartementet                  

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forum for Kvinner og utviklingsspørsmål

Framtiden i våre hender

Genøk - Senter for biosikkerhet

GMO-Nettverket

Graminor

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus

Helse- og omsorgsdepartementet                         

Helse Stavanger HF

Helsedirektoratet

Institutt for arktisk og marin biologi

Institutt for biologi

Institutt for biologi

Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved

NTNU

Institutt for biovitenskap

Institutt for fysikk og teknologi

Justis- og beredskapsdepartementet

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Landbruks- og matdepartementet                         

Landbruksdirektoratet Oslo

Legemiddelindustriforeningen

Miljødirektoratet                           

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Naturviterne

NHO Mat og Drikke

Nofima Mat AS

NORCE

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag - GMO

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Miljøvernforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige

universitet

Norges Zoohandleres forening

Norgesfór AS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk gartnerforbund

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Sau og Geit

Norske Felleskjøpet

Norsvin SA

Nærings- og fiskeridepartementet

Oslo universitetssykehus

Regional Etisk Komite

REK midt - sekretariat

REK nord - sekretariat

REK sør-øst - sekretariat

REK vest - sekretariat

Sjømat Norge

St. Olavs hospital HF

Statens legemiddelverk

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

The Life Science Cluster

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utenriksdepartementet

Utviklingsfondet

Veterinærinstituttet

Vitenskapsmuseet